Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Last ned rapport     |     petoro.no

Ledelses­kommentar årsregnskap for SDØE

Formål

Petoro er fra opprettelsen i 2001 rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg. Petoro skal ivareta SDØE-porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen av 2019 besto porteføljen av 200 utvinningstillatelser, 2 flere enn ved inngangen til året. I januar 2019 mottok Petoro andeler i 14 utvinningstillatelser til forvaltning gjennom Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2018). I løpet av året ble det fradelt én utvinningstillatelse fra eksisterende lisenser med SDØE-deltakelse, én lisens ble overdradd til Petoro og 14 utvinningstillatelser ble tilbakelevert.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav i Instruks om økonomistyring av SDØE i Petoro AS med de unntak som er innvilget for SDØE. Styret bekrefter at årsregnskapet, som består av bevilgningsregnskap og kapitalregnskap i kontante størrelser, gir et rettvisende bilde i samsvar med kontantprinsippet. Artskontorapporteringen viser regnskapstall for SDØE som rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter.  

Styret bekrefter videre at virksomhetsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge og gir et rettvisende bilde av SDØEs eiendeler, forpliktelser og resultat per 31. desember 2019.

Vurdering av vesentlige forhold

Bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet

I samsvar med supplerende oppdragsbrev datert 19. desember 2019 var SDØEs bevilgning til investeringer1 27,0 milliarder kroner. Bevilgning til driftsresultat2 var 95,8 milliarder kroner.  Bevilgning til renter av statens kapital3 var 2,8 milliarder kroner. Driftsresultatet etter kontantprinsippet påvirkes først og fremst av prisen på olje og gass og av solgte volum fra SDØEs produksjon. Det er Equinor som ivaretar avsetningen av SDØEs produkter gjennom avsetningsinstruks gitt av Olje- og energi-departementet. 

Artskontorapporteringen etter kontantprinsippet viser netto rapporterte inntekter inkludert finansinntekter på 153,0 milliarder kroner i 2019 mot 175,7 milliarder kroner i 2018. Inntektene er i stor grad påvirket av lavere gasspriser i 2019 samt lavere salgsvolum. Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet omfatter utbetaling til investeringer på 26,3 milliarder kroner og driftsutgifter på 30,5 milliarder kroner. Utbetalinger i 2018 knyttet til investeringer var 22,6 milliarder kroner og til drift 32,8 milliarder kroner. Utbetalinger til drift er i hovedsak knyttet til drift av felt og anlegg, prosesserings- og transportkostnader samt lete- og feltutviklingsutgifter. Utbetaling av finansutgifter kommer i tillegg. Avskrivninger på felt og anlegg var 22,7 milliarder kroner i 2019 mot 23,6 milliarder kroner i 2018. 
1Kap/post 2440.30
2Kap/post 5440.24
3Kap/post 5440.80
Virksomhetsregnskapet for SDØE inkluderer flere vesentlige estimater som er beheftet med usikkerhet og som bygger på skjønnsmessige vurderinger. Dette inkluderer blant annet balanseførte letekostnader, reserveanslag som grunnlag for avskrivninger, fjerningskostnader basert på estimater for kostnader som vil påløpe langt frem i tid og vurdering av nedskrivning av verdi på varige driftsmidler.  

Netto kontantstrøm overført til staten var 96 milliarder kroner i 2019 sammenlignet med 120 milliarder kroner i 2018. Totalt salgsvolum var 978 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, vel 11 prosent lavere enn i 2018. 

Gassproduksjonen var på 98 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag i 2019, ned 14 prosent fra et rekordhøyt nivå på 113 millioner Sm3 per dag i fjor. Nedgangen i produksjon sammen med lave gasspriser resulterte i inntekter fra egenprodusert gass på 68 milliarder kroner, om lag 21 milliarder kroner lavere enn året før. Reduksjonen i gassvolum var i all hovedsak knyttet til bruk av fleksibelt gassuttak for prisoptimalisering på Troll, samt driftsutfordringer knyttet til kompresjon på Ormen Lange.

Væskeproduksjonen var 349 tusen fat o.e. per dag, 6 prosent lavere enn i 2018. Nedgangen skyldtes i hovedsak naturlig produksjonsfall, samt lavere produksjon som følge av problemer med stigerør på Snorre. Nedgangen i væskeproduksjon ble delvis motvirket av oppstarten av Johan Sverdrup i oktober 2019.

Påløpte kostnader til investeringer var 27 milliarder kroner, om lag 4 milliarder kroner høyere enn året før. Økningen i investeringer skyldtes i hovedsak økt aktivitet innen feltutbygging knyttet til Johan Castberg, Troll fase 3, Snøhvit og Martin Linge, samt økt produksjonsboring på flere felt.

Årsresultatet i 2019 var 96 milliarder kroner, om lag 19 milliarder kroner lavere enn året før. Nedgangen i resultat skyldtes i hovedsak reduserte inntekter, delvis motvirket av lavere avskrivninger på grunn av lavere salgsvolum, samt reduksjon i produksjonskostnader. 

Produksjonskostnadene var 4 milliarder kroner lavere enn fjoråret. Justert for avsetning knyttet til dom i rettsak på Troll i 2018 og påfølgende inngåelse av forlik i 2019 var produksjonskostnadene på nivå med fjoråret.  

Bokført verdi av Martin Linge er skrevet ned med 1,4 milliarder kroner som følge av kostnadsoverskridelser og utsatt oppstart. Sammenlignet med fjoråret er endring i nedskrivning ikke vesentlig da Maria ble skrevet ned med 1,6 milliarder kroner i 2018.

Bokførte eiendeler var 251 milliarder kroner per 31. desember 2019. Eiendelene består i hovedsak av driftsmidler tilhørende feltinstallasjoner, rør og landanlegg, samt kortsiktige kundefordringer. Egenkapitalen var ved årets slutt 162 milliarder kroner. Samlet gjeld utgjorde 89 milliarder kroner, hvorav 70 milliarder var relatert til estimat for fremtidige fjerningsforpliktelser. Fjerningsforpliktelsene har økt med 4,7 milliarder kroner som følge av oppdaterte fjerningsestimater, lavere diskonteringsrente, samt at fjerningstidspunktet er et år nærmere.

Ved utgangen av året var porteføljens forventede gjenværende reserver i ressursklasse 1-3, til sammen 5 335 millioner fat o.e., en nedgang på 209 millioner fat o.e. i forhold til utgangen av 2018.  Reservetilveksten var 142 millioner fat o.e. og skyldes i hovedsak økte gassreserver på Gullfaks samt lengre økonomisk levetid på Draugen. Med en produksjon på 352 millioner fat o.e. ga dette en reserveerstatningsgrad på 40 prosent i 2019 mot 16 prosent i 2018.

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for SDØE. Ved avslutningen av den årlige revisjonen utsteder Riksrevisjonen et avsluttende revisjonsbrev (beretning) som oppsummerer konklusjonen fra revisjonsarbeidet. Resultatet av revisjonen vil bli rapportert innen 1. mai 2020. 

Styret har engasjert PwC til å foreta finansiell revisjon av SDØE-regnskapet som ledd i selskapets internrevisjon.  PwC avgir revisoruttalelse til styret i Petoro AS om årsregnskapet etter kontantprinsippet og etter regnskapsprinsippet i henhold til internasjonale revisjonsstandarder.  PwCs revisjonsarbeid danner grunnlag for Riksrevisjonens gjennomgang av årsregnskapet.
signaturer