Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202022
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%205%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%205%20RGB

Samfunn og sosialt

Line%2031

Helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel

Petoro er del av en industri med sikkerhetsrisiko, og som hele tiden må jobbe for å redusere denne til et minimum. 

Gjennom HMS-forskriftene stilles det krav til Petoro som rettighetshaver på sokkelen og deltaker i enkelte landanlegg på vegne av staten som eier. Sentralt er kravet om et eget styringssystem og påseplikt. Gjennom utøvelsen av påseplikten bidrar Petoro til kontinuerlig forbedring av HMS-resultatene for felt og anlegg der Petoro er rettighetshaver.

Petoro forvalter en stor og bredt sammensatt portefølje, og prioriterer oppfølgingsnivå ut ifra forretningsmessige kriterier, inkludert aktiviteter og resultater relatert til HMS. Som del av selskapets årlige planprosess gjøres det en HMS-risikovurdering i porteføljen. Denne gjøres med basis i historisk utvikling av HMS resultater, utvikling i anleggets tekniske tilstand, endringer i operatørsituasjonen, samt aktiviteter som beskrevet i arbeidsprogrammet for kommende år som påvirker risikobildet. Gjennomføring av årlige risiko workshops er en viktig del av interessentskapenes sikkerhetsarbeid. Petoro deltar i tillegg hvert år på ledelsesbesøk for helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og anlegg.
Tabell%2026-%20N%C3%B8kkeltall%20for%20HMS%20for%20SD%C3%98E-portef%C3%B8ljen

Nøkkeltall for HMS for SDØE-porteføljen*

* I disse nøkkeltallene inngår resultater fra felt i produksjon med egen plattform, landanlegg og infrastruktur, flyttbare innretninger knyttet til felt i produksjon samt subseafelt
Trenden for alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen viser en nedgang. Omfanget av personskader målt i personskadefrekvens har en svak økning, men ligger på nivå med det som er erfart de siste år. Det ble ikke registrert hendelser med storulykkepotensial i 2022.

I 2022 var det totalt 18 alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen, en nedgang fra 22 hendelser i 2021. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,5 mot 0,7 i 2021. Utviklingen de siste 10 årene er vist i figuren nedenfor. Som i tidligere år er det fallende gjenstander som dominerer hendelsesbildet. Prosessrelaterte hendelser som lekkasjer og brønnhendelser er begrenset.

Utvikling i alvorlig hendelsesfrekvens og personskadefrekvens

Figur%2027%20-%20Utvikling%20i%20alvorlig%20hendelsesfrekvens%20og%20personskadefrekvens%202022
Personskadefrekvensen i 2022 var 3,9 og dette er noe høyere enn i 2021 (3,8). Industrien jobber målrettet for å redusere personskader gjennom analyse av hendelser for å finne gjentakende bakenforliggende årsaker og for i fellesskap å skape en enda bedre sikkerhetskultur.

Petoro fastlegger hvert år et mål for alvorlig hendelsesfrekvens (SIF) og personskadefrekvens (TRIF). Målet for SIF er satt til < 0,55 for 2023 (redusert fra 0,6 i 2022), mens målet for TRIF er satt til < 3,6 for 2023 (uendret). Det er viktig at igangsatte tiltak fullføres og at forbedringsarbeidet i lisensene videreføres og prioriteres. Petoro vil i 2023 ha spesiell innsats rettet mot tekniske og operasjonelle barrierer, følge opp vedlikeholdsstyring og være en pådriver for at Petroleumstilsynets RNNP-rapport (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) brukes aktivt som del av risikostyringen i lisensene. Videre vil status med hensyn til brønnintegritet og plan og tiltak for brønner med høy risiko bli prioritert.