Bærekraftsrapport
Petoro
Baerekraftsrapport_2021
fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB

Utslipp av klimagasser

Line%2032

Tiltak for reduserte utslipp av klimagasser i SDØE-porteføljen

Petoro har et mål om å redusere utslippene fra SDØE-porteføljen (målt i eierandel) med minst 55 % innen 2030 sammenlignet med 2005. Utslippsmålet tar utgangspunkt i vedtatte og fremtidige tiltak og prosjektmuligheter, og vil kreve en betydelig innsats sammen med partnere og operatører de nærmeste årene.

Elektrifisering av felt og landanlegg i porteføljen er et sentralt tiltak. I tillegg er det en ambisjon at alle nye feltutbygginger skal ha nullutslippsløsninger. Unntaket er Johan Castberg som i første omgang vil ha gassturbiner. Det vil uten tvil bli krevende å nå utslippsmålet innen 2030. Figuren nedenfor viser at allerede vedtatte elektrifiseringstiltak vil bidra med 15 % utslippskutt frem mot 2030. 

Vedtatte og mulige tiltak for reduksjon av klimagassutslipp i SDØE-porteføljen (i CO2e)4

Figur13
Elektrifisering av Troll B og C (Troll West Electrification - TWEL), samt Oseberg er to sentrale tiltak vedtatt i 2021.  TWEL omfatter en delvis elektrifisering av Troll B og en full elektrifisering av Troll C. TWEL er planlagt ferdigstilt i 2026 og vil bety et utslippskutt for SDØE på om lag 270 000 tonn CO2 per år. I tillegg vil også NOX utslippene reduseres. I 2021 ble også plan for elektrifisering av Oseberg feltsenter og Oseberg Sør vedtatt. Dette vil føre til en reduksjon i utslippene fra SDØE på 105 000 tonn CO2 per år. Etter planen vil oppstart være i 2026.

Bruk av flytende havvind (Hywind Tampen) er vedtatt for feltene Gullfaks og Snorre med fornybar kraft og vil etter planen starte opp mot slutten av 2022. For SDØE-porteføljen er utslippsreduksjonen fra Hywind Tampen estimert til å være i størrelsesorden 60 000 tonn CO2 per år.

Det er flere pågående beslutninger om elektrifiseringstiltak i SDØE-porteføljen. Viktige prosjekter som vurderes er blant annet Kårstø, Draugen og Hammerfest LNG (Snøhvit). Utslippsreduksjoner kan i tillegg oppnås ved konsolidering og nedstengninger av felt og anlegg, energieffektivisering samt reduksjon ved at feltene går over fra gassinjeksjon til gasseksport. Inkluderes disse tiltakene vil utslippsreduksjonen fra SDØE-porteføljen kunne bidra til en samlet reduksjon på 40 %.

For å nå utslippsmålet på 55 % for SDØE-porteføljen må ytterligere muligheter vurderes og gjennomføres. Elektrifisering av felt i Norskehavet der SDØE er en betydelig eier, vil stå sentralt. Elektrifisering i Norskehavet vil kunne bli forsynt med kraft fra nettet i Midt-Norge.

Mulighetene innenfor havvind inngår også i vurderingene, både i Nordsjøen og i Norskehavet. Petoro vil vurdere bruk av spesielt havvind som elektrifiseringstiltak for ulike deler av SDØE-porteføljen.
Utslippstallene for 2021 ("Endring 2005/21") er korrigert for at Hammerfest LNG (Snøhvit) antas å ville være i full drift igjen i løpet av 2022.