Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

SDØE kontantstrømoppstilling

       
Alle tall i millioner kroner Noter

2015

2014

   

 

 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  

 

 

Innbetalinger fra driften 3, 4

158 782

185 513
Utbetalinger fra driften 5

-36 993

-37 258
Endring arbeidskapital i lisensene   -802 -486
Endring over/undercall i lisensene   1 673 -1 324
Netto rentebetalinger  

-97

-12

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  

122 563

146 433

   

 

 

Kontantstrøm investeringsaktiviteter  

 

 

Investeringer 2, 11

-28 955

-35 372
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  

-28 955

-35 372
   

 

 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  

 

 

Netto overført til staten  

-93 639

-111 068

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  

-93 639

-111 068

   

 

 

Økning beholdning bankkonto DA-selskap  

-31

-7