PERSPEKTIV 2014
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Petoro ONS-MAGASIN 2014
0092214
En foreløpig skisse av det ene hovedalternativet for utbygging offshore. En halvt nedsenkbar produksjonsplattform som vist her, har i utgangspunktet større fleksibilitet til å møte fremtidige muligheter enn et produksjonsskip. Det arbeides nå med optimalisering av begge løsningene. Illustrasjon: Statoil

Petoro mener utsettelsen styrker Johan Castberg-løsningen

Petoro  har vært til stede i Barentshavet siden selskapet ble etablert i 2001. Utbyggingen av Snøhvit-funnet var den første store beslutningen Petoro deltok i. Selskapet deltar også i mange letebrønner. Lisensdirektør Kjell Morisbak Lund mener utsettelsen av konseptvalg for Johan Castberg vil styrke grunnlaget for at feltet kan bli del av en fremtidsrettet infrastruktur for olje i Barentshavet. 
gron_strek
«Aktiviteten i Barentshav-regionen viser at industrien har evnet å ta med seg læringen fra sokkelen lenger sør til nordlige områder. Så langt er det ingen hendelser eller problemer som kan tilskrives arktiske forhold», sier Lund. Med arktiske forhold sikter han til mørketid, ising og utfordrende logistikk. Selskapet er med i leteboringen i Hoop/Wisting-området lengst nord i den åpne deler av Barentshavet og viser til at selve boringen har foregått uten problemer. 

«Det understøtter industriens oppfatning av at boring i nord er operasjoner selskapene har kompetanse og erfaring til å gjennomføre på en sikker og miljømessig forsvarlig måte. Problemstillingene som har vært, er blitt håndtert på en god måte», sier han. 
FRA SNØHVIT TIL JOHAN CASTBERG
Per i dag er det Snøhvit-feltet som representerer hovedtyngden av petroleumsaktivitet i nordområdene. Gassfeltet i Hammerfestbassenget ble påvist i 1984 og kom i full produksjon i 2007. Produksjonen utføres med havbunnsinstallasjoner, og gassen føres i land på Melkøye før den blir skipet ut i nedkjølt flytende form (LNG). 

I 2000 ble det påvist olje i Goliat-feltet på Tromsøflaket, og dette nærmer seg nå produksjonsstart. Men det foreløpig største oljefunnet ble gjort i 2011 – Johan Castberg. Det ble påvist 400–600 millioner fat olje, og håpet var at det skulle finnes betydelig mer. Lisenspartnerne kunngjorde derfor i 2013 at de satset på en utbyggingsløsning med en halvt nedsenkbar produksjonsplattform til havs og ilandføring av olje i rør til en terminal på Veidnes utenfor Honningsvåg. 
NY BORING SKUFFENDE
Imidlertid ga en borekampanje i området rundt funnet resultater som ikke understøtter de opprinnelige, optimistiske estimatene.  «I en slik situasjon er Petoro tilfreds med at partnerne vil arbeide mer med områdepotensialet rundt Johan Castberg, inkludere Drivis-funnet i utbyggingsplanene og oppdatere det totale ressursgrunnlaget. 

Det er også i tråd med Petoros ønske at partnerskapet arbeider videre med to utbyggingsløsninger til havs, en optimalisert flytende produksjonsplattform og et produksjonsskip samt at vi gjør ytterligere vurderinger av det økonomiske fundamentet for en oljeterminal på Veidnes», sier Lund. 
STRATEGISK VIKTIG UTBYGGING
Lisensdirektøren understreker at «Petoros tilnærming til Johan Castberg er at prosjektet skal utvikles basert på sunne forretningsmessige prinsipper og måles mot de samme kriteriene som for andre beslutninger vi tar. Det betyr at det skal være lønnsomt. Samtidig er det viktig å ta med seg det totale verdibidraget i alle beslutninger. Petoros perspektiv på denne og andre utbygginger er at investeringene er langsiktige, og at det legges til grunn fleksible løsninger som kan ivareta fremtidige behov. Vår oppgave er å dokumentere og argumentere for dette i lisenspartnerskapet for å få gjennomslag for vårt syn.»

Siden Johan Castberg vil være blant de første utbyggingene i det aktuelle området, vil løsningsvalget få stor betydning for fremtidig utvikling. Et produksjonsskip og oljelasting til havs vil ikke føre med seg ilandføringsrør, men også et slikt konsept vil kunne ha nytte av en fremtidig oljeterminal på land. «Per i dag er ingenting avgjort. Vi vil bruke tiden godt og se flere data før vi velger endelig utbyggingskonsept – og vi må ha med oss at en infrastruktur kan bidra til å gjøre våre fremtidige funn lønnsomme å bygge ut», sier Kjell Morisbak Lund. 
>> petoro.no    |    Copyright 2014 Petoro