Bærekraftsrapport
Petoro
Baerekraftsrapport_2021
fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB

Utslipp av klimagasser

Line%2031

Utslipp av klimagasser fra SDØE-porteføljen

Klimagasser er en samlebetegnelse på de seks gassene som omfattes av Kyoto-protokollen; karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og de tre fluorholdige gasstypene HFK-er, PFK-er og svovelheksafluorid (SF6). For SDØE er det karbondioksid og metan som utgjør de relevante utslippene.

Utvikling av utslippene relatert til SDØEs eierandeler presenteres både som absolutte årlige utslipp og som utslippsintensitet, det vil si utslipp per produsert enhet. Utslippsintensitet gir et mer representativt bilde av den historiske utviklingen enn hvis man kun ser på de absolutte utslippstallene. Utslippene av klimagasser omfatter utslipp av CO2 og CH4. I tillegg er de samlede klimagassene i CO2-ekvivalenter oppgitt. Petoros klimamål gjelder de totale CO2 -utslippene (CO2e).

Petoro er ikke operatør på norsk sokkel. Utslippene fra SDØE-porteføljen er derfor beregnet med utgangspunkt i SDØEs eierandeler i felt, landanlegg og infrastruktur, samt andel av utslippene fra rigger (flytende innretninger).  Det er også beregnet utslipp fra innkjøpt kraft til porteføljen (scope 2) og klimagassutslipp fra bruken av olje og gass inkludert (scope 3-utslipp / kategori 11). Tabellen under viser utslipp av klimagasser fra SDØE-porteføljen.
Tabell7__

Utslipp av klimagassene CO2 og metan (scope 1)

De samlede utslippene av klimagasser fra SDØEs portefølje ble redusert fra 3,13 millioner tonn til 2,83 millioner tonn CO2e fra 2020 til 2021, som er en reduksjon på 10 % i forhold til 2020. En viktig årsak til nedgangen er at Hammerfest LNG (Snøhvit) stengte ned produksjonen på grunn av en brann i september 2020. Ser man bort fra denne ekstraordinære hendelsen er nedgangen i CO2-utslipp mellom 2020 og 2021 på rundt 3 %.

CO2

Figur8CO2_

Metan

Figur8_metan

CO2 ekvivalent

Figur8CO2e_

Totale SDØE-utslipp av CO2, metan og CO2 ekvivalenter fordelt på felt, landanlegg og flyttbare innretninger

Reduksjonen i CO2-utslipp i 2021 skjer samtidig med at SDØEs produksjon av olje og gass økte med 4 % fra 2020 til 2021. Til sammen medfører dette at utslippsintensiteten ble redusert fra 8,7 til 7,5 kg CO2e/boe. Til sammenligning er global utslippsintensitet av bransjenettverket Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) oppgitt til å være på 19,5 kg CO2e/boe for 2021.
 
De fem største punktutslippskildene av CO2 i SDØE-porteføljen er; Kårstø (Gassled), Troll, Åsgard, Oseberg og Gullfaks som samlet bidrar med rundt 55 % av de totale CO2-utslippene (se figur nedenfor). Hammerfest LNG (Snøhvit) er normalt blant de større utslippspunktene, men var nedstengt hele 2021.
 
Metan (CH4) er sammen med CO2 en viktig klimagass. Utslippene av metan omregnet til CO2-ekvivalenter fra SDØE-porteføljen utgjør kun 3 % av de totale CO2e-utslippene fra SDØE-porteføljen. De totale metanutslippene fra SDØEs portefølje i 2021 var på 3 474 tonn, en reduksjon på rundt 370 tonn eller 10 % fra året før. De største utslippskildene for metan er Åsgard, Troll, Gullfaks, Heidrun og Kollsnes og disse anleggene bidrar med rundt 60 % av porteføljens totale utslipp. 
 
Direkte utslipp står for rundt halvparten av utslippene av metan. Utslipp fra turbiner står for rundt 30 % av metanutslippene. Fakling, som er en betydelig årsak til utslipp av metan i andre olje- og gassprovinser i verden, utgjør kun rundt 1 % av utslippene av metan fra SDØE-porteføljen. 

Metanutslipp per kilde

Figur-pie9-01
Utslippsintensiteten for metan i SDØE-porteføljen er 0,015 % av solgt gassvolum. Til sammenligning er Equinors utslippsintensitet for den samlede porteføljen for 2021 oppgitt til å være 0,020 %. Gjennomsnittlig utslippsintensitet for det globale bransjenettverket Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) var i 2020 på 0,2 %, eller rundt 15 ganger høyere enn metan-utslippsintensiteten fra SDØE-porteføljen. 

Høyest utslipp CO2 (tonn)

Figur%209-co2

Høyest utslipp metan (tonn)

Figur%209-m

De 10 største punktutslippene av CO2 og metan (CH4) i SDØE-porteføljen i 2021 (i tonn)

Størst økning i CO2-utslipp i 2021 kommer fra Oseberg. Økningen skyldes at en dampgenerator ble tatt ut av drift. Økningen for Snorre skyldes oppstart av Snorre Expansion Project (SEP) med større produksjon og økte mengder vann- og gassinjeksjon. Dette krever økt tilgang på kraft som igjen fører til økt bruk av generatorer som drives av gass.
 
Størst reduksjon i CO2-utslipp i 2021 kommer som tidligere nevnt fra nedstengingen av Hammerfest LNG (Snøhvit). Reduksjonen på Åsgard skyldes optimalisert bruk av hovedkraft på Åsgard A og en lang revisjonsstans, mens for Kårstø er reduksjonen i hovedsak et resultat av redusert energiforbruk grunnet lavere uttak av NGL (væskekomponenter) i prosessanlegget samt driftsoptimaliseringer. 

CO2 - Størst endring (absolutt, i tonn) mellom 2020 og 2021

Figur10
For metanutslipp er det kun mindre endringer for flere felt. Størst reduksjon i metanutslipp er det på Åsgard, drevet av endring fra kalkulert til faktisk målt utslipp fra eksportkompressorer på Åsgard B samt en lang revisjonsstans.

Metan - Størst endring (absolutt, i tonn) mellom 2020 og 2021

Figur11

Utslipp av klimagassene CO2 og metan fra kraft (scope 2)

Indirekte utslipp av klimagasser knyttet til kraft fra tredjepart faller inn under Scope 2. Slike utslipp fra innkjøpt kraft relaterer seg til driften av SDØEs felt og anlegg og beregnes basert på faktisk forbrukt kraft, effektivitetstap i strømnettet og kilo CO2-utslipp per kWh. De største forbrukerne av kraft i SDØE-porteføljen er Kollsnes, Nyhamna inkludert Ormen Lange, Troll, Johan Sverdrup og Kårstø.

Antall kilo CO2-utslipp per kWh beregnes på to ulike måter; lokasjonsbasert og markedsbasert. Energimiksen i lokasjonsbasert beregning er basert på NVEs klimadeklarasjon for fysisk levert strøm og energimiksen i markedsbasert beregning er basert NVEs varedeklarasjon.
Figur13__
Klimafotavtrykket av å bruke kraft i Norge basert på NVEs klimadeklarasjon for lokasjonsbasert kraft er av NVE beregnet til 8 gram CO2-ekvivalenter per kilowattime for 2021. I den lokasjonsbaserte energimiksen er andelen vannkraft 90 % og vindkraft 7 %. NVEs varedeklarasjon for markedsbasert energimiks for 2021 forutsetter 11 % fornybar, 59 % fossil varmekraft og 30% kjernekraft, og en CO2-konverteringsfaktor som med 402 gram CO2-ekvivalenter per kilowattime er betydelig mye høyere enn lokasjonsbasert energimiks. Scope 2-utslippenes andel av de totale utslippene (scope 1 + scope 2) er på rundt 27 % ved en markedsbasert og 0,7 % ved en lokasjonsbasert energimiks.

Utslipp av klimagassene CO2 og metan fra forbrenning av olje og gass (scope 3)

Utslipp fra forbrenning hos sluttbruker av SDØE-porteføljens olje og gass (scope 3) er basert på IEAs energistatistikk for raffinerte produkter og produkt-spesifikke utslippsfaktorer fra FNs klimapanel (IPCC). IEAs statistikk benyttes til å dele SDØEs olje og gass inn i raffinerte produkter, og inkluderer en andel av olje og gass som ikke forbrennes på 11 %. Utslippsfaktorene fra IPCC angir utslipp målt i kilo CO2e per terajoule (kg/TJ) per raffinert produkt. Basert på denne metodikken er scope 3-utslipp fra SDØE-porteføljens i 2021 121 millioner tonn CO2.   
 
Tabell%207_scope3_
3 Metan er omregnet til CO2-ekvivalenter og der faktoren 1:25 er benyttet.