Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202022
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%209%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%209%20RGB

Samfunn og sosialt

Line%2031

Bidrag til økonomisk vekst, forskning og utvikling og innovasjon

Som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) er det Petoros overordnete mål å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten. Kontantstrømmen fra SDØE-porteføljen overføres til staten.

Resultat/kontantstrøm

Figur%2030_1%20Resultat-kontantstr%C3%B8m%202022

Olje- og gasspris

Figur%2030_2%20Olje-%20og%20gasspris
Overføringen til staten var i 2022 på 528 milliarder kroner (2021: 186 milliarder kroner), en betydelig økning og som skyldes svært høye priser for spesielt gass. Samlet har dermed overføringene fra Petoro til staten vært på over 2.700 milliarder kroner i perioden 2001-2022.

Samlede overføringer fra Petoro til staten

Figur%2031%20-%20Samlede%20overf%C3%B8ringer%20fra%20Petoro%20til%20staten%202022
Petoro bidrar til forskning og utvikling (FoU) ved at SDØE dekker sin andel av operatørens kostnader til generell forskning og utvikling i henhold til regnskapsavtalen for de respektive interessentskap. Midlene disponeres av de respektive operatørene. SDØEs bidrag til FoU utgjorde totalt 638 millioner kroner i 2022 (2021: 562 millioner kroner). I tillegg kommer prosjekter rettet mot feltspesifikk kvalifisering av nye løsninger eller førstegangs bruk av teknologi hvor kostnadene belastes interessentskapene. Petoro initierer ikke egne teknologiutviklings- og forskningsprosjekter.

Petoros midler til forvalteroppgavene og drift av selskapet tildeles ved bevilgninger fra staten. Petoro har i henhold til sitt mandat ikke anledning til å gi pengestøtte til samfunnsformål.