Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE - Noter

Note 11 - Investeringer i tilknyttet selskap

SDØEs deltakelse i Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA er med virkning fra 1. januar 2009 vurdert som investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden. Investeringen ble ved anskaffelsestidspunkt i 2003 ført til opprinnelig anskaffelseskost 798 millioner kroner. 

Selskapet har sitt forretningskontor i Stamford, USA og eies formelt med 56,5 prosent av Equinor Norsk LNG AS som reflekterer SDØEs eierinteresser under Avsetningsinstruksen. Resterende 43,5 prosent eies av Equinor North America Inc. Som en følge av fusjonen mellom tidligere Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet i 2007, blir resultatet fordelt etter en skjevfordelingsmodell med 48,4 prosent til SDØE. 

SDØE deltar i ENG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Kontantstrømmene fra ENG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG. 

SDØE har i 2019 innregnet en investering knyttet til Equinors oppkjøp av Danske Commodities (DC) under avsetningsinstruksen. DC er et av Europas største selskaper innen kortsiktig elektrisitetshandel. Kortsiktig gasshandel inngår også i aktiviteten til selskapet. Selskapet har hovedkontor i Aarhus, Danmark. Selskapet er formelt eid av Equinor, men SDØE deltar i investeringen gjennom avsetningsinstruksen. Avtale om oppkjøp ble inngått i 3. kvartal 2018 og sluttført 1. februar 2019. SDØEs deltakelse i DC er vurdert som investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden. SDØE har etter transaksjonstidspunktet rett på en andel av resultatet fra gassvirksomheten som faller inn under avsetningsinstruksen. Investeringen ble bokført med en anskaffelseskost på 1 190 millioner kroner. 

I tillegg til ENG og DC er aksjepost i Norpipe Oil AS inkludert i tabellen under. Norsea Gas AS ble avviklet i 2018.

Alle tall i millioner kroner20192018
IB finansielle anleggsmidler218238
Årets andel av resultat i tilknyttet selskap56-20
Årets tilgang 1 1900
UB Finansielle anleggsmidler1 464218

Note 12 - Nedstengning/fjerning

Forpliktelsen omfatter fremtidig nedstengning og fjerning av olje- og gassinstallasjoner.   Norske myndighetskrav samt OSPAR-konvensjonen (The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) legges til grunn ved fastsettelse av forpliktelsens omfang. 

Operatørens estimater blir lagt til grunn ved beregning av forpliktelsen. Det vil være knyttet stor usikkerhet til flere faktorer i fjerningsestimatet, inkludert forutsetninger for fjerning og estimeringsmetode, teknologi og fjerningstidspunkt. Fjerningstidspunkt antas i hovedsak å inntreffe ett til to år etter produksjonsslutt, se note 24.  

Rentekostnad på forpliktelsen klassifiseres som en finanskostnad i resultatregnskapet.  Diskonteringsrenten er basert på diskonteringsrente for foretaksobligasjoner (OMF) som oppgitt i NRS6.

Estimatet for fjerningskostnader er oppjustert med 4,7 milliarder kroner som følge av endring i fremtidige estimerte kostnader fra operatør, endring av tidspunkt for nedstengning og fjerning samt endring i diskonteringsrente. 
Alle tall i millioner kroner20192018
Forpliktelse per 1.165 19067 647
Nye forpliktelser232
Faktisk fjerning-409-174
Endrede estimat 3 393 -3 682
Rentekostnad1 6861 397
Forpliktelse per 31.1269 88365 190
Det er i 2019 påløpt 409 millioner kroner til nedstengning og fjerning som inngår i regnskap etter kontantprinsippet. Estimerte utgifter for 2020 knyttet til nedstengning og fjerning er 405 millioner kroner SDØE andel. 
 

Note 13 - Annen langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld i NGAAP består av:
  • gjeld i forbindelse med finansielle leieavtaler av tre LNG-skip levert i 2006 
  • uopptjent inntekt ved forventet tilbakebetaling av overskuddsandel i lisenser med netto overskuddsavtaler
  • gjeld til Equinor i forbindelse med oppkjøp av Danske Commodities

I 2006 ble det inngått tre finansielle leasing-kontrakter ved leveringen av tre skip for transport av LNG fra Snøhvit. Avtalene har en varighet på 20 år, med opsjon på ytterligere 2 x 5 år. Fremtidige neddiskonterte minimumsbetalinger for finansiell leasing utgjør totalt 876 millioner kroner per 31.12.2019. Av dette kommer 156 millioner kroner til utbetaling i 2020 og 623 millioner skal betales de påfølgende fire år. Restbeløpet på 97 millioner kroner skal betales etter år 2025.  

Forpliktelser for tilbakebetaling av tidligere innbetalt overskuddsandel i lisenser med netto overskuddsavtaler relatert til fjerning er inkludert i langsiktig gjeld og utgjør 1 467 millioner kroner. 

Equinor har i 2019 sluttført oppkjøp av Danske Commodities. SDØE ble deltaker i den del av oppkjøpet som knytter seg til gassvirksomheten under avsetningsinstruksen. Investeringsbeløpet for SDØE andel var 1 190 millioner kroner. 

Øvrig langsiktig gjeld er på 737 millioner kroner, hvorav 133 millioner kroner har forfall til betaling innen fem år fra balansedagen. 

Ikke relevant ved kontantprinsippet. 

 

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld i NGAAP som forfaller i løpet av 2019 omfatter i hovedsak:
  • avsetninger for påløpte, ikke betalte kostnader for desember, justert for kontantinnkalling i desember 
  • andre avsetninger for påløpte, ikke betalte kostnader, som ikke er inkludert i avregningene fra operatørene

Fordring mot lisensoperatører er flyttet fra kortsiktig gjeld til omløpsmidler i rapporten.

Ikke relevant ved kontantprinsippet.
 

Note 15 - Finansielle instrumenter og risikostyring

Under avsetningsinstruksen gitt til Equinor benyttes i begrenset grad avledede finansielle instrumenter (derivater) for å styre risiko i SDØE-porteføljen. Dette skyldes hovedsakelig at SDØE er eid av den norske stat og derfor er en del av statens samlede risikostyring. SDØE har ikke rentebærende gjeld av betydning og selger primært olje, gass og våtgass til løpende priser. Instrumentene som benyttes for å styre prisrisiko ved salg til faste priser eller ved utsatt gassproduksjon, er relatert til terminkontrakter og futures. 

Markedsverdi av derivatene var 2 300 millioner kroner i eiendeler og 2 252 millioner kroner i forpliktelser per 31. desember 2019. Tilsvarende tall ved utgangen av 2018 var 1 008 millioner kroner i eiendeler og 1 863 millioner kroner i forpliktelser. Tallene inkluderer markedsverdi av børsnoterte “futures” og ikke børsnoterte instrumenter. Markedsverdien av innebygde derivater var knyttet til sluttbrukerkunder på kontinentet. I 2019 utgjorde dette 145 millioner kroner i eiendeler og 148 millioner kroner i forpliktelser. Tilsvarende tall i 2018 var 133 millioner kroner i eiendeler og 283 millioner kroner i forpliktelser. Netto urealisert gevinst på utestående posisjoner per 31.desember 2019 er under norsk regnskapslov og god regnskapsskikk ikke inntektsført.

Prisrisiko
SDØE er eksponert for endringer i olje- og gasspriser i det globale markedet. Equinor kjøper all olje, NGL og kondensat fra SDØE til markedsbaserte priser. SDØEs inntekter fra salg av gass er faktiske oppnådde priser. Basert på arrangement knyttet til avsetningsinstruksen samt det forhold at SDØE inngår som del av statens samlede risikostyring, tas finansielle instrumenter (derivater) i bruk i begrenset grad og primært for å styre prisrisiko ved salg til faste priser eller ved utsatt gassproduksjon for å motvirke resultatsvingninger forårsaket av endringer i råvarepriser.  

Valutarisiko
Den aller vesentligste del av selskapets inntekter fra salg av olje og gass faktureres i US dollar, euro eller britiske pund. Deler av driftskostnadene og investeringene faktureres også i tilsvarende valuta. Endringer i valutakurser vil ved konvertering til norske kroner få effekt på SDØEs resultat og balanse. SDØE gjennomfører ikke valutasikring på fremtidig salg av petroleum, og SDØEs eksponering i balansen per 31. desember 2019 er i stor grad knyttet til èn måneds utestående inntekt.  

Renterisiko
SDØE er eksponert mot renterisiko primært gjennom finansielle leasing kontrakter. Disse regnskapsføres i SDØE etter norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Selskapet har en økonomisk forpliktelse sammen med Equinor tilknyttet leasing kontrakter for LNG skip under avsetningsinstruksen. SDØE har ingen annen rentebærende gjeld som er eksponert for endringer i rentenivået. 

Kredittrisiko
SDØEs omsetning skjer mot et begrenset antall motparter hvorav all olje, NGL og kondensat selges til Equinor. Under avsetningsinstruksen kjøpes finansielle instrumenter for SDØEs virksomhet av motparter som vurderes å ha høy kredittverdighet. Finansielle instrumenter etableres bare med større banker eller kredittinstitusjoner innenfor forhåndsgodkjente eksponeringsnivåer. SDØEs kredittrisiko i løpende transaksjoner anses av den grunn å være begrenset.

Likviditetsrisiko
SDØE genererer en betydelig positiv kontantstrøm fra sine aktiviteter. Det er etablert interne retningslinjer knyttet til ordinær håndtering av likviditetsstrøm.

 

Note 16 - Leieavtaler/kontraktsforpliktelser

Alle tall i millioner kronerLeieavtalerTransportkapasitet- og øvrige forpliktelser
20204 0801 620
20213 3451 542
20222 3401 454
20231 3841 335
20241991 051
Deretter2252 816
Leieavtaler representerer driftsrelaterte kontraktsforpliktelser ved leie av rigger, forsyningsskip, produksjonsskip, helikoptre, standby båter, baser og lignende som oppgitt av den enkelte operatør. Beløpene representerer kanselleringskostnad.   

Transportkapasitet og øvrige forpliktelser er knyttet til gassalgsaktiviteten og består hovedsakelig av transport- og lagerforpliktelser i Storbritannia og på kontinentet, samt terminalkapasitetsforpliktelser knyttet til Cove Point terminalen i USA. På norsk sokkel er SDØEs eierandel i anlegg og rørledninger gjennomgående høyere eller på nivå med skipingsandelen. Det er således ikke beregnet forpliktelser i disse systemene.  

Andre forpliktelser
I forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser for leting og produksjon av petroleum kan deltakerne måtte forplikte seg til å bore et visst antall brønner. I tillegg er deltakerne bundet til leteaktivitet gjennom godkjent budsjett og arbeidsprogram. Ved årets slutt er SDØE forpliktet til å delta i 13 brønner med en forventet kostnad i 2020 på 1 milliard kroner. 

For SDØE er det også inngått kontraktsmessige forpliktelser relatert til investeringer i nye og eksisterende felt. Totalt beløper dette seg til 12,3 milliarder kroner for 2020 og 13,4 milliarder kroner for senere perioder, totalt 25,7 milliarder kroner. SDØE er gjennom godkjente budsjetter og arbeidsprogram forpliktet til drifts- og investeringskostnader for 2020. De nevnte forpliktelser er inkludert i budsjett og arbeidsprogram for 2020.   

I forbindelse med avsetningen av SDØEs olje og gass har Equinor utstedt garantier til leverandører og eiere av transportnett, og i tilknytning til virksomheten i USA, Storbritannia og på kontinentet. Garantier i forbindelse med trading virksomhet er stilt som sikkerhet for manglende finansielt oppgjør. Totalt utgjør garantiene i størrelsesorden 1 milliard kroner for SDØEs andel.

SDØE og Equinor leverer gass til kundene under felles gassalgsavtaler. SDØEs gassreserver vil bli trukket på i henhold til SDØEs andel av produksjonen fra de felt som til enhver tid blir valgt til å levere gassen.  

Ikke relevant ved kontantprinsippet. 
 

Note 17 - Andre forpliktelser

SDØE kan som deltaker i utvinningstillatelser, rørledninger og landanlegg, og gjennom Equinors salg av felles gass for den norske stats regning og risiko, bli påvirket av pågående rettstvister eller uavklarte tvister. Det endelige omfanget av SDØEs forpliktelser eller eiendeler knyttet til slike tvister og krav lar seg ikke beregne på det nåværende tidspunkt. Det antas ikke at SDØEs økonomiske stilling vil bli vesentlig negativt påvirket av utfallet av slike tvister. Det er foretatt avsetning i regnskapet for forhold hvor det anses å være sannsynlighetsovervekt for et negativt utfall for SDØE-porteføljen. 

Enkelte langsiktige gassalgsavtaler inneholder prisrevisjonsklausuler som kan føre til krav som blir gjenstand for voldgift. SDØEs eksponering knyttet til pågående prisrevisjon er vurdert til ikke å ha vesentlig effekt på SDØEs resultat eller økonomiske stilling. Basert på SDØEs vurderinger er det ikke gjort noen avsetninger i årsregnskapet for 2019. Tidspunkt for avklaring av utfall er usikkert, men forholdene forventes avklart i løpet av 2020.

Forpliktelser relatert til rettstvister innregnes når dom foreligger og SDØE er på tapende parts side, uavhengig av om dommen ankes og tvisten er til videre behandling i rettssystemet. I 2018 var det inkludert en avsetning for en forpliktelse knyttet til dom i rettsak på 2,4 milliarder kroner inkludert renter. Dommen ble anket, men før endelig rettsbehandling inngikk partene forlik i begynnelsen av januar 2020. Opprinnelig avsetning for SDØEs andel er tilbakeført og det faktiske forliket er avsatt i 2019.

Ikke relevant ved kontantprinsippet. 
 

Note 18 - Vesentlige estimater

SDØEs regnskap avlegges i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk som innebærer at ledelsen gjør vurderinger og utviser skjønn innenfor en rekke områder.  Endringer i de underliggende forutsetninger vil kunne ha stor effekt på regnskapet. I forhold til SDØE-porteføljen er det antatt at vurderinger med hensyn til de bokførte verdiene på varige driftsmidler, reserver, fjerning av installasjoner, undersøkelseskostnader og finansielle instrumenter vil kunne ha størst betydning.  

Utvinnbare reserver inkluderer volum av råolje, NGL (inkludert kondensat) og tørrgass som rapportert i ressursklasse 1-3 i henhold til Oljedirektoratets klassifikasjonssystem. Kun reserver hvor rettighetshavernes plan for utbygging og drift (PUD) er godkjent i styringskomiteen og innsendt til myndighetene medregnes i porteføljens forventede reserver. Som grunnlag for avskrivninger legges en andel av feltets gjenværende reserver i produksjon til grunn (ressursklasse 1). Årlig beregnes det en andel for porteføljen for henholdsvis olje og gass som skal representere forholdet mellom lave reserver og basisreserver. Denne felles andelen benyttes for å kalkulere avskrivningsgrunnlaget for hvert felt. De nedjusterte basisreservene som danner grunnlag for avskrivningskostnadene har stor betydning for resultatet og justeringer i reservegrunnlaget kan medføre store endringer på SDØEs resultat. 

Utgifter til boring av letebrønner balanseføres midlertidig i påvente av vurdering av om det er gjort funn av olje- eller gassreserver. Vurderinger knyttet til hvorvidt disse kostnadene skal forbli balanseførte eller nedskrives i perioden vil påvirke periodens resultat. 

I SDØE-porteføljen er det gjort betydelige investeringer i varige driftsmidler. Ved hver regnskapsavleggelse testes disse for nedskriving dersom det er indikasjoner på verdifall. Vurderinger av hvorvidt en eiendel må nedskrives bygger i stor grad på skjønnsmessige vurderinger og forventninger til fremtidige markedspriser.  

Det vises for øvrig til beskrivelse av selskapets regnskapsprinsipper, note 12 og note 15, som beskriver selskapets behandling av undersøkelseskostnader, usikkerhet med hensyn til fjerning, og finansielle instrumenter.  

Ikke relevant ved kontantprinsippet.
 

Note 19 - Egenkapital

Alle tall i millioner kroner20192018
Egenkapital per. 1.1 162 607 168 063
Årets resultat 95 647 114 210
Egenkapital justeringer - -
Kontantoverføring til staten -96 184 -119 666
Egenkapital per 31.12162 070 162 607
Ikke relevant ved kontantprinsippet.  
 

Note 20 - Revisor

SDØE er underlagt Bevilgningsreglementet samt Reglement og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Riksrevisjonen er ekstern revisor for SDØE i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004. Revisjonen foregår i perioden 1. mai 2019 – 30. april 2020, og resultatet av revisjonen vil bli rapportert i form av en revisjonsberetning innen 1. mai 2020. 

I tillegg er PricewaterhouseCoopers AS (PwC) engasjert av styret i Petoro for å utføre finansiell revisjon av SDØE som en del av virksomhetens internrevisjonsoppgaver. PwC avgir revisoruttalelse til styret i henhold til internasjonale revisjonsstandarder.  Honoraret til PwC er belastet regnskapet til Petoro AS.

 

Note 21 - Forventede gjenværende olje- og gassreserver - ikke revidert

Note21-nor2
*   Olje inkluderer NGL og kondensat

Ved utgangen av 2019 var porteføljens forventede totale gjenværende reserver 5 335 millioner fat o.e., en nedgang på 210 millioner fat o.e. i forhold til utgangen av 2018. Det ble produsert 352 millioner fat o.e. i 2019. Reservetilveksten på 142 millioner fat o.e. kom først og fremst fra økte gassreserver på Gullfaks og lengre økonomisk levetid på Draugen. Dette gir en reserveerstatningsgrad for 2019 på 40 prosent mot 16 prosent i 2018. 
 

Note 22 - Forskning og utvikling

Petoro bidrar til forskning og utvikling (FoU) ved at SDØE dekker sin andel av operatørens kostnader til generell forskning og utvikling i henhold til regnskapsavtalen. SDØE har kostnadsført 512 millioner kroner til forskning og utvikling i 2019 som er belastet fra operatørene i løpet av regnskapsåret.
 

Note 23 - Hendelser etter balansedagen

Partene inngikk forlik i begynnelsen av januar 2020 i pågående sak knyttet til Troll Unit. Forliket er innarbeidet i regnskapet for 2019 og vil få kontanteffekt i 2020.