Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

SDØE artskontorapportering i kontantstørrelser

     

Oppstilling av artskontorapporteringen 31.12.2015

   
 

2015

2014

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

   

  Salgs- og leieinntekter

152 001 414 710,78

177 444 779 356,86

  Andre innbetalinger

5 813 562 500,24

5 160 322 918,79

Sum innbetalinger fra drift

157 814 977 211,02

182 605 102 275,65

     

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

   

  Avskrivninger

23 726 240 273,99

21 837 716 225,80

  Andre utbetalinger til drift

34 664 327 354,79

34 788 498 687,70

Sum utbetalinger til drift

58 390 567 628,78

56 626 214 913,50

Netto rapporterte driftsutgifter

-99 424 409 582,24

-125 978 887 362,15

    ��

Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

 

 

  Innbetaling av finansinntekter

1 019 959 029,06

2 909 120 473,63

Sum investerings- og finansinntekter

1 019 959 029,06

2 909 120 473,63

     

Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

 

 

   Utbetalt til investeringer

28 384 404 067,08

35 680 330 082,51

   Utbetaling til kjøp av aksjer

540 889 236,56

-306 117 546,67

   Utbetalinger av finansutgifter

6 619 854 992,14

7 438 851 958,12

Sum investerings- og finansutgifter

35 545 148 295,78

42 813 064 493,96

     

Netto rapporterte investerings- og finansutgifter

34 525 189 266,72

39 903 944 020,33

     

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler

 

 

  Avskrivninger (ref.kap. 5440 inntekt)

-23 726 240 273,99

-21 837 716 225,80

  Renter av statens kapital og mellomværende med statskassen
  (ref.kap. 5440 inntekt) – note 7

-4 091 743 742,47

-4 944 561 923,16

Netto rapporterte utgifter på felleskapitler

-27 817 984 016,46

-26 782 278 148,96

     

Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

-92 717 204 331,98

-112 857 221 490,78

     
 
 
Oversikt over mellomværende med statskassen

 

 

Eiendeler og gjeld*

2015

2014

O/U call

-1 673 092 256,27

1 324 173 641,85

AP Nonop

911 833 471,31

204 719 795,49

AR Nonop

-157 892 878,88

-471 940 376,16

Inventory Nonop

-573 579 172,77

246 856 707,65

Prep Exp Nonop

-79 431 088,36

33 038 031,04

Working cap - Nonop

669 681 601,04

465 959 473,02

Merverdiavgift

-19 444 510,80

-13 466 808,24

Agio

-0,03

-0,19

Sum mellomværende med statskassen

-921 924 834,76

1 789 340 464,46


*)
O/U call - Forskudd beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene
AP Nonop – Skyldig beløp i avregning fra operatørene
AR Nonop – Tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene
Inventory Nonop- Beholdning i avregning fra JV operatørene
Prer Exp Nonop – Forhåndsbetalte utgifter til operatørene – avregninger
Working cap – Nonop - Hovedsakelig avsetninger i månedlige avregninger fra operatørene
Merverdiavgift - Inngående og utgående merverdiavgift
Agio - Øreavrunding relatert til valutaomregning (agio/disagio)

Kommentar endring mellomværende 2013 til 2014:
Endring skyldes i hovedsak endringer i avsetninger i lisensene, samt endringer forskuddsbetaling i lisensene. Endringer i forhold til rapportering i 2014 gjelder flytting konti fra andre innbetalinger/ utbetalinger til finansinntekter/ finansutgifter, innrapportering av avskrivninger i driftsutgifter og i “inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler” samt investering i tilknyttet selskap flyttet fra investering til ny kategori – kjøp av aksjer. Endringene er gjort i tråd med nye retningslinjer med nye grupperinger fra DFØ. Nye grupperinger av inntekter og utgifter er avstemt mot investeringer i kasserapport og bevilgningsregnskapet. Valutainntekter/ utgifter som tidligere har vært knyttet opp mot investering er flyttet til finansinntekter/ utgifter.

Note 7 omhandler renter inkludert i SDØEs bevilgningsregnskap og i artskontorapportering.