Bærekraftsrapport
Petoro
Baerekraftsrapport_2021
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%205%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%205%20RGB

Samfunn, sosialt og styring

Line%2031

Arbeidsmiljø og kompetanse i Petoro AS

Menneskene i Petoro er selskapets viktigste ressurs, og selskapets verdier; Handlekraftig, Ansvarlig, Inkluderende og Spenstig, ligger til grunn for visjonen om å være en drivkraft på norsk sokkel.  

Petoros ansatte har lang erfaring fra petroleumsvirksomheten og høy faglig kompetanse. Den enkelte er avgjørende for selskapets leveranser og suksess, og styret legger vekt på at selskapet tilbyr konkurransedyktige betingelser og et stimulerende arbeidsmiljø som tiltrekker personer med riktig kompetanse. Muligheter for faglig og personlig utvikling bidrar til å beholde, utvikle og tiltrekke dyktige medarbeidere. Selskapets personalpolitikk skal sørge for at Petoro er en attraktiv arbeidsplass for dagens og nye ansatte.

Antall ansatte i Petoro ved utgangen av 2021 var 70 og andelen kvinner i selskapet var 33 %. 57 % i selskapets ledelse og 57 % i selskapets styre er kvinner. Snittalder i Petoro er 51,4 år; 51,7 år for menn og 50,6 år for kvinner. I selskapets arbeidsmiljøutvalg (AMU) og samarbeidsutvalg (SAMU) er to av totalt seks representanter kvinner. Blant selskapets ansatte er det syv nasjonaliteter. 
Tabell26

Nøkkeltall for arbeidsmiljø og kompetanse i Petoro AS

Covid-19 pandemien har også i 2021 medført utfordringer som følge av nasjonale og lokale smittevernstiltak. Medarbeidernes sikkerhet og smittevern har vært den fremste prioriteten i 2021, og iverksatte tiltak har vært hjemlet i myndighetenes retningslinjer. Kontorlokalene var stengt for normal drift store deler av året. Selskapet har tilrettelagt for hjemmekontor og iverksatt ulike virtuelle og fysiske tiltak både for å sikre kontinuitet og opprettholdelse av virksomhetskritiske funksjoner samt ivaretakelse av arbeidsmiljø og trivsel. Sykefraværet var 2,4 %, mot 2,1 % året før. Selskapet vurderer dette som lavt.

Petoro legger vekt på tett oppfølging og dialog som beskrevet i avtalen om inkluderende arbeidsliv for å fremme helse og forebygge frafall fra arbeid. Det var ingen arbeidsulykker blant Petoros ansatte i løpet av året. Som et ledd i arbeidet med å ivareta et godt arbeidsmiljø gjennomfører selskapet årlige medarbeiderundersøkelser som følges opp med tiltak. Samarbeidet i selskapets arbeidsmiljøutvalg og samarbeidsutvalg danner et viktig fundament for et godt arbeidsmiljø i selskapet. Samarbeidet i utvalgene vurderes som godt. Det var i 2021 to tilfeller av deltid i Petoro, begge tilfellene er frivillig deltid og begge kjønn er representert. I 2021 var det ingen midlertidige ansatte. De siste tre årene har det vært syv ansatte som har tatt ut foreldrepermisjon. Alle disse har vært menn og de har i gjennomsnitt tatt ut 62 dager.

Det er ingen systematiske eller vesentlige forskjeller mellom kjønn og aldersgrupper, hverken med hensyn til lønn, lønnsutvikling, prestasjonsvurderinger eller utviklingsmuligheter. Kvinners representasjon i de ulike lønnsgruppene i selskapet er i samsvar med andel kvinner i selskapet totalt. 83 % av Petoros ansatte tilhører stillingskategori "senior rådgiver", mens 7 % tilhører stillingskategori "rådgiver" og 10 % ledelsen. Figurene nedenfor viser kvinners lønnsprosent i forhold til menns. 

Fastlønn

Figur27_fastl%C3%B8nn

Total kompensasjonspakke

Figur27_total_kompensasjonspakke_detalj
Petoro ønsker å styrke mangfoldet i selskapet ytterligere. Petoro har som mål å rekruttere like mange kvinner som menn inn i selskapet. Dette vil bidra til å nå en kjønnsbalanse på omtrent 40 % kvinner og 60 % menn i 2025.

Fire prioriterte områder for mangfold, inkludering og likestilling

Mangfold, inkludering og likestilling integrert i alle HR-prosesser: Petoro er opptatt av mangfold i selskapet, i sammensetning av enheter, fora, prosjekter eller arbeidsgrupper. Vi har tro på at ulike perspektiver skaper bedre diskusjoner, mer kreative ideer, mer effektive løsninger, bedre beslutninger og resultater. Rekruttering av ansatte til selskapet er den viktigste kilden til mangfold. Vi ønsker en balansert demografi ved ekstern rekruttering og har systematisk fokus på alder og kjønn i rekrutteringsprosesser. Petoro legger vekt på likestilling mellom kjønnene når det gjelder lønnsutvikling og mulighetene for faglig og personlig utvikling. Som en del av prosessen for årlig lønnsoppgjør, prosessen for prestasjonsvurdering og forfremmelser blir det vurdert om det er noen systematiske lønnsforskjeller mellom kjønn og alder. 
 
Bygge inkluderende lederskap, kultur og arbeidsmiljø: Gjennom systematisk HMS-arbeid tilrettelegger Petoro for et inkluderende arbeidsmiljø. Petoro har nulltoleranse for trakassering, mobbing eller diskriminering. Petoro innhenter tilbakemelding om diskriminering gjennom medarbeiderundersøkelse. I tillegg har Petoro en ekstern varslingskanal og det er utarbeidet retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Internrevisjonen er uavhengig varslingskanal med rett og plikt til å rapportere videre til styret. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten omfatter også konsulenter som utfører oppdrag for Petoro. Ansattes forening Petoro Aktiv organiserer en rekke aktiviteter for ansatte sosialt, kulturelt og sportslig. Det er god deltakelse på de ulike arrangementene. Pandemien har begrenset muligheten til å organisere aktiviteter i 2021. 

Tilrettelegge for fleksibel tilpasning av arbeidstiden og arbeidsforhold: Petoro legger til rette for fleksibel tilpasning av arbeidstiden og hjemmekontor. Selskapet har full lønn ved fødselspermisjoner. Det legges til rette for tilpasning av arbeidsforhold slik at også ansatte med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i Petoro. 

Kunnskapsdeling i næringsfora og eksterne nettverk: Petoro deltar i næringsfora og eksterne nettverk hvor mangfold, inkludering og likestilling står på agenda. Petoro deltar i den eksterne benchmarken EY SHE index. EYs SHE-index er et verktøy der bedrifter kan se egen utvikling om likestilling og måle seg mot andre. Metodikken belønner både resultater og tiltak som drar i rett retning. Resultatene fra benchmark bidrar til intern bevisstgjøring og gir nyttige innspill i arbeidet med mangfold, inkludering og likestilling. Petoro fikk en total score på EY SHE index i 2021 på 84 poeng, sammenlignet med en score på 68 poeng året før. Petoro gikk opp 32 plasser og kom på en 16. plass blant 84 norske selskaper. Selskapene i energibransjen har et snitt på 73 poeng. I energibransjen ligger Petoro på en 2. plass bak Equinor.