Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Last ned rapport     |     petoro.no

Introduksjon til virksomheten

Snorre A. Foto: Bo B. Randulff & Even Kleppa

Petoro AS

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapets hovedmål er å skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE-porteføljen. Ved utgangen av året hadde selskapet 65 ansatte. 
organisasjonskart2020

Nøkkeltall for Petoro AS

201920182017
Samlet tildeling/ administrasjonstilskudd (millioner kroner) *287280274
Årsverk (gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt)62,964,264,4
Lønnsandel av administrasjonstilskudd (prosent)**373839
Lønnsutgifter per årsverk (millioner kroner) **1,71 1,64 1,66
Andel av administrasjonstilskudd til studier og spisskompetanse (prosent)201615
*   eksklusiv merverdiavgift
** lønn som spesifisert i note 3

Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE)

SDØE-ordningen ble opprettet i 1985. Ordningen innebærer at staten deltar som direkte investor i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel slik at staten får inntekter og utgifter forbundet med SDØEs andeler. Petoro opptrer som rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg, og skal ivareta porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2019 besto porteføljen av 200 utvinningstillatelser, 35 produserende felt og 16 rørledninger og landanlegg samt oppfølging av 14 utvinningstillatelser med netto-overskuddsavtale. 

SDØE-porteføljen representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver og ga en kontantstrøm på 96 milliarder kroner i 2019.

Nøkkeltall for SDØE

201920182017
Netto kontantstrøm (i millioner kroner)96 184119 66687 157
Driftsinntekter (i millioner kroner) (NGAAP)153 395177 431150 720
Produksjonskostnader (i millioner kroner) (NGAAP)13 69017 44014 262
Årets resultat (i millioner kroner) (NGAAP)95 647114 21098 919
Investeringer (i millioner kroner) (kontant)26 33122 55526 564
Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag)349370398
Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag)98113113
Produksjon - total (tusen fat o.e./dag)9641 0841 110
Gjenværende reserver (millioner fat o.e.)5 3355 5445 879
Reserveerstatningsgrad (årlig i prosent)401678
Reservetilgang (millioner fat o.e.)14262316
Oljepris (USD/fat)657154
Oljepris (NOK/fat)572573449
Gasspris (NOK/Sm3)1,922,171,72