Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

SDØE bevilgningsregnskap i kontantstørrelser

       

 
   
Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2015 – tall i hele norske kroner
Utgifts-kapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Samlet tildeling

Regnskap 2015

Merutgift (-) og mindreutgift

2440

Utgifter

30

Investeringer

29 000 000 000

28 955 295 713

44 704 288

5440

Utgifter

24.02

Driftsutgifter

33 400 000 000

35 222 023 519

-1 822 023 519

5440

Utgifter

24.03

Lete- og feltutviklingsutg.

2 000 000 000

1 940 412 677

59 587 323

5440

Utgifter

24.04

Avskrivninger

22 400 000 000

23 726 240 274

-1 326 240 274

5440

Utgifter

24.05

Renter

4 100 000 000

4 091 743 742

8 256 258

Sum utgiftsført

 

 

90 900 000 000

93 935 715 925

-3 035 715 925

 
Inntekts-kapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

Samlet tildeling

Regnskap 2015

Merinntekt og mindreinntekt (-)

5440

Inntekter

24.01

Driftsinntekter

162 800 000 000

158 834 936 240

-3 965 063 760

5440

Utgifter

30

Avskrivninger

22 400 000 000

23 726 240 274

1 326 240 274

5440

Utgifter

80

Renter fast kapital

4 100 000 000

4 114 777 847

14 777 847

5440

Utgifter

85

Renter mellomregnskap

0

-23 034 105

-23 034 105

Sum inntektsført

 

 

189 300 000 000

186 652 920 257

-2 647 079 743

5440

 

24

Driftsresultat

100 900 000 000

93 854 526 932

-7 045 473 068

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

 

-92 717 204 332

  
Kapitalkontoer

0677.03.04693

Oppgjørskonto Norges Bank - innbetalinger

157 017 835 931

 

0677.03.08710

Oppgjørskonto Norges Bank - innbetalinger

16 791 035 701

 

0677.04.05015

Oppgjørskonto Norges Bank - utbetalinger

-80 169 742 466

 

 

Endring i mellomværende

-921 924 835

 

Sum rapportert

0

  
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

 

Konto

2015

2014

Endring

 

Mellomværende med statskassen

-2 669 186 144

-3 591 110 979

-921 924 835 

NOTE A Forklaring av samlet tildeling

 

Kapittel og post

Overført fra i fjor

Årets tildelinger

Samlet tildeling

2440.30

 

29 000 000 000

29 000 000 000

5440.24.02

 

33 400 000 000

33 400 000 000

5440.24.03

 

2 000 000 000

2 000 000 000

5440.24.04

 

22 400 000 000

22 400 000 000

5440.24.05

 

4 100 000 000

4 100 000 000

5440.24.01

 

162 800 000 000

162 800 000 000

5440.30

 

22 400 000 000

22 400 000 000

5440.80

 

4 100 000 000

4 100 000 000

5440.85

 

0

0

5440.24

 

100 900 000 000

100 900 000 000


NOTE B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Ikke aktuell for SDØE som mottar overslagsbevilgninger.