Årsrapport for SDØE og Petoro 2023
Last ned rapport     |     petoro.no

Norsk sokkel – viktig i dag og viktig i fremtiden

Kristin Fejerskov Kragseth.  Foto: Anne Lise Norheim
Kristin Fejerskov Kragseth. Foto: Anne Lise Norheim
Våren 2023 møtte jeg Hayat Al-Sharif på Petoros interne selskapssamling. Hun gjorde et sterkt inntrykk og er blitt en viktig del når jeg skal prøve å forklare energiutfordringene verden står overfor.

Hayat er en prisvinnende fotograf og fotojournalist fra Jemen som måtte flykte fordi hun gjennom sine prosjekter skildret hverdagslivet i hjemlandet med søkelys på kvinner og barn i et liv med krig og nød. Et av hennes sterkeste bilder viser mor og datter som bruker barnas skolebøker som brensel på det åpne ildstedet når de skal koke middag. Så virkelighetsfjernt for oss, men allikevel så nært.

Vi lever i en verden med stor energiurettferdighet. I samme virkelighetsbilde jobber vi for å sikre tilgang til nok energi på vårt eget kontinent, samtidig som energisystemene må bli renere for å gjøre kloden levelig for våre etterkommere.

Det kan noen ganger være vanskelig å forklare og rasjonalisere dette energitrilemmaet og jeg tror vi er mange som har tenkt på vår rolle i alt dette. Jeg mener likevel at den jobben norsk industri og myndigheter samarbeider om på norsk sokkel både er meningsfull i lang tid fremover og helt nødvendig for veldig mange.

Energi produsert fra norsk sokkel er viktig for både energisikkerheten i Europa og for den pågående energiomstillingen. Den rettferdige fordelingen av sikker og ren energi tror jeg derimot kan bli mye vanskeligere enn selve energiomstillingen og kravene om nullutslipp.

 

God drift

277 milliarder kroner leverte Petoro til staten i 2023. Det er den nest høyeste kontantstrømmen gjennom tidene. Siden selskapet vårt ble opprettet i 2001 for å forvalte Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) har vi levert mer enn 3000 milliarder kroner. Enorme verdier som Oljefondet forvalter for å sikre økonomi, velferd og bærekraft til fremtidige generasjoner.

Gassprisene falt betraktelig fra nivåene i 2022, og både gass- og oljeproduksjonen gikk noe ned. Feltene generelt leverer høy oppetid og gode HMS resultat. Petoro er den største partneren på norsk sokkel og med vår sterke kompetanse innenfor undergrunn, teknologi og utvikling er vi aktivt med og skaper verdier fra vår omfattende portefølje i 43 produserende felt. Vi har et sterkt lag som bidrar til videreutvikling av norsk sokkel i godt samarbeid med aktørene på norsk sokkel.
 

Gassens rolle fremover

Vi har på kort tid, og sammen med våre allierte, bidratt til at det europeiske energisystemet er blitt uavhengig av russisk rørgass. En omveltning som også har skapt nye muligheter. Blant annet har norske og europeiske myndigheter inngått samarbeid som studerer mulighetene for å etablere verdikjeder for både hydrogen og CO2. Europa er midt i en massiv energiomstilling, og norsk gass blir et viktig og konkurransedyktig produkt i overgangen til et europeisk lavkarbonsamfunn. Sokkeldirektoratets analyser viser at kun halvparten av de anslåtte totale utvinnbare ressursene i Norge så langt er produsert. Norsk olje og gass kan og bør spille en viktig rolle i lang tid fremover.
 

Mer elektrifisering

Pilene for utslippsreduksjon peker rett vei, men for å nå de ambisiøse klimamålene må vi elektrifisere store deler av virksomheten vi er en del av. I løpet av de neste årene planlegger Petoro å investere rundt 25 milliarder kroner i utslippsreduserende tiltak på eksisterende anlegg, og vil fortløpende vurdere muligheter for ytterligere tiltak som kan gjennomføres raskt.

Bransjen jobber hardt med å finne løsninger som gjør at vi kan redusere utslippene våre fra norsk sokkel med 55 prosent innen 2030. Mye er allerede besluttet, men vi ser at de gjenværende tiltakene blir stadig mer utfordrende. De er dog helt nødvendige for å robustgjøre porteføljen vår mot en mer bærekraftig fremtid.

Både diskusjonen om tilgang på kraft fra land og et høyere kostnadsnivå bidrar sterkt til denne utfordringen. Elektrifisering med kraft fra land er det beste alternativet vi har når det gjelder gjennomføringstid og kostnader, men det er mange som ønsker tilgang til denne energien. Vi i næringen har sammen med myndighetene en viktig jobb med å få på plass ordninger som i sum gir best mulig løsning for kraftsystemet, industrien og miljøet. Ingen valg vi tar er uten konsekvenser.
 

Utfordringer og muligheter

Aktiviteten på norsk sokkel vil fortsatt være høy de neste årene, og bare for 2024 forventer Offshore Norge at investeringene innen olje- og gass vil ligge på rundt 240 milliarder kroner. Investeringene forventes å være høye også de nærmeste årene, og Petoro er godt skodd for å levere høyest mulig verdier til staten gjennom å skape investeringsmuligheter i modne felt og å finne gode utviklingsløsninger på tvers av lisensporteføljen.

Vi står overfor store globale utfordringer på det politiske, miljømessige og sosiale området. Disse krever vår felles innsats og engasjement. Vi har ikke råd til å miste motet eller håpet. Vi har alle et ansvar for å gjøre det vi kan for å skape en bedre fremtid. I Norge har vi mange fortrinn som gir oss muligheter til å være en del av løsningen. Vi har stabile rammevilkår, tilgang til naturressurser, høy kompetanse og avansert teknologi.

Norsk sokkel er derfor instrumentell for å bidra til å løse energitrilemmaet. Den bidrar med infrastruktur og energiressurser for å sikre energi til Europa. Den er konkurransedyktig, og den leverer olje og gass produsert med det laveste karbonavtrykket. Avgjørende faktorer all den tid det er behov for olje og gass som energikilde underveis i omstillingen mot et energisystem som har netto null utslipp til slutt.

Petoros viktigste oppgave i tiden fremover er til enhver tid å sørge for at olje- og gassporteføljen vi forvalter blir realisert til en høyest mulig verdi. Der er hensynet til mennesker, natur og omgivelser en forutsetning.

Med vennlig hilsen,

 
Grethe K. Moen
Kristin Fejerskov Kragseth
Administrerende direktør, Petoro AS