Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015
Foto: Emile Ashley

Nøkkeltall 2015

Årsresultatet i 2015 var 89 milliarder kroner sammenlignet med 120 milliarder kroner i 2014. Totale driftsinntekter i 2015 var 158 milliarder kroner mot 180 milliarder kroner året før. Kontantstrømmen til staten ble 94 milliarder kroner i 2015 mot 111 milliarder kroner i 2014. Total produksjon var 1,068 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag som var litt høyere enn produksjonen for 2014 på 1,000 millioner fat o.e. Investeringene var på 28 milliarder mot 36 milliarder året før.

NGAAP

 

2015

2014

2013

2012

2011

Driftsinntekter (i millioner kroner) 157 753 179 797 194 308 213 885 188 820
Årets resultat (i millioner kroner) 88 999 119 671 132 817 149 986 133 721
Investeringer (i millioner kroner) 27 961 35 742 35 444 26 399 19 053
Netto kontantstrøm (i millioner kroner) 93 639 111 068 124 825 146 930 128 083

Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag)

411

407 413 430 440

Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag)

105

94 99 112 92

Olje-, NGL og tørrgassproduksjon (tusen fat o.e/dag)

1 068

1 000 1 034 1 132 1 016

Gjenværende reserver (millioner fat o.e.)

6 276

6 145 6 423 6 623 6 759

Reserveerstatningsgrad (årlig i prosent)

133

24 47 67 160

Reservetilgang (millioner fat o.e.)

520

88 177 278 601

Oljepris (USD/fat)

53

99 110 113 114

Oljepris (NOK/fat)

420

617 647 657 632

Gasspris (NOK/Sm3)

2,14

2,23 2,31 2,35 2,15

PRODUKSJON

Produksjon
Total produksjon var 1,1 million fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, om lag syv prosent høyere enn i 2014. Både væske – og gassproduksjonen økte med henholdsvis en prosent og 11 prosent. Høyere gassvolum er knyttet til utsatt produksjon fra 2014 til 2015 for å skape økt verdi.

RESULTAT/KONTANTSTRØM

Resultat / kontantstrøm
Årsresultatet i 20151 var 89 milliarder kroner sammenlignet med 120 milliarder i 2014, om lag 26 prosent lavere. Resultatet er påvirket av utviklingen i olje- og gasspriser og ga en kontantstrøm til staten på 94 milliarder kroner i 2014 mot 111 milliarder i 2014.

OLJE- OG GASSPRIS

Olje- og gasspris
Gjennomsnittlig oljepris for året var 53 USD per fat mot 99 USD per fat i 2014. Nedgangen i oljeprisen i US dollar er delvis oppveid av styrking i verdien av US dollar mot norske kroner. Gjennomsnittlig oljepris i 2015 omregnet til norske kroner var 420 kroner per fat mot 617 kroner per fat i 2014. Gjennomsnittsprisen for gass var 2,14 kroner per Sm3 i 2015 mot 2,23 kroner per Sm3 i 2014.

INVESTERINGER

Kostnader
Totale investeringer i 2015 var 28 milliarder kroner, som var om lag 22 prosent lavere enn i 2014. Investeringene i 2015 omfatter blant annet utbyggingsprosjekter som Martin Linge, Johan Sverdrup, Maria, havbunnskompresjon på Åsgard og Gullfaks, og Polarled. 

GJENVÆRENDE RESERVER

Gjenværende reserver
Ved utgangen av 2015 var porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 6 276 millioner fat o.e. Dette er 130 millioner fat o.e. høyere enn ved utgangen av 2014.  Det ble produsert 390 millioner fat o.e i 2015.

SIKKERHET

Sikkerhet
Petoros hovedparameter for oppfølging av HMS-utviklingen er alvorlig hendelsesfrekvens (AHF) som måler antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer. Årets resultat ble 0,5 og er en forbedring fra 2014. Forbedringen ble overskygget av dødsulykken i desember på boreriggen COSL Innovator som arbeidet på Troll-feltet. Personskadefrekvensen (antall personskader per million arbeidstimer) ble 3,3 som også er en forbedring fra tidligere år.
1 Alle tall er i henhold til norsk regnskaps-lov og god regnskapsskikk (NRS)