Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202022
fn-bkmM%C3%A5l%2016%20RGB
fn-bkm_plassholder
fn-bkmM%C3%A5l%2016%20RGB

Ansvarlig forretningsvirksomhet

Line%2031

Eierstyring og selskapsledelse

Petoro AS er heleid av Den norske stat. Eierstyringen ble i 2021 flyttet fra Olje- og energidepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet. Næringsministeren representerer staten som eneeier og er selskapets generalforsamling og øverste myndighet. Petroleumsloven fastsetter retningslinjer for saker som skal behandles av selskapets generalforsamling.

Petoros styre har det overordnete ansvar for forvaltningen i selskapet, herunder å sikre at hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer er på plass. Styret vektlegger god eierstyring og selskapsledelse for å sikre at SDØE forvaltes på en måte som maksimerer den økonomiske verdiskapingen. Krav til virksomhetsstyring er fastsatt i “Reglement for økonomistyring i staten” og "Standarder for god eierstyring og selskapsledelse". Styret følger statens prinsipper for god eierstyring som gjengitt i meld. st. 6, 2022-2023 “Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap – Statens direkte eierskap i selskaper", og de deler av “Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse” som anses relevant for selskapets virksomhet og de rammer selskapets organisasjonsform og eierskap setter. Gjennom sitt arbeid legger styret grunnlaget for tillit til selskapet fra eier, ansatte, petroleumsindustrien og andre interessenter samt samfunnet ellers. Styret utarbeider klare mål, strategier og risikoprofil for selskapet, og virksomhetsstyringen i Petoro bygger på balansert målstyring med etablerte mål som fastsettes årlig og understøtter selskapets strategi. Selskapets personvernerklæring er inkludert i styringssystemet.

Etikk, compliance og anti-korrupsjon

Petoro driver sin virksomhet på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler på området. Et viktig grunnlag for Petoros drift er våre egne forretningsetiske retningslinjer, som skal være styrende for selskapets forretningsdrift og ansattes adferd. Retningslinjene er offentlig tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

Retningslinjene setter krav til at den enkelte skal utvise en atferd det ikke kan settes spørsmål ved, forankret i kravet til høy etisk standard. Det følger av retningslinjene at det forventes at den enkelte bidrar til et inkluderende arbeidsfellesskap. Den enkelte har et medansvar for et godt miljø som ivaretar helse og sikkerhet. Retningslinjene adresserer videre forhold som taushetsplikt, mulige interessekonflikter og spørsmål knyttet til mottak av gaver og tjenester.

Anti-korrupsjon

Det er, i samsvar med avtaleverket for petroleumsvirksomhet, taushetsplikt for den forretningsinformasjonen selskapet mottar. Selskapet har intern instruks for behandling av innsideinformasjon som mottas i Petoro. Instruksen gjelder for Petoros styre, ansatte, selskapets revisor, rådgivere eller andre knyttet til Petoro som mottar informasjon som ikke er offentlig kjent og der det uttrykkelig opplyses at informasjonen er ”innsideinformasjon” i henhold til Lov om verdipapirhandel. Informasjon som kan være børssensitiv, skal behandles som “innsideinformasjon”.

Petoro aksepterer ikke noen form for korrupsjon eller andre misligheter og de ansatte har ikke anledning til å ta imot godtgjørelse fra andre i sitt arbeid for selskapet. Forretningsetiske retningslinjer definerer hva som anses som korrupsjon, og konsekvenser av brudd på disse retningslinjene er særskilt omhandlet. Det er ikke registrert brudd på disse retningslinjene.

Ansatte i Petoro mottar ikke urettmessige pengegaver eller andre ytelse eller tilbyr dette for å oppnå en fordel privat, for Petoro eller andre. Ansattes styreverv og bierverv må godkjennes av administrerende direktør for å unngå mulig interessekonflikt. Ledende ansatte (administrerende direktør og ansatte som rapporterer direkte til administrerende direktør) tillates ikke å ha aksjer i rettighetshaverselskaper. Forretningsetiske retningslinjer omhandler konsekvenser av brudd. Det er hittil ikke registrert brudd på retningslinjene.

Varsling

Selskapet har rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. Styret oppfordrer selskapets ansatte til å ta opp etiske problemstillinger og melde fra dersom det oppdages brudd på reglene. Internrevisjonen er uavhengig varslingskanal med rett og plikt til å rapportere videre til styret. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten omfatter også konsulenter som utfører oppdrag for Petoro.
N%C3%B8kkeltall%20for%20etterlevelse%20av%20forretningsetiske%20retningslinjer%202022

Nøkkeltall for etterlevelse av forretningsetiske retningslinjer

Petoros tilnærming til menneskerettigheter

Åpenhetsloven

Petoro stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Gjennom åpenhetsloven forpliktes bedrifter til å være transparente gjennom årlig publisering av sitt aktsomhetsarbeid. Åpenhetsloven underbygger den sosiale delen av bærekraft. Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og åpenhetsloven er godt forankret i vår ledelse og vårt styre.

Hovedtyngden av Petoros virksomhet skjer som rettighetshaver i interessentskap, etablert under Samarbeidsavtalen. I henhold til Offshore Norge retningslinje nr. 148, er det operatøren som i første rekke foretar risikobaserte aktsomhetsvurderinger i tilknytning til interessentskapets aktiviteter. Som rettighetshaverselskapet legger Petoro AS som utgangspunkt operatørens aktsomhetsvurderinger til grunn i sin egen aktsomhetsvurdering under Åpenhetsloven.

For leverandører til Petoro AS, utenfor nevnte interessentskap, foretas egen aktsomhetsvurdering etter et rammeverk basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, slik det vises på figuren under.

OECD's modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

OECD's%20modell%20for%20aktsomhetsvurderinger%20for%20ansvarlig%20n%C3%A6ringsliv

Kilde: OECD

Forventninger til leverandører

Petoro forventer at selskapets samarbeidspartnere og leverandører utviser samme etiske standard som den selskapet setter til egen forretningsdrift. I Petoros standard avtalevilkår inngår krav om at leverandører skal gjennomføre oppdrag med høy profesjonalitet og etter høy etisk standard. Utdrag av Petoros forretningsetiske retningslinjer inngår i alle Petoros standardkontrakter som retningsgivende. I interessentskapene skal styringskomiteene behandle og avgjøre saker knyttet til anskaffelses- og kontraktstrategi.

Det gjennomføres årlig bevisstgjøring av de ansatte knyttet til etterlevelse av de forretningsetiske retningslinjer ved informasjon om og gjennomgang av de ulike adferdskrav.