Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Administrerende direktør

I 2015 ble konsekvensene av industriens tiltak for å redusere kostnadene tydelige. Vår industri må innstille seg på en radikalt annen virkelighet. Vi er i starten på en ny tid. 

Årsberetning 2015

Styrets årsberetning beskriver hovedpunkter og resultater innen SDØE og Petoro AS. Videre er utviklingstrekk i omgivelsene og fremtidsutsikter  omtalt i beretningen. 

Nøkkeltall

Årsresultatet i 2015 var 88,9 milliarder kroner sammenlignet med 119,7 milliarder kroner i 2014. Totale driftsinntekter i 2015 var 157,7 milliarder kroner mot 179,8 milliarder kroner året før. 

Måloppnåelse og resultat

Oppdragbrev til Petoro skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for selskapet i 2015. I dette kapitlet redegjør Petoro for ivaretagelse av målene i oppdragsbrevet for 2015.

Eierstyring & ledelse

Petoros forvaltning av store verdier på vegne av staten stiller krav til god virksomhetsstyring som ivaretar forventninger fra omgivelsene og samfunnet. Statens portefølje (SDØE-porteføljen) representerer en tredel av Norges olje- og gassreserver. 

Samfunnsansvar

Petoro forplikter seg til å utøve sin forretningsvirksomhet på en etisk forsvarlig, bærekraftig og ansvarlig måte. Redegjørelsen bygger på selskapets retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar.

Årsregnskap SDØE

Petoros forvaltning av porteføljen er underlagt regelverk for økonomiforvaltning i staten. Porteføljens regnskap avlegges i henhold til statens kontantprinsipp og i henhold til norsk regnskapslov.

Årsregnskap Petoro AS

Selskapet fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra porteføljen holdes adskilt fra driften av Petoro. Midler til driften av Petoro bevilges av staten. Konsernregnskapet omfatter også regnskapet for Petoro Island AS.

Styret i Petoro

Ledelsen i Petoro

>> petoro.no    |    Copyright 2016 Petoro