Bærekraftsrapport
Petoro
Baerekraftsrapport_2021
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%209%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%209%20RGB

Samfunn, sosialt og styring

Line%2031

Bidrag til økonomisk vekst, forskning og utvikling og innovasjon

Som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) er det Petoros overordnete mål å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten. Kontantstrømmen fra SDØE-porteføljen overføres til staten. 

Resultat/kontantstrøm

Figur28_resultat-kontant

Olje- og gasspris

Figur28_olje-gasspris
Overføringen til staten var i 2021 på 186 milliarder kroner, godt hjulpet at høye priser for olje og gass. Samlet har overføringene fra Petoro til staten vært på over 2 200 milliarder kroner i perioden 2001-2022. 

Samlede overføringer fra Petoro til staten

Figur%2029
Petoro bidrar til forskning og utvikling (FoU) ved at SDØE dekker sin andel av operatørens kostnader til generell forskning og utvikling i henhold til regnskapsavtalen for de respektive interessentskap. Midlene disponeres av de respektive operatørene. SDØEs bidrag til FoU utgjorde totalt 562 millioner kroner i 2021. I tillegg kommer prosjekter rettet mot feltspesifikk kvalifisering av nye løsninger eller førstegangs bruk av teknologi hvor kostnadene belastes interessentskapene. Petoro initierer ikke egne teknologiutviklings- og forskningsprosjekter.

Petoros midler til forvalteroppgavene og drift av selskapet tildeles ved bevilgninger fra staten. Petoro har i henhold til sitt mandat ikke anledning til å gi pengestøtte til samfunnsformål.