Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202022
fn-sirkel

Strategi for bærekraft og verdiskaping

Line%2031

Petoro og utvalgte FN-bærekraftsmål

Petoros bærekraftsrapport tar utgangspunkt i FNs 17 Bærekraftsmål for 2030, slik de ble definert av FN i 2015. Petoro stiller seg bak bærekraftsmålene. Som betydelig eier av innretninger og anlegg for utvinning, prosessering og transport av petroleumsprodukter, anerkjenner Petoro at våre aktiviteter kan medføre ulemper for samfunnet og for mulighetene for å oppnå FNs bærekraftsmål. Samtidig bidrar våre aktiviteter med energi til samfunnet.

Syv av FNs bærekraftsmål er vurdert som sentrale for Petoro og SDØE-porteføljen. I det videre skilles det mellom bærekraftsmål og nøkkeltall for Petoro AS og SDØE-porteføljen. I avsnittet om klimagass- og miljøutslipp gis det en mer utførlig beskrivelse av hvordan utslipp rapporteres.

Sentrale Bærekraftsmål

fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB

Stoppe klimaendringene

Redusere utslippene av klimagasser fra utvinning og bruk av olje og gass

Utslipp fra ansattes flyreiser i jobbsammenheng
fn-bkmM%C3%A5l%2014%20RGB

Livet i havet

Minimalisere utslippene til miljøet (sjø og luft)
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB

Ren energi til alle

Forsyne markedene med olje og gass som er utvunnet og levert kundene med lavest mulig miljø- og klimagassutslipp

Anvende fornybar energi i utvinningen av olje og gass

Avkarbonisere olje og gass
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Sikre at norsk sokkel er verdensledende med hensyn til sikkerhet og arbeidsmiljø

Skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt for staten

Ha høy etisk standard, gode systemer og gode rutiner for selskapsstyring
fn-bkmM%C3%A5l%205%20RGB

Likestilling og mangfold

Sikre likestilling mellom kjønn og økt mangfold
fn-bkmM%C3%A5l%209%20RGB

Industri, innovasjon og infrastruktur

Være en drivkraft på norsk sokkel for tidlig teknologiimplementering og innovasjon
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB

Samarbeid for å nå målene

Utstrakt samarbeid i olje- og gassbransjen, nasjonalt og internasjonalt

Samarbeid med tilgrensende industrier

Sentrale mål på kort og lang sikt

Line%2032
Vurderingen av bærekraftsmålene er gjort på bakgrunn av hvilke områder Petoro mener er av stor betydning og hvor vi mener å kunne ha innflytelse. Oppfølgingen av bærekraftsmålene er integrert i selskapets virksomhetsstyring, fra overordnete mål og strategier til konkrete tiltak. Petoros overordnete mål er vist i tabellen nedenfor. En forklaring til målene gis i de ulike avsnittene i Bærekraftsrapporten.
Sentrale%20ma%CC%8Al%20pa%CC%8A%20kort%20og%20lang%20sikt%20for%20Petoro%20AS%20og%20SD%C3%98E-portef%C3%B8ljen%202022