Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015
0097408%20-%20Johan%20Castberg%20field%20-%20Photo%20Statoil%20ASA%20-%20Statoil

Måloppnåelse og resultat

Det viser til Oppdragsbrev til Petoro AS for 2015, samt plan for virksomheten til Petoro AS. 

Nedenfor gjengis målene fra oppdragsbrevet og Petoros ivaretakelse av disse. 

Operasjonelle mål

“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å opprettholde en høy produksjon i 2015” 

Total væskeproduksjon i 2015 ble 411 tusen fat per dag, 16 tusen fat per dag over målet på 395 tusen fat per dag. God borefremdrift og høy regularitet har bidratt til den høye væskeproduksjonen. Høy regularitet skyldes blant annet utsatt/redusert modifikasjons- og vedlikeholdsarbeid, inkludert økning i intervall på planlagte vedlikeholds-stanser fra tre til fire år. 

Total produksjon var 1,068 million fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, om lag syv prosent høyere enn i 2014, hovedsakelig på grunn av høyere regularitet og ferdigstillelse av flere brønner. I tillegg ble noe gassproduksjon flyttet fra 2014 til 2015.

Utover ordinær lisensoppfølging der operatør og partnere fastlegger produksjonsmål og operatør utfordres på avvikshåndtering og kompenserende tiltak, har Petoros innsats vært spesielt rettet mot tiltak for økt boreeffektivitet. Dette er et viktig virkemiddel for å få gjennomført det planlagte brønnprogrammet og for å opprettholde høy produksjon.  
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å øke reservemodningen gjennom tiltak for økt utvinning i modne felt og utvikling av nye funn”  

SDØE-porteføljen består ved utgangen av året av 34 felt i produksjon. På disse feltene er det identifiserte en rekke tiltak som kan øke utvinningen og dermed øke reservene på disse feltene, herunder valg av gode løsninger for langsiktig feltutvikling, boring av flere brønner per år og mer effektiv boring.  

Ved utgangen av 2015 var porteføljens forventede gjenværende olje-, kondensat-, NGL- og gassreserver 6 276 millioner fat o.e. Det har vært en betydelig tilvekst av reserver i 2015, først og fremst som følge beslutning om utbygging av Johan Sverdrup-feltet.  Samlet reservetilgang var på 520 millioner fat o.e. for SDØE-porteføljen i 2015. Det ble produsert 390 millioner fat o.e i 2015, og reserveerstatningsgraden er beregnet til 133 prosent i 2015. I 2014 var reserveerstatningsgraden 24 prosent.  

I flere år opplevde industrien en sterk økning i kostnadene, en utvikling som ikke var bærekraftig. Dette drev frem innsats for å redusere kostnader. De siste årene har store oljeselskaper endret sine forretningsmessige mål fra volumvekst i retning av finansielle parametere som kontantstrøm og utbytte. Dette har medført strammere prioritering av investeringsmidler og økte lønnsomhetskrav for nye prosjekter. Resultatet er at prosjekter som skulle bidra til reservemodning er stanset, utsatt eller er videreført med redusert omfang. Dette vil bidra til å utsette og redusere fremtidig reservetilgang og produksjon. 

Petoro har i 2015 hatt spesiell innsats rettet mot å få realisert reservegrunnlaget og tilleggsressurser i modne felt, og har vært pådriver for få modnet frem gode og lønnsomme videreutviklingsprosjekter på felt som Heidrun, Snorre og Oseberg. 
Petoros innsats har spesielt vært rettet mot å identifisere og sannsynliggjøre det totale gjenværende brønnbehov, øke boretakten for å kunne bore alle lønnsomme brønner innenfor feltenes økonomiske levetid og redusere brønnkostnadene slik at flere brønner blir lønnsomme. Innsatsen har vært rettet mot et utvalg felt og er beskrevet nærmere i omtalen av modne felt i avsnittet “Prioriterte mål og aktiviteter - Modne felt”. 

Videre har Petoro i 2015 jobbet for å sikre ny, lønnsom feltutvikling som har fleksibilitet til å ivaretar fremtidige muligheter, spesielt inn mot feltene Johan Sverdrup og Johan Castberg. I Johan Sverdrup har innsatsen vært rettet mot å fremme en helhetlig utvikling av feltet. Videre har Petoro bidratt til å modne og tilrettelegge for bruk av avanserte injeksjonsteknikker for økt utvinning fra tidlig i feltets produksjonsperiode. Se også avsnitt “Prioriterte mål og oppgaver 2015 - Johan Sverdrup”. 
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å holde kostnadene på et lavest mulig nivå” 

Gjennom 2015 har Petoro fortsatt med å rette industriens oppmerksomhet mot behovet for økt boretakt gjennom effektivisering og kostnadsreduksjoner innenfor området boring og brønn. Petoro har fulgt utviklingen i boretakt på ti faste installasjoner for fem utvalgte felt over flere år og ser her dobling av antall brønner og halvering i borekostnadene for hver brønn de siste to årene. 

I 2015 har Petoro rettet økende oppmerksomhet mot behovet for effektivisering også innenfor utbygging, drift og vedlikehold. Petoro har arbeidet for at tiltak som iverksettes er bærekraftige både på kort og lang sikt og innebærer en reell effektivisering og ikke bare aktivitetsreduksjon. Hensikten er å øke konkurransekraften og derved sikre lønnsomhet i investeringer i modne felt og nye utbygginger. 

Petoro har i 2015 engasjert seg spesielt i oppfølgingen av feltkost i lisensene, dvs. den delen av driftskostnader som i stor grad er knyttet til drift og vedlikehold offshore. Petoro har etablert mål for feltkost knyttet til 9 utvalgte felt og har observert at feltkostnadene på disse feltene er betydelig lavere i 2015 sammenlignet med 2013-nivå. 

Operatørenes omstillingstiltak har også gitt store reduksjoner i driftsmodifikasjoner. 

Totale investeringer i 2015 var 28 milliarder kroner, som er 8 milliarder kroner, eller 22 prosent lavere enn i 2014. Nedgangen var som forventet og skyldes i hovedsak lavere utbyggings- og driftsinvesteringer som følge av redusert prosjektaktivitet. 
“Petoro skal utarbeide operasjonelle mål med hensyn til å ivareta sikkerhet og miljøhensyn i petroleumssektoren” 

De generelle forbedringene av HMS-resultatene fortsetter, men ble overskygget av dødsulykken i desember på boreriggen COSL Innovator som var i arbeid på Troll-feltet. Alvorlig hendelsesfrekvens ble lavere enn i fjor;  0,5 for 2015 mot 0,7 i 2014. Personskadefrekvensen har også vist en positiv utvikling, og resultatet ble 3,3 i 2015 mot 3,8 året før. Det har i 2015 ikke vært større enkeltutslipp av olje til sjø eller land.

De store omstillings- og endringsprosesser i industrien påvirker risikobildet, og Petoro har i 2015 adressert dette spesielt i forbindelse med oppfølging av HMS og teknisk integritet. Oppmerksomheten har også i år vært spesielt rettet mot storulykkerisiko. Selskapet har også deltatt på flere ledelsesbesøk for helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og installasjoner i 2015. Det har så langt ikke vært signaler i de underliggende KPI’er for HMS, vedlikehold og regularitet som tilsier at HMS-nivået er negativt påvirket. 

Petoro rapporterer utslipp til luft og vann fra porteføljen i et eget kapittel om miljø i årsrapporten. Tallene kommer fra operatørenes rapportering til Norsk olje og gass og vil bli lagt til årsrapporten når disse foreligger.

Prioriterte mål og aktiviteter

Modne felt
“Petoro skal bidra til gode løsninger for langsiktig feltutvikling og økt utvinning fra de modne feltene i SDØE-porteføljen, herunder tiltak for boring av flere brønner og mer effektiv boring.” 

“Petoro skal arbeide for å redusere usikkerheten i reserve- og ressursgrunnlaget, og å identifisere tilhørende brønnmål.”

“Petoro skal rette innsatsen mot prosjekter for økt utvinning fra Snorre, Heidrun og Oseberg. Disse interessentskapene står i de nærmeste årene overfor viktige beslutninger om investeringer i ny infrastruktur som skal bidra til økt utvinning og redusere risikoen for tap av reserver.” 


Petoro har valgt å beskrive initiativ og tiltak, samt oppnådde resultater på disse tre målene samlet. Petoro har prioritert sin innsats i 2015 mot de modne feltene Snorre, Heidrun og Oseberg og har valgt å rapportere innsatsen per felt nedenfor. 

Petoros innsats knyttet til de modne feltene har til hensikt å øke utvinningen fra prioriterte felt gjennom valg av gode løsninger for langsiktig feltutvikling, boring av flere brønner per år og mer effektiv boring. 

SDØE-porteføljen domineres av store andeler i modne felt. Petoro har i tillegg til det som ligger i dagens planer identifisert mer enn 100 millioner Sm3 i gjenværende reserver og tilleggsressurser med lønnsomhetspotensial i feltene Snorre, Heidrun og Oseberg. Marginal lønnsomhet, tidskritikalitet og behov for investeringer er faktorer som påvirker realisering. 

Petoro har over lengre tid arbeidet for å avklare reserve- og ressursgrunnlaget gjennom kartlegging av gjenværende ressurspotensial, og at tilhørende brønnmål blir identifisert slik at feltutviklingsbeslutninger kan tas basert på langsiktige og realistiske planer i lisensene. I disse prioriterte feltene har innsatsen vært: 
Snorre
Petoro har vært en aktiv pådriver for Snorre 2040-prosjektet og bidratt til å styrke reservepotensialet for en ny stor utbyggingsløsning gjennom eget arbeid også i 2015. Utfordrende lønnsomhet førte til nok en utsettelse av beslutning om videreføring til fjerde kvartal 2016 og introduksjon av et nytt konsept basert på havbunnsløsninger som alternativ til en ny Snorre C plattform. Petoro har gjort egne vurderinger av de muligheter som ligger i et nytt konsept for å sikre realisering av størst mulig verdi fra videreutviklingen på feltet. Det planlegges nå for en investeringsbeslutning i 2017 og produksjonsoppstart i 2021. Den nye løsningen muliggjør realisering av Petoros ambisjon.

Heidrun
Som en del av DG2 fasen for Heidrun videreutviklingsprosjekt (Heidrun Subsea Extension) har Petoro i 2015 gjennom egne simuleringsstudier økt reservoarforståelsen i de nordre delene av feltet hvor potensialet for økt utvinning er størst. Dette arbeidet har bidratt til å redusere usikkerhet og styrke reservepotensialet for Heidrun videreutviklingsprosjekt. Det er planlagt konseptvalg tidlig i 2017.

Oseberg
Petoros innsats i 2015 mot Oseberg-feltet har vært rettet mot å forbedre dreneringsstrategien og sikre robusthet i prosjektet Oseberg videreutvikling. En ny, enkel og ubemannet brønnhodeplattform er besluttet utbygget som fase 1 av prosjektet, Oseberg Vestflanken 2. Denne innovative utbyggingsløsningen er helt i tråd med Petoros syn og vil kunne åpne nye muligheter for øvrig feltutvikling. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2015 og det er planlagt produksjonsoppstart i 2018.

Petoro har i 2015 gjennom eget undergrunnsarbeid vurdert om en ubemannet brønnhodeplattform er egnet som konsept for Oseberg Øst for å øke utvinnings-graden til 40 prosent. Det er et teknisk og økonomisk krevende prosjekt med lite støtte i lisensen. Petoros arbeid har likevel ført til at operatøren har startet et prosjekt for å se på alternative muligheter til å øke antall brønner og gjennomføre selvstendig boring fra plattformen. Konseptvalg er planlagt i slutten av 2016.
Feltutvikling
“Petoro skal bidra til valg av gode løsninger for nye feltutbygginger i SDØE-porteføljen slik at disse har tilstrekkelig fleksibilitet til å ivareta nye muligheter og tilrettelegge for langsiktig, lønnsom produksjon” 

Basert på erfaring har Petoro valgt å fokusere på fleksibilitet i utbyggingsløsningene som legger til rette for at fremtidige muligheter ivaretas, at det tilrettelegges for lang, lønnsom levetid, effektiv og rask bruk av teknologimuligheter for økt utvinning, reservoarbeskrivelse og havbunnsprosessering. 
Petoro har 2015 spesielt brukt ressurser i oppfølgingen av Johan Sverdrup, se egen omtale nedenfor.

“Petoro skal bidra til en god utvikling av Johan Sverdrup-funnet, herunder unitisering.”

Petoros innsats i Johan Sverdrup har i 2015 vært knyttet til en helhetlig utvikling av feltet og å sikre robuste anskaffelsesstrategier for fase 1 av utbyggingen. PUD for fase 1 ble levert i februar 2015 med en utbyggingsløsning som, i tråd med Petoros syn, tilrettelegger for god langsiktig verdiskaping. For fremtidige faser vil utvidelse av prosesskapasitet med en ny plattform på feltsenteret gi størst langsiktig verdiskaping. Petoro har i 2015 arbeidet for å få en slik ny plattform mest mulig kostnadseffektiv og har fått gjennomslag for at den skal modnes videre frem mot DG2 beslutning høsten 2016. 

Petoro har videreført egne analyser av verdipotensialet for avansert økt utvinning på Johan Sverdrup og fremmet løsninger for dette. Lisensen planlegger å gjennomføre en pilot for avansert økt utvinning etter oppstart av fase 1. Videre har Petoro vært opptatt av å etablere et robust grunnlag for strømkapasitet som sikrer nok strøm på lang sikt. 

Petoro sluttførte i 2015 et omfattende arbeid knyttet til samordningen av Johan Sverdrup-feltet, og ved innlevering av PUD i februar 2015 ble en fremforhandlet samordningsavtale overlatt til myndighetene for fastsettelse av de endelige vilkårene.
OED vedtok 1. juli 2015 fordeling av Johan Sverdrup-forekomsten der SDØEs andel i feltet ble satt til 17,36 prosent.

“Petoro skal arbeide for tidlig bruk av teknologi for økt utvinning og god reservoar-beskrivelse.”

Innsatsen rettet mot tidlig bruk av teknologi for økt utvinning har i 2015 vært rettet mot Johan Sverdrup-feltet. Petoro har fokusert innsatsen mot å modne og tilrettelegge for bruk av vannbaserte injeksjonsteknikker (EOR) for økt utvinning fra tidlig i feltets produksjonsperiode. Petoro har videreført egne analyser av potensialet og fremmet løsninger og “business case” for dette. Lisensen planlegger å gjennomføre en EOR pilot etter oppstart av fase 1. Petoro har også bidratt til at EOR og WAG tas inn som en integrert del av fase 2 utbyggingsplan. 

Innen temaet teknologi for reservoarbeskrivelse har Petoro videreførte innsatsen på Johan Sverdrup for å sikre at det blir installert permanente seismiske sensorer (permanent reservoarmonitorering). Formålet med kablene er å overvåke endringer i reservoaret gjennom å samle inn seismiske data gjentatte ganger i produksjonsfasen, noe som er viktig for å plassere brønnene bedre for å få mest mulig olje ut av feltet. PRM ble besluttet som teknisk seismisk metode for fase 1 området og skal installeres senest 2020.
Nordområdene – fremme helhetlig utvikling
Petoro skal, med basis i statens deltakerandeler i Barentshavet sør, bidra til en videreutvikling av området med vekt på felt og funn som Snøhvit og Johan Castberg.” 

I nordområdene har Petoro fokusert på porteføljen i Barentshavet sør med vekt på Snøhvit, Johan Castberg og Hoop-området.

Etter mange år med betydelige drifts og regularitetsutfordringer og stort fokus på robustgjøringstiltak, ser det nå ut til at det kan forventes høy framtidig produksjonseffektivitet på Snøhvit LNG. Basert på de eksisterende Snøhvit-brønnene forventes feltet å gå av platåproduksjon tidlig på 2020 tallet. Hvilke tiltak som skal velges som platåforlenger har blitt utredet og vurdert i 2015. Petoro har hatt spesiell fokus på at det første platåforlengelses-tiltaket blir det riktige og at det ses i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Modning og rangering/valg av platå forlengelsesprosjekter fortsetter i 2016 og indikerer at det vil være mulig å opprettholde platåproduksjon til ut på 2040-tallet. 

For Johan Castberg-prosjektet har Petoro også i 2015 hatt fokus på å forbedre lønnsomheten og robustgjøre konseptalternativene som har vært vurdert i lisensen. Beslutning om videreføring (DG2) ble i februar 2015 utsatt til tredje kvartal 2016, og lisensen valgte i desember 2015 et produksjonsskip som utbyggingskonsept. Petoro har bidratt til at det valgte konseptet har prosesseringskapasitet som også gir mulighet for tilknytning av eventuelle tilleggsressurser i området.

Det ble totalt ferdigstilt 5 letebrønner i Barentshavet i 2015. Av disse var SDØE deltaker i kun en, den tørre Bjaaland brønnen i den OMV opererte Wisting lisensen (PL537). De fire andre brønnene var alle avgrensningsbrønner på Alta funnet i PL609, operert av Lundin. Det ble startet en sjette letebrønn, også den i PL609, men lenger nord i lisensen (Neiden prospektet). Dette er et interessant prospekt da det er lokalisert kun 12km øst for Johan Castberg. Brønnen ble midlertidig plugget og forlatt da boreriggen ikke var vinterisert og brønnen må ferdigstilles i 2016.
Overvåking av Statoils avsetning av statens petroleum

“Petoro skal overvåke at Statoil utfører avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen i samsvar med avsetningsinstruks gitt til Statoil ASA.
 
Som en del av selskapets overvåking av Statoils avsetning skal Petoro: 
- Overvåke avsetningen av statens petroleum med oppmerksomhet på endret markedssituasjon samt saker av stor verdimessig betydning eller av prinsipiell karakter. 
- Vurdere om det nye formelverket for olje oppfyller de målsettingene som lå til grunn for endringene i 2011.”


All olje og NGL fra porteføljen selges til Statoil. SDØE sin naturgass avsettes av Statoil sammen med Statoils egen naturgass som en samlet portefølje, men for statens regning og risiko. Petoro har ansvar for å overvåke at Statoils avsetning av SDØEs petroleum oppnår en høyest mulig verdi, samt å sikre en rettmessig fordeling av verdiskapingen. I dette arbeidet konsentrerer Petoro innsatsen om Statoils avsetningsstrategi, saker med stor verdi, samt saker av prinsipiell og insentivmessig karakter.

Petoro har i 2015 prioritert arbeidet knyttet til evaluering av formelverket for olje og våtgass for å vurdere om målsettingene i avsetningsinstruksen, som gjelder for Statoils avsetning av statens petroleum, oppnås. I tillegg har Petoro prioritert arbeid knyttet til maksimal verdiskaping i gassporteføljen. Selskapet er opptatt av at tilgjengelig gass blir avsatt i markedet til høyest mulig pris og at fleksibiliteten i produksjonsanlegg og transportkapasitet blir utnyttet for å optimalisere avsetningen. Petoro har også vært opptatt av gassens rolle i Europas fremtidige energimiks og fulgt utviklingen i EUs energi- og klimapolitikk.

Det er blitt foretatt kontroller av rettmessig fordeling av inntekter og kostnader relatert til avsetningen. Statoil og Petoro har i løpet av året hatt dialog vedrørende etablering av nytt oppfølgingssystem for fellesaktiviteten for bedre utøvelse av selskapenes rolle i henhold til Avsetningsinstruksen.

Petoro skal beskrive hvordan organisasjonen har prioritert ressurser for å adressere prioriterte mål og oppgaver for 2015. 

I løpet av 2015 har det skjedd store endringer i omgivelsene til Petoro. 
Etter en lang periode med sterk vekst i oljepris og kostnader falt oljeprisen til det halve i løpet av høsten 2014. Dette skapte stor usikkerhet om fremtidig oljeprisutvikling og lønnsomhet. 

Innsatsen for kostnadsreduksjoner og høyere effektivitet har økt gjennom 2014 og 2015. Behovet for rask bedring av kontantstrømmen har videre vært rettet mot redusert aktivitet, kost/nyttevurdering av tiltak, forenkling og standardisering av løsninger og arbeidsprosesser, bedre planlegging og reforhandling av rater i kontraktene.
 
Pågående effektivisering og initiativer for å redusere kostnadsnivå i bransjen er avgjørende for å forbedre lønnsomheten både på kort og lang sikt. Større vekt på økonomisk robusthet utfordrer lønnsomhet og løsningsvalg i prosjektene. Omfanget av og hastigheten på dette forbedringsarbeidet påvirker Petoros mulighet for å realisere verdipotensialet i porteføljen, både når det gjelder modne felt og nye mulige feltutviklinger.

Det har vært nødvendig med raske omprioriteringer og betydelig omstilling fra Petoros side etter hvert som operatørene og næringen for øvrig responderte på endringene i omgivelsene. Petoro har måttet utvise stor grad av fleksibilitet for å kunne tilpasse seg raske endringer både knyttet til beslutninger i enkeltlisenser og relatert til selskapsinterne og industrielle forbedringstiltak.  

For å sikre verdiene i SDØE-porteføljen innenfor eksisterende rammer og ressurser valgte selskapet høsten 2015 å konsentrere seg om følgende; 
  • Innenfor HMS fortsatt søke å minimalisere og håndtere risiko for storulykker. 
  • Videreføre arbeidet som pådriver for å redusere kostnadene for å sikre lønnsom utvikling og at varige reduksjoner oppnås. Petoro vil være opptatt av at risikoen knyttet til forbedringstiltakene er forstått og tilstrekkelig ivaretatt.
  • Identifisere tidskritiske ressurser og realisere tiltak for å øke lønnsom utvinning fra de modne feltene.
  • Ha spesiell oppmerksomhet på økt boreeffektivitet som er avgjørende for å få lønnsomhet i boring av brønner på eksisterende felt og nye funn. 
  • Bidra til valg av gode og lønnsomme løsninger for nye feltutbygginger slik at disse har tilstrekkelig fleksibilitet til å ivareta nye muligheter og tilrettelegge for langsiktig, lønnsom produksjon.