Bærekraftsrapport
Petoro
Baerekraftsrapport_2021

Utslipp av klimagasser

fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB

Klimarisiko, -mål og -strategi

Petoro anerkjenner at klimautfordringer gjør det nødvendig å begrense menneskeskapt påvirkning av klimasystemet og selskapet vil bidra til at olje- og gassindustrien på norsk sokkel blir ledende i å møte klimautfordringene.  Klima er en integrert del av Petoros virksomhetsstyring og selskapet arbeider for at et bredt spekter av klimaeffektive løsninger og ny teknologi vurderes i utvalgte lisenser. 

Utslipp av klimagasser fra SDØE-porteføljen

Klimagasser er en samlebetegnelse på de seks gassene som omfattes av Kyoto-protokollen; karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og de tre fluorholdige gasstypene HFK-er, PFK-er og svovelheksafluorid (SF6). For SDØE er det karbondioksid og metan som utgjør de relevante utslippene. 

Tiltak for reduserte utslipp av klimagasser i SDØE-porteføljen

Petoro har et mål om å redusere utslippene fra SDØE-porteføljen (målt i eierandel) med minst 55 % innen 2030 sammenlignet med 2005. Elektrifisering av felt og landanlegg i porteføljen er et sentralt tiltak. I tillegg er det en ambisjon at alle nye feltutbygginger skal ha nullutslippsløsninger.