Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

SDØE Balanse per 31. desember

       
Alle tall i millioner kroner

Note

2015

2014

 

 

 

 

Immaterielle eiendeler

2

76

510
Varige driftsmidler

1, 2, 18,21

225 516

238 053
Finansielle anleggsmidler

2, 11

280

101
Anleggsmidler

 

225 872

238 663
 

 

 

 
Lager

6

4 287

5 038
Kundefordringer

9, 10

17 870

21 776
Bankinnskudd

 

84

115
Omløpsmidler

 

22 241

26 929

 

 

 

 
Sum eiendeler

 

248 112

265 592
  

 

 

 
Egenkapital per 1.1

 

166 165

157 562
Betalt fra/(til) Staten i året

 

-111 068

-111 068
Årets resultat

 

88 999

119 671
Egenkapital

19

161 524

166 165
       
Langsiktige fjerningsforpliktelser

12, 18

77 520

77 520
Annen langsiktig gjeld

13

7 390

7 779
Langsiktig gjeld

 

77 519

85 299
       
Leverandørgjeld

 

1 967

3 845
Annen kortsiktig gjeld

9, 14, 15

7 101

10 283
Kortsiktig gjeld

 

9 069

14 128
 

 

 

 
Sum egenkapital og gjeld

 

248 112

265 592
 

 

 

 
signaturer2015