Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE - Noter

Note 1 - Overdragelse og endring av eierandeler

I januar 2019 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2018) hvor 14 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse. I løpet av 2019 ble det fradelt 1 utvinningstillatelse fra eksisterende lisenser med SDØE-deltakelse, 1 lisens ble overdradd til Petoro og 14 utvinningstillatelser ble tilbakelevert. I januar 2020 gjennomførte Olje- og energidepartementet tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2019) hvor ytterligere 14 utvinningstillatelser ble tildelt med SDØE-deltakelse.
 

Note 2 - Spesifikasjon av anleggsmidler

Note2-nor
Varige driftsmidler på Snøhvit inkluderer balanseføring av en langsiktig finansiell leieavtale for tre skip som benyttes til å frakte LNG fra Snøhvit-feltet.  Skipene blir avskrevet over 20 år som er leieperioden. 

I nedskrivningsvurderinger beregnes bruksverdi ved at fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres ved bruk av diskonteringsrente basert på kapitalkostnad (WACC). I nedskrivningsvurderingene er Petoros vurdering av forventningsrette kontantstrømmer lagt til grunn (markedspriser, produksjon, kostnader og valutaforutsetninger). Diskonteringsrenten ved beregning av bruksverdi er 7-8 prosent reelt. Inflasjon er beregnet til 2 prosent årlig. Der bruksverdien er vurdert lavere enn bokført verdi, er eiendelene nedskrevet til bruksverdi. 

Generelt er prisforutsetningene som er benyttet i beregning av nedskrivninger:
Nominelle priser/år2020202120252030
Olje NOK/fat540539520520
Gasspris NOK/Sm31,91,92,02,0
Det er foretatt nedskrivning av Martin Linge på 1 408 millioner kroner som følge av ytterligere kostnadsøkninger i 2019 og utsatt produksjonsstart til tredje kvartal 2020.
 
Immaterielle eiendeler inkluderer investeringer i videreutvikling av Etzel gasslager og et mindre beløp på Åsgard Transport.  

Finansielle anleggsmidler på 1 464 millioner kroner inkluderer kapasitetsrettigheter for regassifisering av LNG på Cove Point terminalen i USA med en tilhørende avtale om salg av LNG fra Snøhvit til Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA, samt SDØEs andel av Equinors oppkjøp av Danske Commodities (DC). SDØE deltar i ENG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Kontantstrømmene fra ENG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG.  SDØEs andel av DC knytter seg til gassvirksomhet under avsetningsinstruksen. Virksomhetene vurderes som investeringer i tilknyttede selskaper og bokføres etter egenkapitalmetoden (se for øvrig note 11).
 

Note 3 - Spesifikasjon av driftsinntekter per område

Alle tall i millioner kroner20192018
Lisens134 186159 162
Infrastruktur og Marked23 73623 001
Netto overskuddsavtaler193406
Eliminering internt salg-4 720-5 138
Sum driftsinntekter (NGAAP)153 395177 431

Omregning til kontante størrelser1 711-1 968
Sum kontantprinsippet155 106175 463
Infrastruktur og Marked består i all hovedsak av inntekter fra videresalg av gass, tariffinntekter for transport og prosessering, urealisert tap og inntekter trading varelager. Trading varelager omhandler i hovedsak fysiske volumer. 
 

Note 4 - Spesifikasjon av driftsinntekter per produkt

Alle tall i millioner kroner20192018
Råolje, NGL og kondensat64 93770 340
Gass73 88394 786
Transport- og prosesseringsinntekter12 56211 178
Andre inntekter1 820721
Netto overskuddsavtaler193406
Sum driftsinntekter (NGAAP)153 395177 431

Omregning til kontante størrelser1 711-1 968
Sum kontantprinsippet155 106175 463
All olje, NGL og kondensat fra SDØE selges til Equinor. All gass omsettes av Equinor gjennom avsetningsinstruks gitt til Equinor for SDØEs regning og risiko. Gassen blir i all hovedsak solgt til kunder i Europa via bilaterale salgskontrakter, eller over “trading desk”. Om lag 30 prosent av årlige gassvolumer er kjøpt av de fem største kundene.
 

Note 5 - Spesifikasjon av produksjons- og andre driftskostnader per område

Alle tall i millioner kroner20192018
Produksjonskostnader
Lisens10 26513 819
Infrastruktur og Marked3 4263 621
Sum produksjonskostnader13 69017 440

Transport og prosesseringskostnader
Lisens14 22414 907
Infrastruktur og Marked 182-49
Eliminering internt kjøp-4 720-5 138
Sum transport og prosesseringskostnader9 6869 720

Andre driftskostnader
Kostnader til gasskjøp, lager og administrasjon5 4055 815
Sum andre driftskostnader5 4055 815

Sum driftskostnader28 78032 975
Omregning til kontante størrelser1 271-939
Sum kontantprinsippet30 05132 036
Produksjonskostnader for Lisens inkluderer forlik i sak knyttet til Troll Unit. I 2018 var det inkludert en avsetning for dom i rettsak på 2,2 milliarder kroner. Dommen ble anket, men før endelig rettsbehandling inngikk partene forlik i begynnelsen av januar 2020. Avsetningen for SDØEs andel er tilbakeført i 2019, og det faktiske forliket på 926 millioner kroner er avsatt i 2019. Se for øvrig note 23 om hendelser etter balansedagen. 

Over/ underløft er inkludert i tallet for Infrastruktur og Marked under produksjonskostnader.  Gassled og annen gass infrastruktur er organisatorisk plassert under Marked for rapportering av produksjonskostnader og transport- og prosesseringskostnader. 
 

Note 6 - Varelager

Alle tall i millioner kroner20192018
Petroleumsprodukter9202 194
Reservedeler1 4321 413
Varelager2 3533 608
Petroleumsprodukter omfatter LNG og gass. SDØE fører ikke varelager på råolje da forskjellen mellom produsert og solgt volum inngår i over/ underlift. Ikke relevant ved kontantprinsippet. 
 

Note 7 - Renter inkludert i SDØEs bevilgningsregnskap

Renter av statens faste kapital er inkludert i regnskapet etter kontantprinsippet.  Rentebeløpene er beregnet i samsvar med krav i oppdragsbrevet for 2019 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. 

Driften skal belastes med renter på statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader, og gi et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontanteffekt. 

Kontantregnskapet inkluderer et mellomværende med staten som utgjør differansen mellom bokført beløp på kapittel/post i bevilgningsregnskapet og likviditetsbevegelser. 

Rente på mellomregning med staten er beregnet i samsvar med oppdragsbrev for 2019 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. Rentesatsen som er benyttet er knyttet opp mot renten på kortsiktige statspapirer og tilsvarer rentesats for kortsiktige kontolån til statskassen beregnet med utgangspunkt i månedlig gjennomsnittlig saldo på mellomregningen med staten. 

Ikke relevant for regnskap etter regnskapsloven (NGAAP)
 

Note 8 - Netto finansposter

Alle tall i millioner kroner20192018
Renteinntekter4065
Andre finansinntekter12
Valutagevinst1 4291 698
Valutatap-886-1 577
Valutatap/gevinst urealistert-635166
Rentekostnader-48-56
Andre finanskostnader115-171
Renter på fjerningsforpliktelse-1 686-1 397
Netto finansposter-1 304-1 331
Ikke relevant ved kontantprinsippet. 
 

Note 9 - Nærstående parter

Staten ved Olje- og energidepartementet eier 67 prosent i Equinor og 100 prosent i Gassco. Selskapene defineres som nærstående parter til SDØE. Petoro, som rettighetshaver for SDØE, har vesentlige deltakerandeler i rørledninger og landanlegg som opereres av Gassco. 

Equinor er kjøper av statens olje, kondensat og NGL. Samlet salg av olje, kondensat og NGL fra SDØE til Equinor beløp seg til 65 milliarder kroner (tilsvarende 126 millioner fat o.e.) i 2019 mot 70 milliarder kroner (132 millioner fat o.e.) i 2018.

Equinor selger og markedsfører statens naturgass for statens regning og risiko, men i Equinors navn og sammen med Equinors egen gass. Staten mottar markedsverdi for salget av disse volumene. I 2019 solgte staten tørrgass direkte til Equinor som kjøper til en verdi av 270 millioner kroner mot 387 millioner i 2018. Staten har dekket sin relative andel av Equinors kostnader forbundet med transport, lagring og prosessering av tørrgass, for kjøp av tørrgass for videresalg samt gassalgsadministrasjon, totalt 12,6 milliarder kroner i 2019 mot 13,8 milliarder i 2018. Mellomværende med Equinor var 8,3 milliarder kroner i SDØEs favør omregnet til kurs på balansedagen mot 7,3 milliarder i 2018.
 
Under avsetningsinstruksen er SDØE også deltaker med en økonomisk andel i Equinor Natural Gas LLC (ENG) i USA. Kontantstrømmene fra ENG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG. I løpet av 2019 har Equinor sluttført oppkjøp av Danske Commodities (DC) og SDØE er med som deltaker under avsetningsinstruksen for den del som henføres til gassvirksomheten. Deltakerandelen gir rett på en andel av fremtidig resultat. Investeringene bokføres etter egenkapitalmetoden og er nærmere omtalt i note 11.

Mellomværende og transaksjoner i tilknytning til aktiviteter i utvinningstillatelsene er ikke inkludert i ovennevnte beløp og således er det ikke gitt opplysninger om mellomværende og transaksjoner i tilknytning til lisensaktiviteter verken med Equinor eller Gassco.  SDØE deltar som partner i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Disse regnskapsføres etter bruttometoden.


 

Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer og øvrige fordringer er oppført til pålydende i NGAAP etter fradrag for påregnelige tap.