Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202023
fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB

Utslipp av klimagasser

Line%2031

Utslipp av klimagasser Petoro AS

Utslippene av klimagasser fra ansattes reisevirksomhet var i 2023 på til sammen 64.345 kg CO2. Til sammenlikning var dette 54.425 kg CO2 i 2022, en økning på rundt 18 %. Av dette utgjorde innenlands flyreiser ca. 67 %. Økningen kan tilskrives at 2023 var det første hele året etter Covid-pandemien uten begrensninger på mulighetene for reisevirksomhet. Årene med pandemi og nye tekniske løsninger har imidlertid akselerert bruken av digitale møteplasser, og utslipp fra reisevirksomhet vil i fremtiden sannsynligvis bli lavere enn det som var tilfellet før pandemien.

I årets bærekraftsrapport inkluderes for første gang utslipp som følge av Petoro AS sitt energiforbruk til drift av kontorlokalene selskapet leier. Energiforbruket kan deles inn i to elementer, fjernvarme og elektrisitet. For fjernvarme ble det brukt 232.220 kWh, som gir et utslipp på 40.632 kg CO2. For elektrisitet var forbruket 210.632 kWh. I henhold til lokasjonsbasert beregningsmetodikk blir utslippet 4.002 kg CO2, og 105.737 kg CO2 dersom markedsbasert metodikk legges til grunn.

Utslippstallene for elektrisitet er beregnet med samme utslippsfaktor som benyttes for SDØE-porteføljen.