PERSPEKTIV 2014
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Petoro ONS-MAGASIN 2014
Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

Endringer...

... eller «changes» – er mottoet for årets oljemesse (ONS 2014) i Stavanger.
Endringer og ustabile forhold preger den politiske situasjonen, finansmarkedet
og energimarkedet både globalt og i Europa. 
gron_strek
Dette er ikke noe nytt. Det synes likevel som om vi til stadighet blir overrasket over konsekvenser av trender som har vært negative over lang tid, men som vi på en eller annen måte har klart å håndtere med mindre justeringer. På engelsk kalles dette «creep» – endringer som skjer så gradvis at vi ikke forstår omfanget av konsekvensene, eller iverksetter tilstrekkelige tiltak før det er for sent.

Globale miljø- og klimaendringer er et eksempel på en slik «snikende» endring som politikere, organisasjoner og næringsliv prøver å finne måter å håndtere på før det kommer for langt. Revolusjonen innen skifergass og -olje i USA er et eksempel på endringer som derimot har kommet brått på, og som få har forstått de fulle globale konsekvensene av. Det var heller ikke lett å forutse at gass, som vi oppfatter som en ren energikilde, skulle utkonkurreres av kull innen europeisk kraftproduksjon. Eller at den politiske situasjonen i Russland igjen skulle utfordre oppfatningen av gass som en pålitelig energikilde i Europa.
 
Men slik er det. Noen ganger kommer endringene brått på og må håndteres deretter.  Det er en situasjon som oljebransjen er vant til å være i og kan takle. Også norsk sokkel har en lang historie av endringer og korrigerende tiltak, enten det har vært i form av oljeprisfall, oppmerksomhet på helse, miljø og sikkerhet eller behov for nye teknologiske løsninger. I tillegg til miljø og bærekraft er kanskje dagens største drivere for endringer modningen av sokkelen og oljeselskapenes omprioritering fra volum til verdi og kontantstrøm.

Norsk sokkel har fortsatt store ressurser som kan utvikles, både i eksisterende felt, i noen få store nye funn og i en rekke små funn. Men kombinasjonen av oljepriser som stort sett har vært stabile siden 2010, og kostnader som har fortsatt å øke år etter år, har ført til betydelig redusert kontantstrøm i oljeselskapene. Konsekvensen av dette er ytterligere kapitalbegrensninger, krav om økt lønnsomhet og strengere prioritering av prosjekter. Dette kan begrense den videre utviklingen av norsk sokkel. 
 
Et fellestrekk ved olje- og gassressursene til havs er at de trenger store investeringer for å bli utviklet – ikke minst investeringer i produksjonsbrønner. I fjor investerte Petoro 16 milliarder kroner i slike brønner, det vil si nesten halvparten av de totale investeringene våre. Boring og brønnaktivitet er en stor og viktig del av virksomheten på norsk sokkel. Våre tall viser at kostnadene per brønn har tre- til firedoblet seg de siste ti årene, og at antall nye brønner per år er redusert til en tredel på seks av våre viktigste felt. 

Etter langvarig innsats for å forstå konsekvensene av dette, er vår konklusjon at for å kunne bore de brønnene som trengs for å sikre reservene i eksisterende felt, trenger vi å halvere kostnadene per brønn og doble antallet brønner fra faste anlegg. Dette er også nødvendig for å sikre l��nnsomhet i nye utbygginger, da halvparten av registrerte funn ikke er lønnsomme med dagens borekostnader.

Dette er grunnen til at Petoro er så opptatt av borekostnader. Utviklingen i borekostnader er typisk også for kostnadsutviklingen for mange andre innsatsfaktorer. Den «snikende ineffektiviteten» i fremstillingen av brønner siden 1990-tallet skyldes i hovedsak stadig nye krav, prosedyrer og detaljering av arbeidsprosesser. 
Denne trenden er ikke enestående for oljeindustrien, men vi må uansett gjøre dramatiske endringer for å effektivisere vår virksomhet – uten å øke HMS-risiko. Skal norsk sokkel være konkurransedyktig i fremtiden, er det ikke nok med attraktive leteområder og rammebetingelser – vi må også redusere kostnadsnivået for å sikre kapitaltilgang og lønnsomhet i fremtidige prosjekter. 

Igjen står oljebransjen overfor behov for store endringer. Økt effektivitet som grunnlag for kostnadsreduksjoner og økt lønnsomhet må skje i et konstruktivt og åpent samarbeid – mellom oljeselskaper og leverandørselskaper, mellom fagfolk på tvers av disipliner og mellom industri, myndigheter og fagbevegelse. 

Når vi får dette til, vil norsk sokkel fortsatt være et lokomotiv for industri- og kompetanseutvikling og et finansielt fundament for videreutvikling av det norske velferdssamfunnet i mange tiår fremover. 
 
Grethe K. Moen
Grethe K. Moen

Administrerende direktør, Petoro AS
>> petoro.no    |    Copyright 2014 Petoro