Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Last ned rapport     |     petoro.no

Årets aktiviteter og resultater

Det vises til “Oppdragsbrev til Petoro AS for 2019”, samt plan for virksomheten til Petoro AS. Nedenfor gjengis målene fra oppdragsbrevet og Petoros ivaretakelse av disse. 
Johan Sverdrup august 2019. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler

Petoro skal være en aktiv partner som gjennom helhetsvurderinger skal bidra til å maksimere verdien av SDØE-porteføljen. Arbeidet skal orienteres mot områder og oppgaver der selskapet med basis i porteføljen, og i samspill med øvrige aktører på norsk kontinentalsokkel, i særlig grad kan bidra til å øke verdiskapingen, hensyntatt statens samlede økonomiske interesser. Petoro skal bidra til effektiv og lønnsom utbygging og drift samt sikkerhet for mennesker og miljø. 

Operasjonelle mål

“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å opprettholde en høy produksjon i 2019.”    

Styringsparametere: Volumtall. Utvikling over tid og beskrivelse av avvik

Total produksjon var 964 tusen fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, vel 11 prosent lavere enn i 2018.  

Gassproduksjonen var på 98 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag i 2019, ned 14 prosent fra et rekordhøyt nivå på 113 millioner Sm3 per dag i fjor. Nedgangen i produksjon sammen med lave gasspriser resulterte i inntekter fra egenprodusert gass på 68 milliarder kroner, om lag 21 milliarder kroner lavere enn året før. Reduksjonen i gassvolum var i all hovedsak knyttet til bruk av fleksibelt gassuttak for prisoptimalisering på Troll, samt produksjonsfall på grunn av driftsutfordringer knyttet til kompresjon på Ormen Lange.  

Væskeproduksjonen var 349 tusen fat o.e. per dag, 6 prosent lavere enn i 2018. Nedgangen skyldtes i hovedsak naturlig produksjonsfall, samt lavere produksjon som følge av problemer med stigerør på Snorre. Nedgangen i væskeproduksjon ble delvis motvirket av oppstarten av Johan Sverdrup i oktober 2019. 

Utover ordinær lisensoppfølging der operatør og partnere fastlegger produksjonsmål og operatør utfordres på avvikshåndtering og kompenserende tiltak, har Petoros innsats i 2019 vært spesielt rettet mot å påvirke til at operatøren nå både rapporterer og følger opp innestengte brønner og produksjonseffektivitet på utvalgte felt. I tillegg har Petoros innsats vært rettet mot å ferdigstille nye brønner og gjennomføre planlagte boreprogram. Dette er viktige virkemidler for å øke produksjonen fra SDØE-porteføljen.  
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å effektiv drift.”  
Styringsparametere: Utvikling i driftskostnader med beskrivelse av avvik. 

Effektivisering av felt i drift har også i 2019 vært en viktig del av Petoros arbeid. Selskapet har vært en pådriver for effektivisering og kostnadsreduksjoner spesielt innenfor området boring og brønn, samt drift- og vedlikehold.  

Behovet for effektivisering og kostnadsreduksjoner innenfor området boring og brønn har vært en viktig sak for Petoro gjennom flere år. Petoro har over tid fulgt utviklingen i boretakt på ti faste installasjoner på fem utvalgte felt i porteføljen. Fra 2014 til 2015 ble gjennomsnittlig boretid og borekostnader halvert. Resultatet kan i hovedsak tilskrives økt boreeffektivitet, forenkling av brønndesign og økt tilgjengelighet av boreanlegget. Gjennomsnittlig borekostnad per per brønn lå stabilt i flere år, men det siste året har det vært en økning på 15 prosent i forhold til det nye nivået. Skal reservene i de modne feltene realiseres og utvinningsgraden økes må kostnaden reduseres ved ytterligere effektivisering.  

Petoro har også oppmerksomhet på utviklingen i produksjonskostnader, herunder kostnader til drift og vedlikehold av felt og infrastruktur. Etter flere år med fallende produksjonskostnader, økte kostnadene noe fra 2017 til 2018. Justert for avsetning for og påfølgende forlik i COSL-saken på Troll var imidlertid produksjonskostnadene i 2019 på nivå med 2018. Petoro følger opp kostnader og effektiviseringstiltak, blant annet ved bruk av benchmark-analyser.   

Digitalisering er et viktig virkemiddel for effektiv drift. Petoro har derfor vært en pådriver bred implementering på tvers av SDØE-porteføljen, samt etablering og oppfølging av implementeringsplaner i utvalgte felt. Innen boring har selskapet identifisert konkrete forbedringsmuligheter i utvalgte lisenser og foreslått disse i interessentskapet. Videre deltar Petoro aktivt i utvalgte industrifora med særlig fokus på deling av data.   
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til ivaretakelse av sikkerhet og miljøhensyn.”  
Styringsparametere: Alvorlige hendelser og CO2-utslipp. Utvikling over tid og beskrivelse av avvik. 

Målsettingen om at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende innen helse, miljø og sikkerhet står fast. Dette stiller krav til at næringen arbeider videre med kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået. Petoro har i 2019 vært opptatt av å sette sikkerhet først og har tydelig kommunisert selskapets forventninger til HMS ledelse og HMS kultur. Samtidig har Petoro vært opptatt av læring på tvers av porteføljen og kvalitet i risikovurderinger sett i et storulykkeperspektiv. Petoro har også i løpet av året gjennomført flere ledelsesbesøk med fokus på helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og landanlegg.  

HMS-resultatene for 2019 viser ingen hendelser med storulykkepotensial. Alvorlig hendelsesfrekvens, definert som antall faktiske og potensielle tilløp til alvorlige hendelser per million arbeidstimer, er fremdeles for høy. Frekvensen i 2019 var 0,9 mot 0,7 i 2018. De fleste hendelsene var knyttet til fallende gjenstander og industrien forsterket i løpet av året innsatsen for å forebygge slike hendelser. Personskadefrekvensen, det vil si antall personskader per million arbeidstimer økte fra 3,8 i 2018 til 3,9 i 2019. Det har ikke blitt registrert alvorlige utslipp til sjø i 2019. 

I lys av klimautfordringen har en samlet norsk olje- og gassindustri lansert et nytt klimaveikart og nye klimamål. Gjennom dette gir bransjen et tydelig signal om at den tar klimautfordringen og Parisavtalen på alvor. Olje- og gassindustrien skal redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050. Dette vil kreve store investeringer, teknologiutvikling og industriell kompetanse. Samtidig forutsetter dette betydelig innsats fra alle aktører i industrien. Petoro ønsker å være en drivkraft for at norsk sokkel er ledende i å møte klimautfordringene og arbeider allerede tett med operatører og partnere i lisensene for å undersøke hvilke muligheter som bør forfølges.   

Petoro utarbeider hvert år “Årsrapport ytre miljø” som publiseres i etterkant av årsrapporten. I rapporten fra 2018 fremgår det at utslippene av karbondioksid (CO2) fra SDØE-porteføljen i 2018 utgjorde 3 millioner tonn som er 0,2 millioner tonn lavere enn i 2017. Nedgangen i CO2-utslipp skyldes i hovedsak nedstenging av en gassturbin og CO2-reduserende tiltak offshore. SDØEs andel av totale utslipp fra norsk sokkel utgjorde 25%. Utslipp av CO2 pr. produsert enhet (utslippsintensiteten) fra SDØE-porteføljen gikk ned fra 8,0 kg/boe til 7,6 kg/boe fra 2017 til 2018. Dette er 16% lavere enn gjennomsnittet for norsk sokkel, hvor utslippsintensiteten var 9,0 kg/boe.  

Prioriterte mål og oppgaver for 2019

Petoro skal i 2019 særlig prioritere større pågående forretningsmessige prosesser i industrien der Petoro gjennom sin deltakelse kan sikre og øke verdiene i SDØE-porteføljen.   

“Petoro skal bidra til høyest mulig lønnsom produksjon og verdi fra modne felt”  
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt 

I tråd med Petoros strategi har selskapet i 2019 rettet spesiell innsats mot feltene Heidrun, Maria, Åsgard, Oseberg og Grane. I tillegg har brønnmodning og digitalisering blitt adressert som særskilte tema for hele feltporteføljen. Innen digitalisering har selskapet gjennom strategisk samarbeid med en leverandør, rettet spesiell innsats mot å øke kvalitet og effektivisere arbeidsprosesser innen reservoarmodellering. 

På Heidrun har Petoro i 2019 gjennomført egne simuleringsstudier av feltets nordlige del. Gjennom dette arbeidet identifiserte Petoro potensiale for boring av flere nye brønner og tilhørende utvikling av ny infrastruktur. Petoro har i tillegg studert ulike gassdisponeringsløsninger for Heidrun, som viser et potensiale for økte oljereserver ved gassinjeksjon i dypere reservoarlag. 

På Åsgard har selskapet i 2019 gjennom egne studier identifisert og konkretiserte prosjekter som kan bidra til å øke utvinningsgraden mot feltets målsetting om en utvinningsgrad på 60 prosent.  

På Oseberg har Petoro i 2019 gjennomført en studie for å kartlegge effekten av økt gasseksport fra feltets hovedstruktur. Petoro har identifisert syv nye lønnsomme boremål og studien støtter opp om lisensens strategi med en stegvis opptrapping av gasseksporten frem mot 2022. I forbindelse med økt gasseksport vil det være nødvendig å oppgradere gasskapasiteten på Oseberg Feltsenter. Petoro har vært en drivkraft for å maksimere verdien av prosjektet gjennom tidlig innfasing av prekompresjon. Konseptvalget ble tatt i desember, og det planlegges oppstart av prekompresjon i 2024. 

På Grane har Petoro i 2019 utarbeidet et teknisk underlag for utbygging av Breidablikk forekomsten gjennom en felles simuleringsmodell for Grane- og Breidablikk-reservoarene. Breidablikkprosjektets formål er utbygging av ressursene nord for Grane Unit ved å utnytte kapasiteten i eksisterende infrastruktur, noe som også vil bidra til forlenget produksjonstid for feltet.  

På Maria har selskapet i 2019 i lys av skuffende produksjon etter oppstart tatt en aktiv rolle i å identifisere tiltak for å øke produksjonen. Et sentralt virkemiddel vil være en ny injeksjonsbrønn, hvor resultatene fra Petoros egne reservoarstudier er lagt til grunn for plassering av brønnen. Petoro har arbeidet med å definere en langtidsløsning for utvikling av feltet som vil bidra til å øke reservene. 
“Petoro skal bidra til gode driftsforberedelser for prosjekter i gjennomføringsfasen.”  
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt.  

Petoro har i 2019 hatt oppfølging av en stor portefølje av større utbyggingsprosjekter som er besluttet utbygd og som vil starte produksjon de nærmeste årene: Johan Sverdrup Fase 1 og 2, Johan Castberg, Snorre Expansion Project, Martin Linge, Dvalin og Troll fase 3. Oppfølgingen har vært rettet mot forhold som påvirker HMS-, klima- og gjennomføringsrisiko samt å sikre gode driftsforberedelser. 

Mens gjennomføringen av prosjektene generelt har vært god har Martin Linge prosjektet vært preget av flere og store forsinkelser, men forventes å komme i drift i løpet av 2020. Petoro har hatt høy oppmerksomhet på prosjektet også det siste året, med hovedfokus på å oppnå en sikker og god oppstart av feltet.  

Petoro har i 2019 hatt spesiell oppmerksomhet på driftsforberedelsene til Johan Sverdrup fase 1 som startet produksjon 5. oktober – mer enn to måneder før opprinnelig planlagt. Prosjektet ble levert til en betydelig lavere kostnad enn budsjettert. Det er tatt fremtidsrettede valg om digitale løsninger som kan benyttes også andre steder i porteføljen. Områdeløsningen for kraft fra land til Sverdrup-feltet og området rundt gjør at hele ti felt på Utsira-høyden i Nordsjøen nå kan få kraft fra land. Sammen med fase 2, som vil starte opp i 2022, vil feltet på platå produsere opp til 660.000 fat per dag og gi et stort bidrag til produksjonen på norsk sokkel i flere ti-år fremover.  
“Petoro skal bidra til realisering av nye utbyggingsprosjekter samt utnyttelse av tidskritisk infrastruktur i felt og transportsystemer.” 
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og oppnådde resultater og effekt disse har hatt. 

I 2019 ble det sendt inn Plan for utbygging og drift (PUD) for havvindparken Hywind Tampen som vil redusere behovet for kraft fra gassturbiner og gi fornybar kraft til feltene Snorre og Gullfaks. I tillegg er det sendt inn PUD for Gjøa P1-prosjektet som skal hente ut tilleggsressurser fra Gjøa-feltet, og Tor II som er en videreutvikling av det tidligere nedstengte Tor-feltet.   

I SDØE-porteføljen er det også en rekke fremtidige utbyggingsprosjekter i planleggingsfasen som skal modnes frem mot investeringsbeslutning om få år. De fremtidige prosjektene består først og fremst av videreutviklingsprosjekter og elektrifiseringsprosjekter på modne felt, men også av noen mindre funn. For nye felt i porteføljen knyttes Petoros innsats til vurdering av ulike utbyggingsløsninger frem mot konseptvalg. Petoro legger vekt på å velge utbyggingsløsninger som har kapasitet og utvidelsesmuligheter til å realisere hele verdipotensialet i feltet.   

Petoro har i 2019 hatt stor aktivitet knyttet til modning av tiltak for elektrifisering av felt og landanlegg.  Elektrifiseringstiltakene er avgjørende for å kunne møte krav og forventninger til redusert klimafotavtrykk fra produksjonen på norsk sokkel, som blant annet forespeilet i veikart fra industrien. Mens det tidligere var nye feltutbygginger som var aktuelle for elektrifisering jobbes det nå også med konkrete planer for elektrifisering med kraft fra land av en rekke felt som allerede er i drift.  

Elektrifisering inngår som en del av en helhetlig videreutvikling av de modne feltene. Elektrifisering skjer ofte samtidig med at en lisens ønsker forlenget levetid for installasjonene, eller ser behov for mer kraft til for eksempel gasskompresjon, i begge tilfeller for å øke utvinning og verdi. Petoro vil fortsette å jobbe aktivt for å modne frem klimareduserende tiltak, samt sikre gode tekniske og kostnadseffektive løsninger. Elektrifisering av modne felt er et tidskritisk tiltak da inntektspotensialet for prosjektene reduseres når gjenværende driftstid blir kortere. Petoro jobber derfor aktivt med operatører og partnerskap for å holde fremdrift på disse prosjektene.  

I 2019 har Petoro også jobbet med økt utvinning av gass på de viktige gassfeltene Ormen Lange og Snøhvit hvor det ble tatt konseptvalg i 2019. Løsningen med å senke brønnhodetrykket samtidig som det installeres økt kapasitet for gasskompresjon gir økte reserver til en lav balansepris.  

Overvåking av Equinors avsetning av statens petroleum

Petoro skal overvåke at Equinor utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Equinor ASA, herunder bidra til en rettmessig fordeling av inntekter og kostnader.  

“Petoro skal overvåke avsetningen av statens petroleum med oppmerksomhet på markedssituasjonen, potensielle interesseulikheter, samt saker av stor verdimessig betydning.”
Styringsparametere: Hvilke initiativ og aktiviteter som er gjennomført og hvilke hensyn som er lagt til grunn for selskapets prioriteringer. Hvilke resultater som er oppnådd gjennom aktivitetene og hvilke verdimessige effekter disse har hatt.  

I tråd med oppdragsbrevet har Petoro i sin risikobaserte oppfølging prioritert saker innenfor avsetning av olje. Petoro har i denne sammenheng hatt et særlig fokus på Equinors styrings- og oppfølgingssystem når det gjelder maksimal verdiskaping og rettmessig fordeling.  

Petoro er opptatt av at produktene blir avsatt i de markeder hvor høyest pris kan oppnås og at porteføljens fleksibilitet blir benyttet til å oppnå en høyest mulig verdiskaping. I denne sammenheng er optimal videreutvikling, regularitet, utnyttelse av kapasitet og fleksibilitet i produksjonsanlegg og infrastruktur av stor betydning for å kunne oppnå maksimal verdiskaping.  
 
Det har blitt gjennomført utvalgte kontroller for å sikre at SDØE får sin rettmessige andel av kostnader og inntekter relatert til avsetningen.  

Økonomistyring

“Petoro skal;

  • ivareta god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med Reglement for økonomistyring i staten og instruks for økonomistyring av SDØE  
  • utarbeide og følge opp budsjett og prognoser, forestå regnskapsføring og foreta periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling.”  

Petoro har i 2019 ivaretatt god økonomistyring og kontroll av SDØE i samsvar med Økonomiregelverket i staten og instruks for økonomistyring av SDØE.  
 
Petoro har videre utarbeidet og fulgt opp budsjett og prognoser, vært ansvarlig for regnskapsføring gjennom ekstern regnskapsfører og foretatt periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling i henhold til frister som er spesifisert i Oppdragsbrevet.  
 
Selskapet fikk også for 2018 ren beretning fra Riksrevisjonen.  

Effektiv drift

Petoro skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser effektivt. Selskapet skal utarbeide operasjonelle mål og indikatorer som gir uttrykk for effektiviteten ved selskapets drift og som lar seg sammenligne over tid.  

“Petoro skal innrette sin utførelse av selskapets hovedoppgaver på en effektiv måte”
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og vise til effekten av disse. 

Petoro har som mål å drive virksomheten så effektivt som mulig. Selskapet har de senere år gjennomført en rekke effektiviserings- og kostnadsreduserende tiltak, eksempelvis gjennom forhandlinger av kontrakter for tjenester selskapet benytter, implementering og bruk av nye digitale verktøy og systemer, samt forenkling av administrative prosesser og rutiner.  

Petoros portefølje av utvinningstillatelser har økt jevnt siden selskapet ble etablert og ved utgangen av 2019 besto porteføljen av 200 utvinningstillatelser med SDØE-andeler. Selskapet har organisert lisensoppfølgingen på en effektiv måte, slik at også nye utvinningstillatelser som selskapet mottar til forvaltning inkluderes i oppfølgingen innenfor samme bemanning. Petoro har i løpet av året gjennomført en rekke tiltak for å utvikle organisasjonens evne til å løse oppgavene og levere resultater i henhold til selskapets visjon, strategi og mål. En ny organisasjonsstruktur og ledergruppe er etablert og gjort gjeldende fra 1. januar 2020. Videre har Petoro ferdigstilt oppdateringen av selskapets styringssystem, samt inngått kontrakt med ny regnskapsleverandør for SDØE gjeldende fra 1. mars 2020.  

“Petoro skal utnytte mulighetene for effektiv drift ved anvendelse av digitale løsninger og digital datadeling” 
Styringsparametere: Initiativ, tiltak og arbeid som er iverksatt av Petoro og vise til effekten av disse. 

Petoro arbeider kontinuerlig med å konkretisere hvordan digitalisering kan utnyttes for å drive virksomheten så effektivt som mulig. Selskapets mål er å redusere bruk av tid på rutineoppgaver, effektivisere rapporterings- og påseoppgaver samt forbedre selskapets påvirkningskraft gjennom bedre innsikt, analyser og beslutningsgrunnlag.  

Petoro har i 2019 utarbeidet en digital strategiplan som skal legge til rette for å hente ut gevinster gjennom videreutvikling, kompetanseheving og økt bruk av digitale verktøy i selskapets arbeidsprosesser. Videre har Petoro i løpet av året implementert og tatt i bruk nye digitale verktøy og systemer innenfor selskapets tre hovedområder, samt for samhandling på tvers av selskapet. Arbeidet har gjort selskapets styringsinformasjon mer tilgjengelig samt effektivisert arbeidsprosesser og datahåndtering