Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202022
Kristin-F-Kragseth--Adm-dir

Administrerende direktør har ordet

Petoro forvalter store verdier på vegne av den norske stat og som kommer det norske samfunnet til gode. Det siste året har med all tydelighet vist hvor viktig SDØE-porteføljen er for en stabil og sikker forsyning av olje og gass til Europa. Russlands angrepskrig mot Ukraina stilte energimarkedene overfor store og umiddelbare utfordringer. Selv om Europa kom seg gjennom denne vinteren uten større forsyningsproblemer, så er utfordringene på ingen måte løst.

Samtidig er verdens klimautfordringer ikke blitt mindre det siste året. I forbindelse med lanseringen av vår første bærekraftsrapport i fjor, satte vi et klimamål for SDØE-porteføljen. Målet er at vår andel av utslippene fra porteføljen skal reduseres med 55 % innen 2030, og med et langsiktig mål om nær null utslipp i 2050. For å klare dette må vi elektrifisere. I 2022 var vi med på å beslutte elektrifisering av de to feltene Snøhvit og Draugen. Sammen med tidligere beslutninger innebærer dette at Petoro i de neste årene skal investere over 25 milliarder kroner i elektrifiseringstiltak. Dette er viktige skritt mot målet og er effektive tiltak, både i forhold til hva det koster og hva kraften gir av utslippsreduksjoner.

Energikommisjonen viser i sin utredning "Mer av alt – raskere" at petroleumsnæringen ikke er alene om økt kraftbehov til elektrifisering. Tilgang på kraft er avgjørende for å nå de nasjonale klimamålene og for å etablere grønn industri. Petoros oppgave blir derfor å vurdere muligheter for ytterligere tiltak som kan gjennomføres raskt, som har så lave tiltakskostnader som mulig og som samtidig gir minst mulig konsekvenser for kraftsystemet. I dette utviklingsarbeidet må også alternativer til kraftforsyning fra land vurderes.

Bærekraft inkluderer også viktige områder som helse og sikkerhet, miljø, likestilling og gode styringssystemer. Det er svært gledelig å se at vi utvikler oss i riktig retning på alle disse områdene. Dette kommer som et resultat av iherdig innsats over mange år. Vi viser stadig at vi sammen kan bli enda bedre. Det er mange utfordringer og muligheter foran oss. Vi i Petoro skal fortsatt være en pådriver for økt bærekraft på norsk sokkel.Med vennlig hilsen
signatur
Kristin F. Kragseth
Administrerende Direktør