PERSPEKTIV 2016
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Petoro ONS-MAGASIN 2016
MØTEPLASS: Allerede under ONS i 2012 var budskapet fra Petoro tydelig: «Lite tid. Mye igjen.» I år er budskapet «Langsiktig konkurransekraft skapes nå». Foto: ONS/Kallen
MØTEPLASS: Allerede under ONS i 2012 var budskapet fra Petoro tydelig: «Lite tid. Mye igjen.» I år er budskapet «Langsiktig konkurransekraft skapes nå». Foto: ONS/Kallen

Viktig å sikre fremtidig verdiskaping

Målt i produksjon er Petoro gjennom statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) den nest største lisensporteføljen på norsk sokkel. Med olje- og gasspriser på dagens nivå gir dette omtrent 300 millioner kroner i inntekter hver eneste dag. Petoros mål er å maksimere verdien av denne porteføljen.
gron_strek
De store modne feltene på norsk sokkel står for en vesentlig del av vår produksjon og har skapt enorme verdier i flere tiår allerede. Det er fortsatt mulig å hente ut betydelige verdier fra disse feltene. Petoro har derfor lagt stor vekt på å utfordre partnerskapene gjennom selv å finne muligheter for videre utvikling av feltene.

Det har skjedd store endringer i vår industri. Fra å være drevet av ambisjoner om vekst og økte volumer er det nå fokus på marginer og kontantstrøm. Det får store konsekvenser for hvordan oljeselskapene opererer og prioriterer.

– Vi registrerer at vilje og mulighet til å påta seg nye investeringer er lavere enn før. Dagens situasjon krever at oljeselskapene i større grad enn tidligere balanserer kortsiktig inntjening mot langsiktige investeringer, sier lisensdirektør Kjell Morisbak Lund i Petoro.

– Det er positivt og nødvendig at vi tilpasser oss en ny forretningssituasjon, men vi må ikke glemme at den grunnleggende forutsetningen for verdiskaping i vår langsiktig orienterte industri er at vi nettopp evner å tenke helhetlig og langsiktig.
ØKT KONKURRANSEKRAFT I PORTEFØLJEN
I tillegg til å realisere verdiene i modne felt har Petoro i sin strategi definert det å øke konkurransekraften til porteføljen som satsingsområde. Industrien har tatt grep for å redusere kostnadsnivået.

– Det viktigste vi kan bidra med for å øke konkurransekraften, er å redusere usikkerheten i inntektsgrunnlaget og øke effektiviteten, sier Morisbak Lund.

Petoros arbeid i lisensene er rettet mot å komme med konstruktive forslag til gode løsninger.

– Vi har tillit til at operatørene og partnerne gjør en veldig god jobb. Vår rolle er å komme opp med alternativ og forslag til forbedringer. Vi er sterke tilhengere av at mangfoldet i lisensene benyttes til fulle, for å sikre best mulig utvikling, fremholder lisensdirektøren.

Oseberg-feltet er et av mange modne felt der utfordringen er å finne et lønnsomt grunnlag for videre investeringer. Petoros innsats for å finne et slikt grunnlag bærer nå frukter. Utbyggingen av Oseberg Vestflanken 2, som nylig ble vedtatt, er et resultat av helhetlige og langsiktige vurderinger. For tiden er Petoro sterkt engasjert i tilsvarende arbeid med de viktige videreutviklingsprosjektene på Snorre, Troll og Heidrun.
BRUKE ERFARINGENE I NYE UTBYGGINGER
– Også i store, nye feltutbygginger som Johan Sverdrup og Johan Castberg er vi svært opptatt av å bruke erfaringene fra de modne feltene. Det betyr ikke at vi må bygge den endelige løsningen med én gang, men vi må ikke frata oss selv muligheten til utvikling av den beste totalløsningen på lang sikt. Dagens beslutninger må ikke begrense våre muligheter i fremtiden, sier Mosibak Lund, og legger til:

– Til tross for de utfordringene vi jobber med, er det viktig å understreke at det er et svært høyt aktivitetsnivå i dag. Vi har stor tro på fremtiden, og vår oppgave må være at vi i dagens situasjon fatter beslutninger som holder alle muligheter åpne for fremtidig verdiskaping. Målet må hele tiden være å ha mulighet til å ta nye, lønnsomme investeringsbeslutninger i flere tiår.
– Vi har stor tro på fremtiden, og vår oppgave må være at vi i dagens situasjon fatter beslutninger som holder alle muligheter åpne for fremtidig verdiskaping, sier Kjell Morisbak Lund. Foto: Tommy Ellingsen
– Vi har stor tro på fremtiden, og vår oppgave må være at vi i dagens situasjon fatter beslutninger som holder alle muligheter åpne for fremtidig verdiskaping, sier Kjell Morisbak Lund. Foto: Tommy Ellingsen
Foto: ONS/Kallen
Foto: ONS/Kallen

Nytt ONS-tilbud

Helt nytt av året på ONS er Technical Sessions. 16 ulike programposter
som egner seg for alle  de tekniske spesialistene som besøker ONS.
Leder for programarbeidet for de nye tekniske sesjonene er Asset Manager Line Geheb i Petoro. Hun har ledet en komité med svært kompetente folk både fra operatører og leverandører.

– Det har vært veldig stor interesse både for å holde foredrag og for å delta. Det nye programtilbudet fyller et behov som ikke har vært dekket før, sier Geheb, og forteller at komiteen har tatt utgangspunkt i ONS’ tema «transition» og to store utfordringer bransjen står overfor: kostnader og klima. Flere av foredragene omhandler problemstillinger som tas opp i dette nummeret av Petoro Perspektiv.

– Foredragene tar for seg hvordan teknologi på ulike måter kan
bidra både til kostnadseffektive og energieffektive løsninger i hele feltutviklingsløpet, fra leting til P&A og nedstenging. Jeg gleder meg for eksempel både til å høre Statoil snakke om Aasta Hansteen-utbyggingen og GE Oil & Gas snakke om nye og mer effektive offshore kompresjonsløsninger, sier Geheb, som selv er sivilingeniør fra NTNU og har lang erfaring fra oljebransjen.

ONS har ellers et meget spennende konferanseprogram, med mange parallelsesjoner og topp foredragsholdere. Alle besøkende på utstillingen har tilgang til Centre Court, der programfokus er nye energiformer.


Se programmet på ons.no
Petoros Line Geheb har ledet arbeidet med å få på plass programmet for ONS Technical Sessions. Foto: Bjørn Tore Bjørsvik, ONS
Petoros Line Geheb har ledet arbeidet med å få på plass programmet for ONS Technical Sessions. Foto: Bjørn Tore Bjørsvik, ONS
>> petoro.no    |    Copyright 2016 Petoro