PERSPEKTIV 2016
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Petoro ONS-MAGASIN 2016
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

Fra endring til krevende omstilling

Ikke alle endringer setter i gang store omstillingsprosesser. I 2014 var Changes tema for ONS. Årets ONS-tema, Transition signaliserer imidlertid at vi nå står midt i selve omstillingen. Endringer i omgivelsene har ført til betydelig økt usikkerhet knyttet til fremtidsutsiktene for vår bransje. Dette er vi i ferd med å ta inn over oss som en ny normalsituasjon. 
gron_strek
Det er helt nødvendig å tilpasse oss de globale endringene vi ser i dagens energimarked. Vi må føre bransjen dit vi mener den skal, ved å tenke både helhetlig og langsiktig. Det er vesentlig for Norge å ha handlekraftige oljeselskaper og en bærekraftig leverandørindustri som bidrar aktivt i omstillingen. Både operatører og leverandører må sørge for å sikre egen konkurransekraft og lønnsomhet.

Usikkerheten rundt den langsiktige utviklingen av olje- og gassprisene er primært knyttet til fremtidig global økonomisk vekst, kostnadsutviklingen for ny produksjonskapasitet samt utviklingstrekk i klima- og energipolitikken. En villet klima- og energipolitikk, spesielt i Europa, fører til at ny kraftproduksjon i større grad vil være fornybar. Klimaeffektive løsninger vil også bli etterspurt i forbindelse med beslutninger i industrien, og dette må reflekteres i vårt arbeid.
Omstilling betyr ikke bare kutt. Vi er en bransje der det i dag er utfordrende å implementere tiltak som tilfredsstiller krav til konkurransekraftig avkastning. Dette fører til aktivitetsreduksjon og utsettelser i tillegg til forenkling og effektivisering. Potensialet for ytterligere effektivisering er imidlertid stort, og vi sitter selv med nøkkelen. Samarbeid må vektlegges, ikke bare mellom oljeselskap og hovedleverandører, men også videre nedover i leverandørkjeden.

Hva som oppfattes som et godt samarbeid, vil være forskjellig i ulike kulturer og miljø. Et godt samarbeid krever gode relasjoner mellom parter som har tillit til hverandre. I et kunde–leverandør-forhold kan dette utfordres fordi man bevisst eller ubevisst preges av maktforholdet partene imellom. Suksess fremover vil kreve tillit, åpenhet og evne til å tenke nytt.
Én ting er udiskutabel: Omstillingsarbeidet må aldri gå på bekostning av sikkerheten. Selv om HMS-resultatene er på et jevnt høyt nivå, er det bransjens felles forpliktelse å sørge for at de blir stadig bedre.

Tildelingene i 23. runde gir viktige signal om fremtiden for norsk sokkel, og vi er svært positive til å få startet arbeidet her. Petoro er deltaker i samtlige av de tre lisensene i det nye området i Barentshavet sørøst. Barentshavet byr på nye muligheter, og interessen fra industrien viser at norsk sokkel fortsatt er attraktiv.
 
Vi har startet arbeidet for å skape en konkurransekraftig norsk sokkel med prosjekter som er lønnsomme i et globalt perspektiv. Industrien må klare å skille mellom kutt som reduserer verdier og reell effektivisering. Det er fremdeles et stort potensial på norsk sokkel dersom vi lykkes med omstillingen. Langsiktig konkurransekraft skapes nå!
Grethe K. Moen
Grethe K. Moen

Administrerende direktør, Petoro AS
>> petoro.no    |    Copyright 2016 Petoro