Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Last ned rapport     |     petoro.no

Et kontrastfylt år

Grethe K. Moen. Foto: Anne Lise Norheim
Det var to spesielt viktige hendelser i 2019 både for Petoro og norsk olje- og gassindustri, oppstarten av Johan Sverdrup-feltet og olje- og gasselskapenes erkjennelse av at vi må ta ansvar i utviklingen mot et lavutslippssamfunn. Til sammen illustrerer dette at det fortsatt er lønnsomhet i prosjekter på norsk sokkel, samtidig som industrien må bidra aktivt med nye klimatiltak.

Johan Sverdrup-utbyggingen viser at selv en moden norsk sokkel gir muligheter for selvstendige utbygginger som vil skape store verdier. Equinor har sammen med partnerne stått i spissen for det største offshore utbyggingsprosjektet siden 80-tallet. Feltet er teknologisk helt i front og i tillegg forberedt for å kunne ta i bruk fremtidens teknologier. Samtidig setter Sverdrup en ny standard for CO2-effektivitet for oljeproduksjon. Lønnsomheten for utbyggingen er i verdensklasse; fase 1 av utbyggingen vil være nedbetalt i løpet av 2020, bare litt over ett år etter oppstarten. Etter nedbetalte investeringer kan feltet produsere lønnsomt selv med en svært lav oljepris. Med en teknisk levetid ut over 2050, ligger det til rette for at Johan Sverdrup blir et industrieventyr som vil gi milliarder i inntekter til både eierne og den norske stat i lang tid fremover.

Samtidig som vi kan glede oss over dette fantastiske feltet, utfordres olje- og gassindustrien både i Norge og globalt i stadig sterkere grad på vår rolle i å bidra til løsning av klimautfordringen. Verden preges av geopolitisk uro, proteksjonisme og polarisering. Med dette som bakteppe har industrien utviklet seg fra å snakke om å være en del av løsningen i lavutslippssamfunnet, til å sette seg klare mål og konkretisere tiltakene for å komme dit.

Næringen har det siste året jobbet aktivt for å etablere felles klimamål for norsk sokkel. I januar i år lanserte en samlet norsk olje- og gassindustri et nytt klimaveikart. Målet er å redusere klimagassutslipp fra produksjonen med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050. Slike konkrete mål er helt nødvendige for å opprettholde industriens konkurransekraft og for at Europa skal oppnå klimanøytralitet innen midten av dette århundre. Petoro legger målene i Parisavtalen til grunn for vår virksomhet og har deltatt i arbeidet med klimaveikartet. Vi er svært fornøyde med at det er enighet i bransjen om de ambisiøse målene for utslippskutt. Med utgangspunkt i SDØE- porteføljen størrelse som representerer nær 30% av all produksjon på norsk sokkel, har Petoro et stort ansvar for å bidra til at bransjens mål oppnås.

Norsk sokkel står svært sterkt når det gjelder å drive sikkert og effektivt. Det har helt siden starten av olje- og gassaktiviteten vært stilt høye krav til bransjen med hensyn til klima og miljø. Allerede i 1971 ble det forbudt med permanent fakling da dette innebærer både tap av ressurser og er en betydelig klimabelastning. I tillegg til CO2-avgiften som ble innført i 1991, har vi både NOX-avgift og strenge reguleringer med hensyn til utslipp til sjø. Olje- og gassvirksomheten i Norge inngår også i EUs klimakvotesystem. Dette har bidratt til at olje og gass utvunnet fra norsk sokkel er verdensledende med hensyn til lavt klima- og miljøfotavtrykk, og det er avgjørende at vi fortsatt går i front for å redusere utslippene ytterligere. Elektrifisering av felt er og vil bli et sentralt tiltak for å redusere klimafotavtrykket fra selve produksjonen av olje og gass. Når Martin Linge-feltet og Johan Sverdrup fase 2 starter opp vil nær 50 prosent av SDØE-produksjonen være elektrifisert og denne andelen forventes å øke gjennom ytterligere planlagte elektrifiseringsprosjekter. 

Utslipp fra produksjonen står for om lag 15 prosent av de totale utslippene fra olje og gass. Å redusere utslippene fra produksjonen fjerner ikke utslippene fra bruk av olje og gass, men vil likevel være et betydelig bidrag til å redusere CO2-utslippene. 

SDØE-produksjonen består i dag av ca. 60 prosent gass. Gass, som har et vesentlig lavere klimafotavtrykk enn olje og kull, kan få økt betydning i markeder som har høyt kullforbruk. CO2-utslippet fra et av Tysklands store brunkullkraftverk tilsvarer alene det samlede CO2-utslippet fra produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Kostnadseffektive felt og driftssikker infrastruktur gjør norsk gass svært konkurransedyktig i Europa.

For å nå målet om karbonnøytralitet trengs også ulike tiltak for avkarbonisering. Hydrogen produsert fra naturgass hvor karbonfangst og lagring (CCS) inngår, vil kunne gi gass en plass også i et lavkarbonsamfunn. Omleggingen av norsk olje- og gassindustri trenger derfor ikke bety nedlegging, men nye muligheter for å bringe oss inn i en konkurransedyktig og klimanøytral fremtid. Petoro er i posisjon til å være en drivkraft i arbeidet med omstillingen med en bred og sammensatt portefølje av både felt og infrastruktur.

Vi står foran en utfordrende, men nødvendig energitransformasjon. Det vil påvirke oss på de fleste områder; politisk, samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk. Alle vi som er aktører i industrien må bidra i et offentlig ordskifte sammen med våre stakeholdere for å kunne komme frem til de beste løsningene på veien mot målet. Vi løser ikke klimautfordringene ved kun å diskutere et være eller ikke være for norsk oljeindustri. Tvert imot må vi tørre å ha to tanker i hodet på en gang; videreutvikling av olje- og gassindustrien samtidig som vi er forpliktet til å løse klimautfordringene. Olje- og gassindustrien med sin høyteknologi, prosjektstyringskompetanse, sterke økonomi og brede globale tilstedeværelse vil være sentral for å utvikle lavutslippsløsninger i stor skala. En ting er i hvert fall helt sikkert, dette er en rolle industrien ønsker å ta.
Grethe K. Moen
Grethe K. Moen
Administrerende direktør, Petoro AS