Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Last ned rapport     |     petoro.no

Petoro AS - Noter

Note 1 - Tilskudd og andre inntekter

Årets bevilgning eksklusiv merverdiavgift er 287 millioner kroner. Beløpet er inntektsført som driftstilskudd fra den norske stat. Annen inntekt er hovedsakelig knyttet til tjenester i forbindelse med forhandlingsledelse i SDØE porteføljen.
 

Note 2 - Utsatt inntekt

Endring utsatt inntektsføring består av utsatt inntekt knyttet til investeringer foretatt i løpet av året, totalt 0,7 millioner kroner i 2019, samt avskrivninger av årets og tidligere års investeringer, totalt 3,4 millioner kroner, ref. note 4.
 

Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mm

Lønnskostnad (Alle tall i NOK tusen)20192018
Lønn107 300105 421
Styregodtgjørelse1 9061 841
Styreansvarsforsikring (gjelder hele styret)105105
Arbeidsgiveravgift15 76915 632
Pensjonskostnader (se note 11)33 57431 991
Andre ytelser3 6213 557
Sum162 275158 547

Antall ansatte per 31.126564
Antall ansatte med signert arbeidsavtale, ikke tiltrådt per 31.1210
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt62,964,2
Petoro-note3-nor
  1. Fastlønn består av grunnlønn og feriepenger.
  2. Utbetaling fra selskapets lojalitetsordning til fem ledere som oppfylte vilkårene. Ordningen ble avviklet i 2017 og siste utbetaling var januar 2019. Utbetaling fra ordningen inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.
  3. Kontantgodtgjørelse inkluderer variabel lønn. Inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.
  4. Andre skattepliktige ytelser inkluderer bilgodtgjørelse, samt mindre godtgjørelser for nyhets- abonnement, telefon og bredbånd. Inngår ikke i feriepenge- og pensjonsgrunnlaget.
  5. Fastlønn inkluderer kontantgodtgjørelse som kompensasjon for bortfall av ytelsespensjon beregnet basert på aktuarmessige forutsetninger og pensjonsgivende inntekt.
  6. Fastlønn inkluderer kompensasjon for vikariat som direktør teknologi i perioden 1.1.2019-31.12.2019.
  7. Fungerende direktør organisasjon og forretningsstøtte i perioden 1.1.2019-31.12.2019.
  8. Kostnadsført pensjon representerer årets premie i innskuddsbasert ordning og beregnede kostnad for den samlede forpliktelse knyttet til ytelsespensjon for administrerende direktør og ledere som omfattes av denne.
     

Lederlønnserklæring for Petoro AS

Erklæring vedrørende godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte er i tråd med allmennaksjelovens regler, samt retningslinjer for statlig eierskap, herunder “Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”, gjeldende fra og med 13.02.2015. 

Retningslinjer for godtgjørelse
Petoros retningslinjer for godtgjørelse er forankret i selskapets visjon, mål og verdier. Sammenhengen mellom prestasjonsnivå, utvist leder-/medarbeiderskap og belønning, skal være forutsigbart, motiverende, tydelig og lett å kommunisere. Petoro AS har en enhetlig lønnspolitikk og lønnssystem for hele selskapet og har som mål å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende i forhold til relevant marked for petroleumsindustrien.  

Beslutningsprosess
Styret har nedsatt et eget godtgjørelsesutvalg som består av styrets nestleder og ett styremedlem. Personalsjef ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget. Godtgjørelsesutvalget utarbeider forslag og anbefalinger til styret når det gjelder kompensasjonsspørsmål. Administrerende direktørs kompensasjon fastsettes av styret, mens administrerende direktør fastsetter kompensasjon for øvrige ledere innenfor vedtatte rammer.

Hovedprinsippene for godtgjørelse 
Petoros lønnspolitikk er å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende med hensyn til total kompensasjon inkludert selskapets pensjonsordninger. 

Samlet vederlag til administrerende direktør og øvrig ledelse skal reflektere stillingens ansvarsforhold og kompleksitet, selskapets verdier og kultur, rolleinnehavers adferd og prestasjoner samt behovet for å tiltrekke og beholde nøkkelpersoner. Ordningene er transparente og i tråd med prinsipper for god eierstyring. 

Hovedelementet i Petoros kompensasjonsordning er grunnlønn. Ledende ansatte er i tillegg berettiget ytelser på linje med andre i selskapet, herunder bilgodtgjørelse, pensjon- og forsikringsordninger samt ordning for kommunikasjonsgodtgjørelse. 

Lønn i en referansegruppe bestående av relevante selskap i petroleumsindustrien skal i utgangspunktet være retningsgivende for selskapets lønnsprofil. Grunnlønn fastsettes hovedsakelig med utgangspunkt i stillingens ansvarsforhold og kompleksitet. Grunnlønn er gjenstand for årlig vurdering.

Petoro AS har ordning for variabel lønn for å fremme oppnåelse av selskapets mål. Prinsipp og rammer for variabel lønn er fastsatt av styret og forankret i “Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”. Ordningen gjelder alle ansatte inklusiv administrerende direktør med samme prosentsats.

Styret fastsetter variabel lønn i henhold til vurdert måloppnåelse innenfor rammen på maksimalt 10 prosent av grunnlønn. Målene som inngår i vurdering av variabel lønn består av et utvalg kvantitative mål knyttet til operasjonelle og finansielle aktiviteter, samt mål knyttet til selskapets prioriterte aktiviteter. Målene skal være basert på objektive, definerbare og målbare kriterier som ledelsen kan påvirke og fastsettes med utgangspunkt i selskapets strategi og risikobilde, samt føringer gitt i Oppdragsbrev fra Olje- og energidepartementet. 

For 2019 inngikk følgende mål i vurderingen av variabel lønn; Alvorlige hendelser (frekvens), væskeproduksjon (kboed), prosjektfremdrift (milepæler), borefremdrift (ferdigstilte brønner), samt konkrete mål og milepæler knyttet til videreutvikling av Heidrun, modning av brønnmål, digitalisering, overvåking av avsetningsinstruksen gitt Equinor ASA, organisasjonsutvikling og effektivisering. Variabel lønn for 2019 ble behandlet av styret etter at årsregnskapet var utarbeidet. Det er i regnskapet for 2019 avsatt et estimert beløp for variabel lønn for året. Variabel lønn utbetalt i 2019 var 7 prosent av grunnlønn basert på selskapets måloppnåelse i 2018.

Styret besluttet 04.05.2017 å avvikle lojalitetsordning for ansatte. Administrerende direktør har ikke vært omfattet av denne ordningen som ble etablert i 2013 for å møte konkurransesituasjonen. Avviklingen er gjennomført ved siste utbetaling i januar 2019 til ansatte som var i ordningen ved dato for avvikling.

Aksjeprogrammer, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger benyttes ikke i Petoro AS.

Petoro AS har en innskuddsbasert pensjonsordning etter lov om innskuddspensjon. Selskapet har ingen kollektiv pensjonsordning for ansatte med lønn over 12 G. Ordningen ble innført 01.01.2016. Petoro AS har en overgangsordning som fortsatt er ytelsesbasert også for lønn over 12 G. Denne er lik for ledende og andre ansatte med mindre enn 15 år til pensjonsopptjeningsalder (67 år) per 01.01.2016. For ledende ansatte med ansettelsesavtale inngått før 13.02.2015 gjelder samme overgangsordning som for øvrige ansatte.

Pensjonsalder til administrerende direktør er 67 år. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder. Det er inngått avtale om etterlønn utover oppsigelsestid på 12 måneder. En person i ledergruppen i 2019 kan velge å fratre ved fylte 65 år med reduserte ytelser. Pensjonsavtalen ble opprettet før nye retningslinjer 13.02.2015 for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper trådte i kraft. Den øvrige ledelse har 67 år som pensjonsalder. 

Nye ledende ansatte etter ikrafttreden av de gjeldende retningslinjene omfattes kun av selskapets innskuddspensjonsordning som gjelder for lønn under 12 G. Det følger av dette at Petoro AS verken vil ha nye ledende ansatte under ytelsespensjon eller at det vil påløpe pensjonskostnader ut over det som følger av innskuddspensjon for disse (i henhold til lov om innskuddspensjon).

Godtgjørelsesprinsipper og implementering foregående år 

Den årlige vurdering av grunnlønn for administrerende direktør og øvrig ledelse gjennomføres med virkning fra 1. juli. Styret behandlet lønnsvurdering for administrerende direktør i styremøte 20.09.2019. I 2019 ble vurderingen av øvrige ledere gjennomført i 3. kvartal.

 

Note 4 - Varige driftsmidler

Alle tall i tusen kronerFast inventarDriftsløsøreIKTSum
Anskaffelseskost 01.01.194 9798 90839 70753 594
Tilgang driftsmidler-96624720
Avgang driftsmidler/utrangering----
Anskaffelseskost 31.12.194 9799 00440 33154 314

Akk. avskrivninger 01.01.194 5148 55134 16947 234
Tilbakeført akkumulert avskrivning----
Årets avskrivninger841593 1543 397
Akk. avskrivninger 31.12.194 5988 71037 32350 631

Bokført verdi 31.12.193812943 0083 683
Økonomisk levetidLeiekontraktens løpetid3/5 år3 år
AvskrivningsplanLineærLineærLineær
Operasjonelle leasing kontrakter inkluderer kontorinventar og kontormaskiner. Initielle leieperioder er mellom 3 og 5 år.
 

Note 5 – Finansposter

Alle tall i tusen kroner20192018
Finansinntekter
   Renteinntekter4 3832 786
   Valutagevinst agio159624
Finanskostnader
   Rentekostnader--
   Valutatap disagio324215
Netto finansresultat4 2183 195

Note 6 - Investering i datterselskap

Selskap
(Alle tall i tusen kroner)
Anskaffelses-tidspunktForretnings- kontorEierandelStemme- andelEgenkapital 31.12.Resultat 2019
Petoro Iceland AS11.12.2012Stavanger100 %100 %4 2361 963
Petoro AS mottok i 2012 2 millioner kroner i tilskudd, som er øremerket aksjekapital i Petoro Iceland AS. Tilskuddet er ført mot kostprisen på aksjene. Investeringene i Petoro Iceland AS er av den grunn balanseført til kroner 0.

Selskapet har ikke hatt aktivitet i 2019 og vil bli avviklet i 2020. Selskapet har ikke mottatt bevilgninger over statsbudsjettet i 2019. Forvalteravtale med Petoro AS og avtale om trekkrettighet med morselskapet, Petoro AS, faller bort ved avvikling av selskapet. Det er ikke trukket på denne rettigheten per 31.12.2019.
 

Note 7 - Andre fordringer

Andre fordringer består i sin helhet av forskuddsbetalte kostnader hovedsakelig knyttet til husleie, forsikringer, lisenser, abonnementer på markedsinformasjon og tilgode merverdiavgift.
 

Note 8 - Bankinnskudd

Bankinnskudd er totalt 232 millioner kroner, herav bundne skattetrekksmidler 8 millioner kroner og midler til å dekke usikrede pensjonsforpliktelser 185 millioner kroner. 
 

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.2019 består av 10.000 aksjer à NOK 1.000. Alle aksjene eies av den norske stat ved Olje- og energidepartementet, og alle aksjene har samme rettigheter.
 

Note 10 - Egenkapital

Petoro AS (Alle tall i tusen kroner)AksjekapitalAnnen EKSum
Egenkapital 01.01.201910 00012 99822 998
Årets resultat975975
Egenkapital 31.12.201910 00013 97323 973

Note 11 - Pensjonskostnader, - midler og - forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Petoro AS innførte ny pensjonsordning for selskapet gjeldende fra 01.01.2016 som er innskuddsordning etter lov om innskuddspensjon. Selskapet har en overgangsordning for ansatte med mindre enn 15 år igjen til pensjonsalder per 01.01.2016. Premier til innskuddsbasert ordning kostnadsføres løpende.
 
Netto pensjonskostnad (Alle tall i tusen kroner)2019 2018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening14 85914 806
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen8 5397 710
Avkastning på pensjonsmidler-4 568- 3 898
Resultatført estimatavvik6 3405 241
Arbeidsgiveravgift1 9101 918
Pensjonskostnad ytelse27 08025 777
Pensjonskostnad innskuddsordning6 4946 214
Sum pensjonskostnad33 57431 991
Balanseført pensjonsforpliktelse2019 2018
Beregnet pensjonsforpliktelser 31.12347 514335 004
Pensjonsmidler til markedsverdi-114 751-101 827
Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift232 763223 177
Ikke resultatført estimatavvik-57 110-66 432
Balanseført pensjonsforpliktelse175 653166 745
Ved beregning av årets netto pensjonskostnad er forutsetningene per foregående år lagt til grunn. Netto pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av forutsetninger inneværende år. Petoro AS har avsatt egne midler til å dekke usikrede pensjonsforpliktelser, ref. note 8. 

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold.
20192018
Diskonteringsrente2,30 %2,60 %
Forventet avkastning på fondsmidler3,80 %4,30 %
Forventet lønnsregulering2,25 %2,75 %
Forventet pensjonsøkning0,50 %0,80 %
Forventet G-regulering2,00 %2,50 %

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består i all hovedsak av avsetninger for påløpte kostnader, skyldig lønn og feriepenger.
 

Note 13 - Godtgjørelse til revisor

Selskapets valgte revisor er KPMG AS. Kostnadsført honorar for ordinær revisjon av finansregnskap utgjorde 0,3 millioner kroner i 2019. Videre er det kostnadsført konsulenttjenester fra KPMG på 1,1 millioner kroner knyttet til implementering og opplæring i ny digital samhandlingsløsning. 

Riksrevisjonen er i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 ekstern revisor for SDØE-porteføljen. PricewaterhouseCoopers AS (PwC) er engasjert som selskapets finansielle revisor for å utføre finansiell revisjon av SDØE regnskapet som et ledd i selskapets internrevisjon. PwC har fakturert 0,6 millioner kroner for finansiell revisjon og 0,6 millioner kroner for intern revisjon i 2019. Videre er det kostnadsført fakturerte tjenester fra PwC for revisjon av interessentskap for til sammen 1,0 million kroner.
 

Note 14 - Leieavtaler

Petoro AS inngikk kontrakt om leie av kontorlokaler med Smedvig Eiendom AS høsten 2003. Den ordinære kontrakten gikk ut i 31.12.2014. Petoro AS valgte å utøve opsjonen på å forlenge leiekontrakten til 31.12.2020. Gjenstående varighet av leiekontrakt er nå 2 år med opsjon på ytterligere en periode på 5 år. Årets leiekostnad utgjør 11,1 millioner kroner, hvilket inkluderer alle drifts- og felleskostnader.
 

Note 15 - Vesentlige avtaler

Petoro AS har avtale med TMF Norway Energy AS (TMF), om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT–tjenester knyttet til regnskapsføringen av SDØE. Avtalen gjelder fra 01.03.2014 med en varighet på 5 år og med opsjon for Petoro AS på 1 års forlengelse. Petoro AS har utøvd opsjonen som omfatter regnskapsåret 2019. Evry er underleverandør av IKT-tjenester. Kostnadsført regnskapshonorar til TMF i 2019 utgjorde 14,9 millioner kroner. Øvrige kjøpte tjenester fra leverandøren utgjorde 2,2 millioner kroner. 

Ny kontrakt om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT-tjenester knyttet til SDØE ble inngått med Azets Insights AS høsten 2019 med virkning fra 01.03.2020 til 01.01.2025 med opsjon på 2 års forlengelse. Underleverandør for IKT drift og applikasjonsforvaltning er Basis Consulting AS.
 

Note 16 - Nærstående parter

Petoro AS var ved årsslutt morselskap for Petoro Iceland AS. Det har ikke vært aktivitet i Petoro Iceland AS i 2019, og selskapet vil bli avviklet i 2020. Det var ingen fordring i morselskap mot datterselskapet ved årets slutt. 

Equinor ASA og Petoro AS har felles eier ved Olje- og energidepartementet og er således nærstående parter. Det har ikke vært vesentlige transaksjoner i 2019 mellom Equinor ASA og Petoro AS. Petoro AS har vært forhandlingsleder for enkelte felt knyttet til SDØE porteføljen hvor Equinor ASA er operatør, ref. note 1.