Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

SDØE - Noter

Note 1 - OVERDRAGELSE OG ENDRING AV EIERANDELER


I 2015 ble det tildelt 12 utvinningstillatelser med SDØE-deltakelse. 9 utvinningstillatelser ble formelt tildelt, samt 2 fradelt, av Olje- og energidepartementet i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2014 (TFO 2014), 06. februar 2015. I tillegg ble en utvinningstillatelse fradelt fra eksisterende lisens med SDØE-deltakelse. 20 utvinningstillatelser ble tilbakelevert. I januar 2016 mottok Petoro andeler i 13 utvinningstillatelser til forvaltning gjennom Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2015).

I 2015 ble PUD for feltene Johan Sverdrup og Maria godkjent. PUD for Gullfaks Rimfaksdalen ble også godkjent samt tillegg til PUD i Gullfaks for første fase av Shetland/Lista-utviklingen. Det ble foretatt en samordning (unitisering) av Gullfaks-området.

 
 

Note 2 - SPESIFIKASJON AV ANLEGGSMIDLER

Alle tall i millioner kroner

Bokført pr 31.12.14

Historisk anskaff-elseskost per 1.1.15

Akkumulert avskrivning 1.1.15

Tilgang 2015

Ned-skrivning 2015

Avgang 2015

Over-føringer 2015

Av-
skrivning 2015

Bokført pr 31.12.15

Felt under utvikling

11 044

11 044

0

4 363

0

0

-4 315

0

11 092

Felt i drift

185 581 495 702 -310 121 14 542 -4 746 0 6 392 -27 330 174 439

Rørledninger og landanlegg

34 979 69 209 -34 230 2 250 0 0 0 -2 007 35 222

Balanseførte letekostnader

6 541 6 541 0 1 093 -60 -735 -2 077 0 4 763

Sum varige driftsmidler

238 146 582 497 -344 351 22 248 -4 806 -735

0

-29 337 225 516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immaterielle eiendeler

417 615 -199 22 -350 0 0 -13 76

Finansielle anleggsmidler

101 101 0 180

0

0

0

0

280

Sum anleggsmidler (NGAAP)

238 663 583 213 -344 550 22 450 -5 157 -735

0

-29 350 225 872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omregning til kontante størrelser

-49 175 -81 877 32 702 6 505 3 914 735

0

5 623 -32 398

Sum anleggsmidler kontantprinsippet

189 488 501 336 -311 848 28 955 -1 243

0

0

-23 726 193 474


Varige driftsmidler på Snøhvit inkluderer balanseføring av en langsiktig finansiell leieavtale for tre skip som benyttes til å frakte LNG fra Snøhvit-feltet.  Skipene blir avskrevet over 20 år som er leieperioden. 

Det er foretatt vesentlige nedskrivninger i 2015 for enkelte anleggsmidler under felt i drift. Bruksverdi beregnes ved bruk av diskonterte forventede kontantstrømmer som neddiskonteres ved bruk av diskonteringsrente basert på kapitalkostnad (WACC). I nedskrivningsvurderingene er Petoros vurdering av forventningsrette kontantstrømmer lagt til grunn (markedspriser, produksjon, kostnader og valutaforutsetninger). Der bruksverdien er vurdert til lavere enn bokført verdi, er eiendelene nedskrevet til bruksverdi.

Immaterielle eiendeler inkluderer hovedsakelig rettigheter i gasslageret i Aldbrough. Samlet kapasitet for SDØE og Statoil er 100 millioner Sm3 hvorav SDØEs andel utgjør 48,3 prosent.  Investert beløp avskrives lineært over anslått økonomisk levetid 25 år. Aldbrough er nedskrevet med 350 millioner kroner i 2015, hovedsakelig som følge av lavere priser og lavere volatilitet samt økte driftskostnader.  Investeringer i videre utvikling av Etzel gasslager og et mindre beløp på Åsgard Transport er inkludert i immaterielle eiendeler.  
 
Finansielle anleggsmidler på 280 millioner kroner inkluderer:
  • Kapasitetsrettigheter for regassifisering av LNG på Cove Point terminalen i USA med en tilhørende avtale om salg av LNG fra Snøhvit til Statoil Natural Gas LLC (SNG) i USA som fra og med 2009 er reklassifisert som en finansiell eiendel. Virksomheten vurderes som en investering i tilknyttet selskap og bokføres etter egenkapitalmetoden (se for øvrig note 11). SDØE deltar i SNG under avsetningsinstruksen i aktiviteter knyttet til avsetning av statens LNG fra Snøhvit. Kontantstrømmene fra SNG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG.
  • Aksjeposter er bokført med en verdi på 3,98 millioner kroner totalt for Norsea Gas AS Norpipe Oil AS.
 

Note 3 - Spesifikasjon av driftsinntekter per område

     

Alle tall i millioner kroner

2015

2014

Lisens

150 60

172 007

Marked

11 096

11 50

Netto overskuddsavtaler

567

986

Eliminering internt salg

-4 600

-4 699

Sum driftsinntekter (NGAAP)

157 753

179 797

     
Omregning til kontante størrelser

1 082

5 718

Sum kontantprinsippet

158 835

185 514

 

 

 

Marked består i all hovedsak av inntekter fra videresalg av gass og tariffinntekter.  

 
 

Note 4 - SPESIFIKASJON AV DRIFTSINNTEKTER PER PRODUKT

     

Alle tall i millioner kroner

2015

2014

Råolje, NGL og kondensat

59 436

85 642

Gass

86 097

81 477

Transport- og prosesseringsinntekter

11 113

11 137

Andre inntekter

540

554

Netto overskuddsavtaler

567

986
Sum driftsinntekter

157 753

179 797

 

 

 

Omregning til kontante størrelser 1 082 5 718
Sum kontantprinsippet 158 835 185 514

 

All olje, NGL og kondensat fra SDØE selges til Statoil og all gass avsettes av Statoil for SDØEs regning og risiko. Gassen blir i all hovedsak solgt til kunder i Europa og omlag 30 prosent av årlige volumer kjøpes på langtidskontrakter av de fire største kundene.

 

Note 5 - Spesifikasjon av produksjons- og andre driftskostnader per område

     

Alle tall i millioner kroner

2015

2014
Produksjonskostnader

 

 

Lisens

15 264

17 375
Annen infrastruktur 1 445 1 904
Sum produksjonskostnader 16 709 19 280
     
Andre driftskostnader

 

 
Lisens 13 500 13 419
Marked 6 178 5 804
Eliminering internt kjøp -4 600 -4 699
Sum andre driftskostnader 15 078 14 524
 

 

 
Sum driftskostnader 31 787 33 804
Omregning til kontante størrelser 3 435 862
Sum kontantprinsippet 35 222 34 666

Marked består hovedsakelig av utgifter til kjøp av gass for videresalg og tariffkostnader.

 

Note 6 - Varelager

 
     

Alle tall i millioner kroner

2015

2014

Petroleumsprodukter

2 370

2 548

Reservedeler

1 916

2 490

Sum varelager

4 287

5 038

 

 

 


Petroleumsprodukter omfatter LNG og gass. SDØE fører ikke varelager på råolje, som selges i sin helhet til Statoil

Ikke relevant ved kontantprinsippet.

 

Note 7 - Renter inkludert i SDØE Bevilgningsregnskap

Renter av statens faste kapital er inkludert i regnskapet etter kontantprinsippet.  Rentebeløpene er beregnet i samsvar med krav i oppdragsbrevet for 2015 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. 

Driften skal belastes med renter på statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader, og gi et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk kostnad uten kontanteffekt. 

Kontantregnskapet inkluderer et mellomværende med staten som utgjør differansen mellom føring på kapittel/post i bevilgningsregnskapet og likviditetsbevegelser. 

Rente på mellomregning med staten er beregnet i samsvar med oppdragsbrev for 2015 gitt til Petoro AS fra Olje- og energidepartementet. Rentesatsen som er benyttet er knyttet opp mot renten på kortsiktige statspapirer og tilsvarer rentesats for kortsiktige kontolån til statskassen beregnet med utgangspunkt i månedlig gjennomsnittlig saldo på mellomregningen med staten. 

Ikke relevant for regnskap etter regnskapsloven (NGAAP)
 

 

Note 8 - Netto finansposter

     

Alle tall i millioner kroner

2015

2014

Renteinntekter

53

1

Andre finansinntekter

42

42

Valutagevinst

11 697

9 055

Valutatap

-10 754

-7 251

Rentekostnader

-397

-397

Renter på fjerningsforpliktelse

-1 632

-1 910

Netto finansposter

-991

-462

 

 

 


Ikke relevant ved kontantprinsippet.

 

Note 9 - Nærstående parter

Staten ved Olje- og energidepartementet eier 67 prosent i Statoil og 100 prosent av Gassco.  Selskapene defineres som nærstående parter til SDØE. Petoro har vesentlige eierandeler i rørledninger og landanlegg som opereres av Gassco.

Statoil er kjøper av statens olje, kondensat og NGL. Samlet salg av olje, kondensat og NGL fra SDØE til Statoil beløp seg til 59,9 milliarder kroner (tilsvarende 152 millioner fat o.e.) i 2015 mot 86,4 milliarder kroner (150 millioner fat o.e.) i 2014.

Statoil selger og markedsfører statens naturgass for statens regning og risiko, men i Statoils navn og sammen med Statoils egen gass. Staten mottar markedsverdi for salget av disse volumene. I 2015 solgte staten tørrgass direkte til Statoil som kjøper til en verdi av 550 millioner kroner mot 461 millioner i 2014. Staten har dekket sin relative andel av Statoils kostnader forbundet med transport, lagring og prosessering av tørrgass, for kjøp av tørrgass for videresalg samt gassalgsadministrasjon, totalt 15,1 milliarder kroner i 2015 mot 15,4 milliarder i 2014. Mellomværende med Statoil var 4,2 milliarder kroner i SDØEs favør omregnet til kurs på balansedagen mot 5,7 milliarder i 2014. 

Under avsetningsinstruksen er SDØE også deltaker med en økonomisk andel i Statoil Natural Gas LLC (SNG) i USA. Kontantstrømmene fra SNG gjøres opp løpende på månedsbasis i forbindelse med kjøp og salg av LNG. Investeringen bokføres etter egenkapitalmetoden og er nærmere omtalt i note 11.

Mellomværende og transaksjoner i tilknytning til aktiviteter i utvinningstillatelsene er ikke inkludert i ovennevnte beløp og således er det ikke gitt opplysninger om mellomværende og transaksjoner i tilknytning til lisensaktiviteter verken med Statoil eller Gassco.  SDØE deltar som partner i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Disse regnskapsføres etter bruttometoden.
 
 

Note 10 - Kundefordringer

Det er ikke konstatert eller ført tap på kundefordringer i 2015. Kundefordringer og øvrige fordringer er oppført til pålydende i NGAAP.