Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202022

Strategi for bærekraft og verdiskaping

Line%2031

Oppsummering av nøkkeltall for bærekraft

Tabellene nedenfor gir en oversikt over sentrale nøkkeltall for bærekraft for henholdsvis Petoro AS og SDØE-porteføljen. I avsnittene senere beskrives og forklares de ulike nøkkeltallene mer i detalj. Det kan bli foretatt justeringer av tidligere innrapporterte tall for miljøutslipp. Av denne grunn kan tallene for 2020 og 2021 avvike noe fra det som ble vist i Petoros Bærekraftsrapport for 2021.
N%C3%B8kkeltall%20for%20Petoro%202022
N%C3%B8kkeltall%20for%20SD%C3%98E-portef%C3%B8ljen%20-%20Verdiskaping%20og%20produksjon-2022%20
N%C3%B8kkeltall%20for%20SD%C3%98E-portef%C3%B8ljen%20Utslipp%20av%20klimagasser%202022
N%C3%B8kkeltall%20for%20SD%C3%98E-portef%C3%B8ljen%20-%20Milj%C3%B8utslipp%202022
N%C3%B8kkeltall%20for%20SD%C3%98E-portef%C3%B8ljen%20-%20sikkerhet%202022