Bærekraftsrapport
Petoro
Baerekraftsrapport_2021
adm-dir_web_01

Administrerende direktør har ordet

Kjære leser.

Det er med stolthet og ydmykhet at Petoro for første gang publiserer vår egen bærekraftsrapport. Petoro er en stor aktør på norsk sokkel, og vi har derfor et ansvar for å belyse betydningen av Petoro og SDØE-porteføljen i et bærekraftsperspektiv. Åpenhet og dialog om dette temaet er viktig sett i lys av det energitrilemmaet vi har i dag; energisikkerhet, omstilling til en bærekraftig fremtid og energi som er tilgjengelig for alle til en akseptabel pris.
 
I lys av at Petoro er en betydelig produsent av olje og gass, hva betyr egentlig bærekraft for oss? Det betyr i første rekke at vi skal utvinne og tilføre markedene olje og gass på den beste måten vi kan, og bidra til en omstilling som i størst mulig grad tar hensyn til FNs bærekraftsmål. 
 
Den norske olje- og gassindustrien har gjentatte ganger vist at vi leverer på ambisiøse målsettinger innen mange områder, også når det gjelder utslipp av klimagasser. I en verden som i mange år framover vil ha behov for store mengder olje og gass, er det vårt ansvar å sørge for at denne produseres med så lave klimagassutslipp som mulig. Sett i lys av både FNs klimapanels rapporter, og EUs klare retning mot et nullutslippssamfunn er det viktigere enn noen gang å sette tydelige mål. Petoro har derfor satt seg som mål å redusere klimagassutslippene fra SDØE-porteføljen med 55 % innen 2030 målt mot 2005 (scope 1). Innen 2050 skal utslippene være nær null. 
 
Det er ingen tvil om at dette er svært ambisiøse mål. For å nå disse målene må det gjennomføres en rekke tiltak. Noen er allerede besluttet, flere er identifisert og felles for alle er at de vil kreve vilje og samarbeid blant aktørene på sokkelen for å bli realisert. Ulike elektrifiseringsprosjekt bidrar til mesteparten av utslippsreduksjonene. Selv om elektrifisering med kraft fra land dominerer bildet i dag, ser vi også muligheter innenfor havvind. Hywind Tampen, som skal delelektrifisere Snorre- og Gullfaksfeltene, er det første havvindprosjektet i SDØE-porteføljen. Vi undersøker om ytterligere anvendelse av flytende havvind kan være et aktuelt tiltak for andre deler av porteføljen. Dette er en stor industriell mulighet for energinasjonen Norge. Et slikt løft vil være bærekraftig verdiskaping i praksis. I tillegg til tilgang på fornybar energi, vil dette sikre arbeidsplasser og teknologiutvikling som er viktig både for norsk industri og omstillingen vi må gjennom.
 
For Petoro betyr bærekraft dessuten at vi på sikt må sikre oss muligheten til å kunne selge olje og gass i en form som ikke gir utslipp hos kunden. Omdanning av naturgass til hydrogen eller ammoniakk er en spennende mulighet der markedene er i rask utvikling.  Kombinert med karbonfangst og -lagring vil dette kunne gi tilnærmet utslippsfrie produkter fra Petoros gassportefølje. Dette gir nye strategiske muligheter og helt nye perspektiver for norsk sokkel også på lang sikt.
energitrilemma
Energi trilemmaet vi har i dag; energisikkerhet, omstilling til en bærekraftig fremtid og energi som er tilgjengelig for alle til en akseptabel pris.
 
Andre viktige bærekraftselementer inkluderer helse og sikkerhet, likestilling, styringssystemer og generelle miljøhensyn. Petoros bærekraftsrapport for 2021 viser at vi går i rett retning på alle disse områdene. 
 
Vi kan ikke skrive denne rapporten uten å reflektere over krigen i Ukraina. Vi føler sterkt med dem som er direkte rammet. Denne krigen har også tydelig satt sikkerhetspolitikk og forsyningssikkerhet på dagsordenen. Hvor energien produseres betyr noe, og vi ser nå helt klart hvor viktig Norge er som en demokratisk og pålitelig leverandør av energi til Europa.


Det er slik at verden trenger norsk olje og gass i lang tid fremover. Dette kan vi like eller ikke like, men det er fakta. Vi i Petoro skal sammen med operatører og andre samarbeidspartnere bidra til sikker og pålitelig produksjon, og vi skal gjøre dette stadig bedre og mer bærekraftig. Vårt mål er å bidra til at Norge forblir et foregangsland i å adressere energitrilemmaet; energisikkerhet, omstilling til en bærekraftig fremtid og energi som er tilgjengelig for alle til en akseptabel pris. Dette er en kolossal oppgave, og vi går på jobb hver dag for å bidra til å løse denne.
 
 
 
 
Med vennlig hilsen fra,

 
signatur
Kristin F. Kragseth
Administrerende Direktør