Bærekraftsrapport
Petoro
Baerekraftsrapport_2021

Strategi for bærekraft og verdiskaping

Line%2031

Om Petoro

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Petoros viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler – verdier som kommer hele Norge til gode.

Nærings- og fiskeridepartementet, ved statsråden, representerer staten som eneeier og er selskapets generalforsamling og øverste myndighet. Styret har det overordnete ansvar for forvaltningen i selskapet. Petoros organisasjon er som vist i figuren under. Ansvaret for bærekraft og klima er lagt til avdelingen "Organisasjon og Strategi". Ved utgangen av året hadde selskapet 70 ansatte.

Virksomheten er underlagt aksjeloven og petroleumsloven samt reglement for statlig økonomiforvaltning, herunder bevilgnings- og økonomireglementet. Instruks for økonomistyring av SDØE og årlige oppdragsbrev er styrende for selskapets forvaltning av SDØEs virksomhet.
organisasjonskart_pbkr2022

Petoros organisasjon