Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

Petoro AS - Kontantstrømoppstilling

           

MORSELSKAP

  KONSERN

2014

2015

��

Alle tall i tusen kroner

2015

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

 

 

-6 015

5 040

 

Resultat før skattkostnad

4 548

-5 919
2 739

1 991

+

Avskrivning

1 991

2 739
0

0

+

Betalte skatter

-54

-26
-563

1 590

+/-

Endring i kundefordringer

1 616

-563
-1 224

-151

+/-

Endring i leverandørgjeld

-151

-2 515
9 885

19 118

+/-

Endring tidsavgrensede poster

16 178

9 515
4 822

27 588

 

Netto likviditetsendring fra virksomheten

24 128

3 231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

 

 

-2 750

-3 407

-

Investert i varige driftsmidler

-3 407

-2 750

-2 750

3 407

 

Netto likviditetsendring fra investeringer

-3 407

-2 750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

 

 

0

0

+

Innbetaling av egenkapital

0

0

0

0

-

Korrigering egenkapital 01.01.

0

-18

0

0

 

Korrigering egenkapital 01.01.

-0

-18

 

 

 

 

 

 

2 072

2 072

 

Netto endring i likvider gjennom året

20 721

464
171 411

171 411

+

Likviditetsbeholdning pr. 01.01.

178 328

177 864
173 483

173 483

 

Likviditetsbeholdning pr. 31.12.

199 049

178 328