Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202022
fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB

Utslipp av klimagasser

Line%2032

Tiltak for reduserte utslipp av klimagasser i SDØE-porteføljen

Petoro har et mål om å redusere utslippene fra SDØE-porteføljen (målt i eierandel) med minst 55 % innen 2030 sammenlignet med 2005 (scope 1). Utslippsmålet tar utgangspunkt i vedtatte og fremtidige tiltak og prosjektmuligheter, og vil kreve en betydelig innsats sammen med partnere og operatører de nærmeste årene. I tillegg legges det til grunn ytterligere utslippskutt, som for eksempel energieffektivisering.

Elektrifisering av felt og landanlegg i porteføljen er et sentralt tiltak. I tillegg er det etter at Johan Castberg-utbyggingen ble besluttet i 2017 en ambisjon at alle nye feltutbygginger skal ha nullutslippsløsninger. Johan Castberg vil drives med gassturbiner, men kan på sikt delelektrifiseres.

Vedtatte og mulige tiltak for reduksjon av klimagassutslipp i SDØE-porteføljen (i CO2e)

Vedtatte%20og%20mulige%20tiltak%20for%20reduksjon%20av%20klimagassutslipp%20i%20SD%C3%98E-portef%C3%B8ljen%20(i%20CO2e)
Det vil uten tvil bli krevende å nå utslippsmålet innen 2030. Figuren nedenfor viser at de besluttede elektrifiseringstiltakene i 2021 og 2022 vil bidra med i underkant av 25 % utslippskutt innen 2030. Tar man også hensyn til at utslippene siden 2005 er redusert med rundt 200.00 tonn CO2, Hywind-Tampen og økte utslipp fra oppstart at Johan Castberg, så er rundt 30% av SDØEs utslippsreduksjoner allerede besluttet.
Credit -    - Copyright - Equinor - Hywind Tampen floating wind farm Gullfaks platform - illustration - 1869953
Foto: Equinor
I løpet av 2021 og 2022 har Petoro deltatt i modningen av elektrifiseringstiltak som i betydelig grad vil bidra til reduksjoner i klimautslipp fra SDØE-porteføljen. Elektrifisering av modne felt er et tidskritisk tiltak da inntektspotensialet for prosjektene reduseres når gjenværende driftstid blir kortere. Det er derfor viktig med rask fremdrift i denne type prosjekter. Flere store elektrifiseringsprosjekter på Kårstø, Snøhvit og Draugen har blitt modnet videre i løpet av 2022. Som tabellen nedenfor viser, ble det for de to sistnevnte tatt investeringsbeslutning i 2022. Samlet vil de fire elektrifiseringsprosjektene vist i tabellen nedenfor redusere utslippene fra SDØE-porteføljen med estimerte 720.000 tonn per år.

Elektrifiseringsprosjekter med investeringsbeslutning i 2021-22

Elektrifiseringsprosjekter%20med%20investeringsbeslutning%20i%202021-22%20-%202022
I tiden som kommer vil Petoro ha oppmerksomheten rettet mot å vurdere mulighetene for elektrifisering av andre felt i porteføljen (se "Ytterligere utslippskutt" i figuren over). Hovedvekten vil her bli lagt på feltene i Haltenbanken- og Tampenområdet. I tillegg vil det arbeides videre med ulike tiltak for å redusere utslippene på Kårstø-anlegget. Dersom alle elektrifiseringsprosjektene som evalueres realiseres vil de sammen med energieffektiviseringstiltak, planlagte nedstengninger og nedskaleringer på felt ("Konsolidering/Effektivisering") samlet kunne bidra til utslippsreduksjoner på opp mot 55 % innen 2030. Mulighetene innenfor flytende havvind inngår også i vurderingene, og er aktuelt både i Nordsjøen og i Norskehavet.