Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015
TrollA-Photo-Harald-Pettersen-Statoil

Ledelseskommentar årsregnskap for SDØE

Formål

Petoro er fra opprettelsen i 2001 rettighetshaver for statens andeler i utvinningstillatelser, felt, rørledninger og landanlegg.  Petoro skal ivareta SDØE-porteføljen på et forretningsmessig grunnlag. Ved utgangen 2015 besto porteføljen av 174 utvinningstillatelser, åtte færre enn ved inngangen til året. I januar 2016 mottok Petoro andeler i 13 utvinningstillatelser til forvaltning gjennom Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2015). 
 

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav i Instruks om økonomistyring av SDØE i Petoro AS med de unntak som er innvilget for SDØE. Styret bekrefter at årsregnskapet, som består av bevilgningsregnskap og kapitalregnskap i kontante størrelser, gir et rettvisende bilde i samsvar med kontantprinsippet. Artskontorapporteringen viser regnskapstall for SDØE som rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Artskontorapporteringen er ikke satt opp i henhold til metodikk fra DFØ, men med tilpasninger grunnet særskilte forhold for forvaltningsbedrifter. 

Styret bekrefter videre at virksomhetsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og norske regnskapsstandarder og gir et rettvisende bilde av SDØEs eiendeler, gjeld og resultat per 31. desember 2015.
 

Vurdering av vesentlige forhold

Bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet

I samsvar med supplerende oppdragsbrev datert 22.juni 2015 er SDØEs bevilgning til investeringer3 29 milliarder kroner og i supplerende oppdragsbrev datert 15. desember 2015 til driftsresultat4 100,9 milliarder kroner.   Bevilgning til renter av statens kapital5 er 4,1 milliarder kroner. Driftsresultatet etter kontantprinsippet påvirkes først og fremst av prisen på olje og gass og av solgte volum fra SDØEs produksjon. Det er Statoil som ivaretar avsetningen av SDØEs produkter gjennom en avsetningsinstruks. 


4Kap/post 2440.30
5Kap/post 5440.24
6Kap/post 5440.80
Artskontorapporteringen etter kontantprinsippet viser netto rapporterte inntekter inkludert finansinntekter på 158,8 milliarder kroner i 2015 mot 185,5 milliarder kroner i 2014 og består hovedsakelig av inntekter fra olje- og gassalg. Inntektene er særlig påvirket av utviklingen i olje- og gasspriser i 2015. Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet i kontante størrelser omfatter utbetaling til investeringer på 28,9 milliarder kroner og driftsutgifter på 34,7 milliarder kroner. Avskrivninger på felt og anlegg var 23,7 milliarder kroner i 2015 mot 21,8 milliarder kroner i 2014. Utbetalinger til drift er i hovedsak knyttet til drift av felt og anlegg, prosesserings- og transportkostnader samt lete- og feltutgifter. Utbetalinger i 2014 knyttet til investeringer var 35,4 milliarder kroner og til drift 34,8 milliarder kroner. 

Virksomhetsregnskapet for SDØE inkluderer flere vesentlige estimater som er beheftet med usikkerhet og som bygger på skjønnsmessige vurderinger. Dette inkluderer balanseførte letekostnader, reserveanslag som grunnlag for avskrivninger, fjerningskostnader basert på estimater for kostnader som vil påløpe langt frem i tid og vurdering av nedskrivning av verdi på varige driftsmidler.  Det er gjort en korrigering av tidligere års feil/ effekt av endring knyttet til avsetning for fremtidige forpliktelser i lisenser med Net Profit Avtaler. Korrigering er gjort mot inngående balanse egenkapital 2014 og ingen resultateffekt for 2015.

Årsresultatet i 2015 var 89 milliarder kroner, 31 milliarder kroner lavere enn i 2014. Kontantstrøm til staten var 94 milliarder kroner i 2015, 15 prosent lavere enn i 2014 til tross for en halvering av oljeprisen i dollar fra 2014 til 2015. Svekket kronekurs bidro til å holde inntektene oppe målt i norske kroner. Gassinntektene utgjør en stadig viktigere del av SDØE-inntektene og relativt stabile gasspriser sammen med økt salg opprettholdt en god inntjening fra gass. Total produksjon var 1,068 million fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, om lag syv prosent høyere enn i 2014, hovedsakelig på grunn av høyere regularitet og ferdigstillelse av flere brønner. I tillegg ble noe gassproduksjon flyttet fra 2014 til 2015. Årets salg var lik produksjonen. 

Sum driftskostnader inkludert letekostnader samt avskrivninger og nedskrivninger var 68 milliarder kroner som er om lag 14 prosent høyere enn fjoråret.  Produksjonskostnader som omfatter kostnader til drift av felt, rørledninger og landanlegg var 17 milliarder kroner, om lag 13 prosent lavere enn fjoråret.  Petoro var deltaker i 13 av de 57 letebrønnene som ble ferdigstilt i løpet av året. Det ble gjort totalt syv nye, men små funn.

Totale investeringer i 2015 var 28 milliarder kroner, som er 8 milliarder kroner lavere enn i 2014. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere utbyggings- og driftsinvesteringer som følge av redusert prosjektaktivitet. 

Ved utgangen av 2015 var porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 6 276 millioner fat o.e. Dette er 130 millioner fat o.e. høyere enn ved utgangen av 2014, hensyntatt årets produksjon og nye reserver. Nye reserver tilskrives i all hovedsak beslutning om utbygging av Johan Sverdrup.

Bokførte eiendeler var 248 milliarder kroner per 31. desember 2015. Eiendelene består av driftsmidler tilhørende feltinstallasjoner, rør og landanlegg samt kortsiktige kundefordringer. Eiendelene har vært gjenstand for nedskrivningsvurderinger som følge av lave oljepriser. Om lag 5 milliarder kroner er nedskrevet i 2015.  Egenkapitalen var ved årets slutt 161,5 milliarder kroner. 

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for SDØE. Revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av andre kvartal 2016. Ved avslutningen av den årlige revisjonen utsteder Riksrevisjonen et avsluttende revisjonsbrev (beretning) som oppsummerer konklusjonen fra revisjonsarbeidet. Dette blir først offentlig når Riksrevisjonen har rapportert om resultatet av revisjonen til Stortinget, jf. Lov om Riksrevisjonen § 18.

Styret har engasjert PricewaterhouseCoopers AS (PwC) til å foreta finansiell revisjon av SDØE- regnskapet som ledd i selskapets internrevisjon. PwC gir en skriftlig uttalelse til styret i Petoro AS av årsregnskapet etter kontantprinsippet og etter regnskapsprinsippet som bygger på revisjonsstandard 800 “Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål”. PwCs revisjonsarbeid danner grunnlag for Riksrevisjonens gjennomgang av årsregnskapet.
signaturer2015