Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

Petoro AS - Balanse per 31. desember

             

MORSELSKAP

 

KONSERN

2014

2015

NOTER

Alle tall i tusen kroner

NOTER

2015

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiendeler

 

 

 

 

 

 

Anleggsmidler

 

 

 

 

 

 

Varige driftsmidler

 

 

 

3 442

4 858

4

Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l

4

4 858

3 442

3 442

4 858

 

Varige driftsmidler

 

4 858

3 442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle anleggsmidler

 

 

 

0

0

6

Aksjer i datterselskap

 

0

0

0

0

 

Sum finansielle eiendeler

 

0

0

3 442

4 858

 

Sum anleggsmidler

 

4 858

3 4342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omløpsmidler

 

 

 

1 998

408

17

Kundefordringer

 

305

1 920
11 088

12 395

7

Andre fordringer

7

12 396

11 089
173 484

197 665

8

Bankinnskudd

8

199 049

178 328
186 569

210 467

 

Sum omløpsmidler

 

211 750

191 337
190 011

215 326

 

Sum eiendeler

 

216 609

194 780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital og gjeld

 

 

 

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

 

 

 

Innskutt egenkapital

 

 

 

10 000

10 000

9

Selskapskapital (10 000 aksjer à NOK 1 000)

9

10 000

10 000

 

 

 

Opptjent egenkapital

 

 

 

6 749

11 789

10

Annen egenkapital/ Konsernets fond

10

13 378

8 858

16 749

21 789

 

Sum egenkapital

 

23 378

18 858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjeld

 

 

 

 

 

 

Avsetning for forpliktelser

 

 

 

112 983

130 425

11

Pensjonsforpliktelser

11

130 425

112 983
3 442

4 858

2

Utsatt inntektsføring offentlig tilskudd

2

4 858

3 442
116 425

135 284

 

Sum avsetning for forpliktelser

 

135 284

116 425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortsiktig gjeld

 

 

 

19 898

19 747

 

Leverandørgjeld

 

19 751

19 901
0

0

 

Betalbar skatt

19

0

26
9 450

9 165

 

Skyldige offentlige avgifter

 

9 165

9 450
27 490

29 341

12

Annen kortsiktig gjeld

12

29 032

30 119
56 838

58 253

 

Sum kortsiktig gjeld

 

57 947

59 497
173 263

193 537

 

Sum gjeld

 

193 231

175 922
 

 

 

 

 

 

 
190 011

215 326

 

Sum egenkapital og gjeld

 

216 609

194 780
signaturer2015