Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

Petoro AS - Noter

Note 1 - Tilskudd og andre inntekter


Petoro AS har i 2015 inntektsført driftstilskudd fra den norske stat med totalt 267,3 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. For konsernet utgjør beløpet 284,6 millioner kroner. Årets bevilgning eksklusiv merverdiavgift er 265 millioner kroner for Petoro AS og 16,5 millioner kroner for Petoro Iceland AS, totalt kr 281,5 millioner kroner for konsernet. Differansen mellom inntektsført driftstilskudd og årets tilførte bevilgning er periodisering mellom regnskapsår.

Annen inntekt er hovedsakelig knyttet til fakturering av tjenester levert til operatør av interessentskap og andre interessepartnere.

 

Note 2 - Utsatt inntekt


Endring utsatt inntektsføring består av utsatt inntekt knyttet til investeringer foretatt i løpet av året, totalt 3,4 millioner kroner i 2015, samt avskrivninger av årets og tidligere års investeringer, totalt 2,0 millioner kroner.

 

Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser mm

     
Lønnskostnad *)(Alle tall i NOK tusen)

2015

2014

Lønn

98 681

99 806

Styregodtgjørelse 1 737 1 690
Arbeidsgiveravgift

15 044

13 998

Pensjonskostnader (se note 11)

38 881

30 227

Andre ytelser

3 663

3 753

Sum

158 006

149 474

 

 

 

Antall ansatte pr 31.12

64

67

Antall ansatte med signert arbeidsavtale, ikke tiltrådt pr 31.12

0

0

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt

65,5

66


 
         
Ytelse til ledende personer (Alle tall i tusen kroner)

Lønn

Annen

godtgjørelse

Samlet

godtgjørelse

Kostnadsført pensjon

 

 

 

 

 

Adm.dir. Grethe Moen

3 221

179

3 400

1 850

Ledergruppen for øvrig (syv personer):

 

 

 

 

Olav Boye Sivertsen

1 840

156

1 996

436

Marion Svihus

2 373

154

2 527

962

Laurits Haga

2 528

154

2 682

690

Roy Tore Ruså

2 468

154

2 622

585

Jan Terje Mathisen

2 362

151

2 513

899

Nashater Solheim

1 729

158

1 887

701

Kjell Morisbak Lund

2 323

151

2 474

678

Ledergruppen for øvrig (syv personer):

15 623

1 078

16 701

4 952

 

 

 

 

 


Kostnadsført pensjonsforpliktelse representerer årets beregnede kostnad for den samlede pensjonsforpliktelse for administrerende direktør og ledergruppen. 

 

Lederlønnserklæring for Petoro AS

Erklæring vedrørende godtgjørelse til administrerende direktør og ledende ansatte er i tråd med allmennaksjelovens regler, samt retningslinjer for statlig eierskap, herunder “Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel”, gjeldende fra og med 13.02.2015. Disse retningslinjene erstatter tidligere “Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlig foretak og selskaper” fastsatt 31.03.2011. 

Retningslinjer for godtgjørelse
Petoros retningslinjer for godtgjørelse er forankret i selskapets visjon, mål og verdier. Sammenhengen mellom prestasjonsnivå, utvist leder-/medarbeiderskap og belønning, skal være forutsigbart, motiverende, tydelig og lett å kommunisere. Petoro har en enhetlig lønnspolitikk og lønnssystem for hele selskapet og har som mål å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende i forhold til relevant marked for petroleumsindustrien.  

Beslutningsprosess
Administrerende direktørs kompensasjonsordning fastsettes av styret, mens administrerende direktør fastsetter kompensasjonsordning for øvrige ledere. Styret har nedsatt et eget godtgjørelsesutvalg som består av styrets nestleder og et styremedlem. Personalsjef ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget. Godtgjørelsesutvalget utarbeider forslag og anbefalinger til styret når det gjelder kompensasjonsspørsmål. 

Hovedprinsippene for godtgjørelse kommende regnskapsår
Kompensasjonspakken til administrerende direktør og øvrig ledelse skal reflektere stillingens ansvarsforhold og kompleksitet, selskapets verdier og kultur, rolleinnehavers adferd og prestasjoner samt behovet for å tiltrekke og beholde nøkkelpersoner. Ordningene er transparente og i tråd med prinsipper for god eierstyring.  

Hovedelement i Petoros kompensasjonsordning er grunnlønn. Ledende ansatte er i tillegg berettiget ytelser på linje med andre i selskapet, herunder bilgodtgjørelse, pensjon- og forsikringsordninger, men med en noe utvidet ordning for kommunikasjonsgodtgjørelse. Ledergruppen, eksklusiv administrerende direktør, har også en lojalitetsordning lik øvrige ansatte. Ordningen følger kalenderåret. I ordningen avsettes årlig fem prosent av årslønn pr 01.01. oppad begrenset til 24G. Til beregning benyttes G pr 01.01.

1/3-del av det innestående beløp pr 31.12. utbetales første gang etter minimum 3 års opptjening. Første utbetaling var i januar 2016 for ansatte som oppfyller vilkårene. Deretter utbetales årlig 1/3 av det til enhver tid innestående beløp. De oppsparte midler faller bort dersom vedkommende sier opp i selskapet eller er i oppsigelse på utbetalingstidspunkt. Ved pensjonering vil innestående beløp bli utbetalt i sin helhet ved fratreden. Utbetalt beløp rapporteres som lønnskostnad.

Petoro har ikke bonusprogram. Aksjeprogrammer, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger benyttes ikke i Petoro. 

Lønn i et referansemarked bestående av relevante selskap i oppstrømsindustrien innen olje og gass skal i utgangspunktet være retningsgivende for selskapets lønnsprofil. Grunnlønn fastsettes hovedsakelig med utgangspunkt i stillingens ansvarsforhold og kompleksitet. Grunnlønn er gjenstand for årlig vurdering.

Petoro hadde i 2015 ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsalder til administrerende direktør er 67 år. I henhold til ansettelsesavtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder. Det er inngått avtale om etterlønn utover oppsigelsestid på 12 måneder. En person i ledergruppen har anledning til å fratre med full pensjon ved fylte 62 år. To personer i ledergruppen kan velge å fratre ved fylte 65 år med reduserte ytelser. Den øvrige ledelse har 67 år som pensjonsalder. Pensjonsytelsen er beregnet til ca. 66 % av pensjonsgrunnlaget fratrukket en beregnet ytelse fra folketrygden. Petoro hadde også en ytelsesbasert driftspensjonsordning for lønn over 12G i 2015. Pensjonsavtalene ble opprettet før de reviderte retningslinjene for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper trådte i kraft. Pensjonsordningen omfatter samtlige ansatte i foretaket med lønn over 12G og er ikke begrenset til ledende ansatte. 

Styret vedtok i 2015 ny pensjonsordning for Petoro gjeldende fra 1.01.2016 som er innskuddsordning etter lov om innskuddspensjon.  Petoro har fra samme dato ingen kollektiv pensjonsordning for ansatte med lønn over 12 G. Petoro har en overgangsordning som er lik for ledende og andre ansatte som har mindre enn 15 år til opptjeningsalder (67 år). For ledende ansatte med ansettelsesavtale inngått før 13.02.2015 gjelder samme overgangsordning som for andre ansatte.

Nye ledende ansatte etter ikrafttreden av nye retningslinjer 13.02.2015 vil kun omfattes av selskapets innskuddspensjonsordning som gjelder for lønn under 12 G. Det følger av dette at Petoro etter disse retningslinjenes ikrafttreden verken vil ha nye ledende ansatte under ytelsespensjon eller at det vil påløpe pensjonskostnader ut over det som følger av skattefavorisert ytelsesordning.

Godtgjørelsesprinsipper og implementering foregående år 
Den årlige vurdering av grunnlønn for administrerende direktør og øvrig ledelse gjennomføres med virkning fra 1. juli. I 2015 ble vurderingen av øvrige ledere gjennomført i 2. kvartal. Styret behandlet administrerende direktørs lønnsvurdering i styremøte 03.09.2015. Dato for administrerende direktørs lønnsregulering er 01.07.2016.

 

Note 4 - Varige driftsmidler

         
Alle tall i tusen kroner

Fast inventar

Driftsløsøre

IKT

Sum

Anskaffelseskost 01.01.15

4 310

8 520

26 543

39 373

Tilgang driftsmidler

125

-

3 282

3 407

Avgang driftsmidler/utrangering

-

-

-

-

Anskaffelseskost 31.12.15

4 434

8 520

29 825

42 780

 

 

 

 

 

Akk. avskrivninger 01.01.15

4 064

7 707

24 160

35 931

Tilbakeført akkumulert avskrivning

 

 

 

-

Årets avskrivninger

80

17

1 694

1 991

Akk. avskrivninger 31.12.15

4 144

7 924

25 853

37 921

 

 

 

 

 

Bokført verdi 31.12.15

291

596

3 971

4 858


 
 
Økonomisk levetid

Til leiekontrakt
går ut i 2020

3/5 år

3 år

 
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær  


Operasjonelle leasingkontrakter inkluderer kontorinventar og kontormaskiner. Initielle leieperioder er mellom 3 og 5 år. 

 

Note 5 – Finansposter

     
Alle tall i tusen kroner

2015

2014

Finansinntekter

 

 

  Renteinntekter

2 093

3 399

  Valutagevinst agio

86

49

Finanskostnader

 

 

  Rentekostnader

33

3

  Valutatap disagio

428

436

  Annen finanskostnad

-

3

Netto finansresultat Petoro AS

1 718

3 006

Netto finansresultat fra datter

95

72

Netto finansresultat konsern

1 813

3 078 

Note 6 - Investering i datterselskap

 
Firma

Anskaffels-
tidspunkt

Forretnings-
kontor

Eierandel

Stemmeandel

Egenkapital
31.12.

Resultat 2014

Petoro Iceland AS 11.12.2012 Stavanger 100 % 100 % 1 589 -521

Petoro AS mottok i 2012 to millioner kroner i tilskudd som er øremerket aksjekapital i Petoro Iceland AS. Tilskuddet er ført mot kostprisen på aksjene. Investeringene i Petoro Iceland AS er av den grunn balanseført til kroner 0.

Selskapet får egne bevilgninger over statsbudsjettet for driften. Selskapet har også inngått en avtale om trekkrettighet med morselskapet, Petoro AS, på tre millioner kroner. Avtalen er etablert etter armlengdes prinsipp og er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, slik det er vurdert å være i tråd med prisingen av tilsvarende finansieringstjenester i markedet. Det er ikke trukket på denne rettigheten per 31.12.2015.

 

Note 7 - Andre fordringer


Andre fordringer består i sin helhet av forskuddsbetalte kostnader hovedsakelig knyttet til husleie, forsikringer, lisenser, abonnementer på markedsinformasjon og tilgode merverdiavgift.

 

Note 8 - Bankinnskudd


Av bankinnskudd på totalt 199,1 millioner kroner for konsernet utgjør Petoro AS 197,7 millioner kroner, hvorav bundne skattetrekksmidler og pensjonsmidler er 145,0 millioner kroner.  

 

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.15 består av 10.000 aksjer à NOK 1.000. Alle aksjene eies av den norske stat ved Olje- og energidepartementet, og alle aksjene har samme rettigheter.

 

Note 10 - Egenkapital

       

Petoro AS (Alle tall i tusen kroner)

Aksjekapital

Annen EK

Sum

Egenkapital 01.01.2015

10 000

6 749

16 749

Årets endring i egenkapital:

 

 

 

Årets resultat

 

5 040

5 040

Egenkapital 31.12.2015

10 000

11 789

21 789


 
       

Konsern (Alle tall i tusen kroner)

Aksjekapital

Konsernets fond

Sum

Egenkapital 01.01.2015

10 000

8 858

18 858

Årets endring i egenkapital:

 

 

 

Årets resultat

 

4 520

4 520

Egenkapital 31.12.2015

10 000

13 378

23 378


 
I konsernets fond er det inkludert et tilskudd fra den norske stat på to millioner kroner i forbindelse med etablering av Petoro Iceland AS.

  

Note 11 - Pensjonskostnader, - midler og - forpliktelser


Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Selskapet hadde i 2015 ytelsespensjonsordninger som omfattet alle selskapets ansatte, med unntak av en ansatt som har innskuddsbasert pensjonsordning. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. 

Petoro innførte med virkning fra 1.01.2016 innskuddsbasert pensjonsordning. Ansatte som per 31.12.2015 hadde mindre enn 15 år til opptjeningsalder fortsetter i gjeldende ytelsesordninger under og over 12 G. For øvrige ansatte er Petoros kollektive pensjonsordning for lønn over 12 G avviklet med virkning fra 1.01.2016. Det er etablert overgangsordning for ansatte som går over til innskuddsbasert pensjonsordning.
 
     

Netto pensjonskostnad (Alle tall i tusen kroner)

2015

2014

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

29 569

22 486

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

5 278

8 798

Avkastning på pensjonsmidler

-3 409

-3 609

Resultatført estimatavvik

5 369

-693

Arbeidsgiveravgift

4 770

3 171

Pensjonskostnad ytelse

38 811

30 154

Pensjonskostnad innskuddsordning

70

73

Sum pensjonskostnad

38 881

30 227

     
Balanseført pensjonsforpliktelse

2015

2014

Beregnet pensjonsforpliktelser 31.12

281 649

293 218

Pensjonsmidler til markedsverdi

-99 919

-105 821

Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift

181 730

187 397

Ikke resultatført estimatavvik

-60 975

-88 493

Arbeidsgiveravgift

9 671

14 078

Balanseført pensjonsforpliktelse

130 425

112 983Ved beregning av årets netto pensjonskostnad er forutsetningene per foregående år lagt til grunn. Netto pensjonsforpliktelse er beregnet på basis av forutsetninger inneværende år. Endringer i pensjonsordningene ved utgangen av 2015 er reflektert i balanseførte pensjonsforpliktelser ved utgangen av året.
 

 

2015

2014

Diskonteringsrente

2,5 %

2,3 %

Forventet avkastning på fondsmidler

3,3 %

3,2 %

Forventet lønnsregulering

2,25 %

2,75 %

Forventet pensjonsøkning

0,0 %

0,0 %

Forventet G-regulering

2,5 %

2,5 %


De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold.

 

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld


Annen kortsiktig gjeld består i all hovedsak av avsetninger for påløpte kostnader, skyldig lønn og feriepenger.

 

Note 13 - Godtgjørelse til revisor


Konsernets valgte revisor er Erga Revisjon as. Kostnadsført honorar for ordinær revisjon av konsernets finansregnskap utgjorde 0,4 millioner kroner i 2015. For Petoro AS er beløpet 0,3 millioner kroner.

Riksrevisjonen er i henhold til Lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 ekstern revisor for SDØE-porteføljen. Frem til 30.06.2015 var Deloitte AS engasjert for å gjøre finansiell revisjon av SDØE regnskapet som et ledd i selskapets internrevisjon. Deloitte AS har fakturert 0,5 millioner kroner for dette arbeidet i 2015. Deloitte AS har også gjennomført internrevisjonsprosjekter og levert tjenester innenfor partnerrevisjon for til sammen 1,1 millioner kroner. Fra 01.07.2015 er PricewaterhouseCoopers AS (PwC) engasjert som selskapets finansielle revisor. PwC har fakturert 0,3 millioner kroner for finansiell revisjon i 2015.  PwC har også levert tjenester innenfor partnerrevisjon for til sammen 0,9 millioner kroner.

 

Note 14 - Leieavtaler


Petoro AS inngikk kontrakt om leie av kontorlokaler med Smedvig Eiendom AS høsten 2003. Den ordinære kontrakten gikk ut i 31.12.2014. Petoro AS valgte å utøve opsjonen på å forlenge leiekontrakten til 31.12.2020. Gjenstående varighet av leiekontrakt er 5 år med opsjon på ytterligere en periode på 5 år. Årets leiekostnad var 8,9 millioner kroner og inkluderer alle drifts- og felleskostnader.

 

Note 15 - Vesentlige avtaler


Petoro AS har inngått en avtale med Upstream Accounting Excellence (UPAX) om levering av regnskapstjenester og tilhørende IKT–tjenester knyttet til regnskapsføringen av SDØE. Avtalen gjelder fra 01.03.2014 og har en varighet på 5 år med opsjon for Petoro på 1 års forlengelse. Evry er underleverandør av IKT-tjenester. Kostnadsført regnskapshonorar til UPAX i 2015 var 13,2 millioner kroner. Øvrige kjøpte tjenester fra leverandøren utgjorde 0,6 millioner kroner.

 

Note 16 - Nærstående parter


Statoil ASA og Petoro AS har felles eier ved Olje- og energidepartementet og er nærstående parter. Petoro AS har i 2015 kjøpt tjenester knyttet til revisjon av lisensregnskap, forsikringstjenester samt andre mindre tjenester. Tjenestene er kjøpt til markedspris basert på timeforbruk. Det er fakturert 0,4 millioner kroner som er solgte tjenester til Statoil ASA til markedspris basert på timeforbruk til internt og eksternt personell.

 

Note 17 - Konserntransaksjoner


Petoro Iceland AS har inngått en forvalteravtale med Petoro AS. Formålet med avtalen er at Petoro AS skal forvalte Petoro Iceland AS sin virksomhet på de vilkår som fremgår av avtalen. I 2015 er det fakturert 1,4 millioner kroner knyttet til kjøp av timer og tjenester. Tjenestene er beregnet til markedspris basert på timeforbruk og statens satser for reiser. Fordring i morselskap mot datterselskapet er 0,1 millioner kroner. Beløpene er eliminert i konsernregnskapet.

 

Note 18 - Lisens/eiendel


Islandske myndigheter tildelte 4. januar 2013 to utvinningstillatelser for leting og utvinning av hydrokarboner på islandsk sokkel. En tredje utvinningstillatelse ble tildelt i januar 2014. Den norske stat har besluttet at Petoro Iceland AS ved filial i Island skal ivareta den norske deltakerinteressen på 25 prosent i utvinningstillatelsene. Arbeidsprogram i lisensene er inndelt i tre faser og lisenspartnerne kan velge å tilbakelevere utvinningstillatelsene på slutten av hver fase. Per 31.12.2015 har Petoro Iceland AS deltakerandel i to utvinningstillatelser.

 

Note 19 - Skatt - konsern

     
Årets skattekostnad fordeler seg på:

2015

2014

Betalbar skatt

0

26

For mye avsatt skatt 2013

0

-6

Islandsk skatt

28

13

Sum skattekostnad

28

34

 

 

 

Beregning av årets skattegrunnlag:

 

 

Resultat før skattekostnad

-493

96

Permanente forskjeller

0

0

Endring i midlertidige forskjeller

0

0

Årets skattegrunnlag

-493

96

Betalbar skatt

0

26