Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202022

Miljøutslipp til luft og sjø

fn-bkmM%C3%A5l%2014%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB
Utviklingen i utslipp til luft og sjø av NOx, SOx, nmVOC, produsert vann og kjemikalier går i riktig retning. Sentrale utviklingstrekk omtales nedenfor.
N%C3%B8kkeltall%20utslipp%20av%20NOx%2C%20SOx%20og%20nmVOC%202022

Nøkkeltall utslipp av NOx, SOx og nmVOC

Utslipp av NOX

Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som utskilles ved forbrenning av olje og gass. NOx fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg kan NOx gi helseskader for mennesker.

Utslippene av NOx fra SDØE-porteføljen var i 2022 på 9.199 tonn (2021: 9.576 tonn), en nedgang på rundt 4% fra året før. Utslipp fra turbiner utgjør knappe 80% av utslippene.

Totale SDØE-utslipp av NOx, fordelt på felt, landanlegg og flyttbare innretninger og per kilde

Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20av%20NOx%20fordelt%20pa%CC%8A%20felt%2C%20landanlegg%20og%20flyttbare%20innretninger%20og%20per%20kilde%202022%20-%20graf
Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20av%20NOx%2C%20fordelt%20pa%CC%8A%20felt%2C%20landanlegg%20og%20flyttbare%20innretninger%20og%20per%20kilde%20-%202022%20-%20pie-
SDØE-porteføljens NOx -utslipp fra flyttbare innretninger (rigger) i 2022 var på om lag 1.446 tonn (1.600 tonn) og er en nedgang på 10% fra 2021. NOx-utslipp fra flyttbare innretninger utgjorde 16% av SDØE-porteføljens totale NOx-utslipp i 2022.

De største bidragsyterne til NOx-utslipp er som i tidligere år Troll, Heidrun, Oseberg, Gullfaks og Snorre. Disse fem feltene utgjør rett i overkant av 60% av de totale NOx-utslippene fra SDØE-porteføljen. Økningen i NOx-utslipp for Snøhvit (Hammerfest LNG) skyldes at anlegget startet produksjonen igjen etter nedstengningen.

Høyest utslipp NOX (tonn)

H%C3%B8yest%20utslipp%20NOX%20(tonn)%202022

Størst endring i NOX-utslipp fra året før (tonn)

St%C3%B8rst%20endring%20i%20NOx-utslipp%20i%20tonn%202022
Elektrifiseringstiltak vil føre til at NOx-utslippene i årene som kommer går ned for SDØE-porteføljen. Trenden med en gradvis reduksjon i NOx-utslipp fra porteføljen forventes derfor å fortsette.

Utslipp av SOX

SOx (svoveldioksider) kommer fra svovelinnhold i brensler som gass, diesel og olje. Svovelet forekommer for eksempel i form av H2S. Utslipp av svoveldioksider er årsak til forsuring av miljøet.

De totale utslippene av SOx fra SDØE-porteføljen var på rundt 100 tonn i 2022. Dette er en nedgang på rundt 9 % fra året før da utslippene var på 110 tonn.

Totale SDØE-utslipp av SOX, fordelt på felt, landanlegg og flyttbare innretninger og per kilde

Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20av%20SOx%20fordelt%20pa%CC%8A%20felt%2C%20landanlegg%20og%20flyttbare%20innretninger%20og%20per%20kilde%20-%202022%20-%20graf
Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20av%20SOX%2C%20fordelt%20pa%CC%8A%20felt%2C%20landanlegg%20og%20flyttbare%20innretninger%20og%20per%20kilde%202022%20-%20pie
Feltene Åsgard, Gullfaks, Norne og Troll er de fire feltene med høyest SOx-utslipp, og feltene utgjør cirka 50 % av de totale SOx-utslippen fra SDØE-porteføljen. Det er jevnt over en nedgang i utslipp av SOx fra alle felt i SDØE-porteføljen. SOx-utslipp fra flyttbare innretninger i 2022 var på rundt 37 tonn, og er en nedgang på ca 1,5 tonn, eller 4 % fra året før.

Utslipp av nmVOC

Flyktige organiske forbindelser unntatt metan (nmVOC) reagerer med NOx under påvirkning av sollys. Da dannes ozon og høye ozonnivåer nær bakken kan skade helse, vegetasjon og materialer. Noen av forbindelsene kan være kreftfremkallende. Utslipp av nmVOC fra olje- og gassvirksomheten kommer i første rekke fra lasting av råolje, enten på feltene eller ved landanleggene. Nytt utstyr ved lasting av råolje i form av gjenvinning av oljedamp er en viktig årsak til at utslippene har gått ned de siste årene. Utslippene av nmVOC fra norsk olje- og gassvirksomhet utgjør cirka 25 % av de norske utslippene.

De totale utslippene av nmVOC fra SDØE-porteføljen var på 5.542 tonn i 2022. Dette er en betydelig nedgang på over 13 % målt mot året før (6.397 tonn).

Gullfaks, Heidrun og Åsgard er felt i SDØE-porteføljen som har store nmVOC-utslipp som skyldes oljelasting fra disse feltene. I tillegg har Oseberg Transport System (Stureterminalen) nmVOC-utslipp.

Totale SDØE-utslipp nmVOC, fordelt på felt, landanlegg og flyttbare innretninger og per kilde

Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20av%20nmVOC%20fordelt%20pa%CC%8A%20felt%2C%20landanlegg%20og%20flyttbare%20innretninger%20og%20per%20kilde%20-%202022%20-%20graf
Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20nmVOC%2C%20fordelt%20pa%CC%8A%20felt%2C%20landanlegg%20og%20flyttbare%20innretninger%20og%20per%20kilde%202022%20-%20pie

Utslipp til sjø (produsert vann og kjemikalier)

Utslipp til sjø omfatter i hovedsak produsert vann, borekaks og rester etter kjemikalier og sement fra boreoperasjoner. Utslippsreduserende tiltak omfatter rensing av vann før utslipp til sjø, deponering eller injeksjon i undergrunnen eller frakt til land for behandling. Vann som blir produsert sammen med olje og gass inneholder olje og andre organiske komponenter. Det produserte vannet blir enten reinjisert i undergrunnen eller renset før det blir sluppet ut i sjøen.

Kjemikalier omfatter alle tilsetnings- og hjelpestoffer som benyttes ved bore- og brønnoperasjoner og ved produksjon av olje og gass. Det meste av kjemikalieutslippene er knyttet til borevirksomhet og varierer med aktivitetsnivået. Kjemikalier deles inn i grønne, gule, røde og svarte kategorier i henhold til myndighetenes regelverk der røde og svarte kjemikalier kategoriseres som miljøfarlige. Kjemikalier er fortsatt nødvendige på norsk sokkel av tekniske og sikkerhetsmessige årsaker, og bransjen jobber kontinuerlig for å finne mer miljøvennlige kjemikalier som ikke har negativ innvirkning på det marine miljøet.
N%C3%B8kkeltall%20utslipp%20av%20vann%2C%20olje%20og%20kjemikalier-2022

Nøkkeltall utslipp av vann, olje og kjemikalier

Utslipp av produsert vann til sjø fra SDØE-porteføljen var på 28,3 millioner Sm3 i 2022, tilnærmet uendret fra året før. Som de siste årene er det Troll, Gullfaks, Snorre, Norne og Draugen som står for majoriteten (over 90 %) av utslippene av produsert vann fra SDØEs portefølje. Som nevnt innledningsvis, varierer mengden produsert vann med aktivitetsnivået på feltene, og blant de større feltene er det både reduksjon og økning i produsert vann. Troll, Gullfaks, Draugen og Norne hadde alle et vannkutt på mellom 80 % og 95 %, noe som er med på å forklare de store utslippene av produsert vann fra disse feltene.

Oljeutslippet var 357 tonn i 2022 (371 tonn i 2021), som er på omtrent samme nivå som i 2021 (359 tonn). Størsteparten av oljeutslipp skjer gjennom utslipp av olje via produsert vann (cirka 95 %). Andre kilder til utslipp av olje er olje i drenasjevann, fortregningsvann og oljeholdig vann fra jetting (en metode blant annet benyttet for vasking av separatorer), samt uhellsutslipp.

Myndighetskravet til oljekonsentrasjonen i produsert vann er 30 milligram olje pr. liter produsert vann sluppet ut til sjø. Det er ellers et gjennomgående krav at utslippene skal være så lave som mulig, slik feltene er forpliktet til å forbedre renseteknologien der det er mulig selv om de er under det generelle kravet på 30 mg/l.

Utslipp produsert vann

Utslipp%20av%20produsert%20vann%202022

Utslipp olje

Utslipp%20av%20olje%202022
For kjemikalier er det en nedgang i bruken av både grønne (- 12%), gule (- 22%) og sorte (- 12%) kjemikalier. Bruken av røde kjemikalier er på omtrent samme nivå som 2021.

Totale SDØE-utslipp av kjemikalier

Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20av%20kjemikalier%20-%20gr%C3%B8nn%20og%20gul%202022
Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20av%20kjemikalier%20-%20r%C3%B8d%20og%20sort%202022
Veslefrikks utslipp av sorte kjemikalier utgjorde rundt 20 % av totalutslippet fra SDØE-porteføljen i 2021. Feltet ble stengt ned 17. februar 2022 og har derfor bidratt til nedgangen i utslipp av sorte kjemikalier fra SDØE-porteføljen i 2022. Tabellen nedenfor viser de feltene i SDØE-porteføljen med størst forbruk av kjemikalier i 2022.

Kjemikalier (utslipp SDØE-andel / 2022)

Kjemikalier%20(utslipp%20SD%C3%98E-andel%20-%202022)