Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202023
fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB

Utslipp av klimagasser

Line%2032

Tiltak for reduserte utslipp av klimagasser i SDØE-porteføljen

Petoro har et mål om å redusere utslippene fra SDØE-porteføljen (målt i eierandel) med minst 55 % innen 2030 sammenlignet med 2005 (scope 1). Utslippsmålet tar utgangspunkt i vedtatte og fremtidige tiltak og prosjektmuligheter. I tillegg legges det til grunn ytterligere utslippskutt, som for eksempel energieffektivisering. Petoro har vært en pådriver i lisensene for å evaluere en hel rekke tiltak for å spare energi og derigjennom klimagassutslipp. Eksempler på dette er overgang fra tre til ett produkt på Kårstø, egen studie på energieffektivisering av faste boreanlegg og lavtemperatur varmegjenvinning på Ekofisk.

Elektrifisering av felt og landanlegg i porteføljen er et sentralt tiltak. I tillegg er det etter at Johan Castberg-utbyggingen ble besluttet i 2017 en ambisjon om at alle nye feltutbygginger skal ha nullutslippsløsninger. Johan Castberg vil drives med gassturbiner, men kan på sikt delelektrifiseres.

Det vil bli krevende å nå utslippsmålet innen 2030. Figuren nedenfor viser at de besluttede elektrifiseringstiltakene de siste årene vil bidra med rundt 30 % utslippskutt innen 2030.

Vedtatte og mulige tiltak for reduksjon av klimagassutslipp i SDØE-porteføljen (i CO2e)

Vedtatte%20og%20mulige%20tiltak%20for%20reduksjon%20av%20klimagassutslipp%20i%20SD%C3%98E-portef%C3%B8ljen%20(i%20CO2e)
Det viktigste tiltaket for å oppnå betydelige reduksjoner i CO2-utslipp fra produksjonen på norsk sokkel er elektrifisering av installasjoner. Industrien har iverksatt en rekke initiativer for å identifisere og modne frem nye prosjekter. Elektrifisering av modne felt er et tidskritisk tiltak, både med hensyn til å nå nasjonale klimamål samt at inntektspotensialet i form av økt gassalg og sparte CO2-kostnader reduseres når gjenværende driftstid blir kortere. Petoro jobber derfor aktivt med operatører og partnerskap for å opprettholde holde prosjektfremdriften.

Petoro har i 2023 hatt betydelig aktivitet knyttet til modning av elektrifiseringstiltak, som vil kunne bidra til store reduksjoner i klimagassutslipp fra porteføljen. I 2023 har selskapet hatt fire prosjekter i gjennomføringsfase; Del-elektrifisering av Troll B/C og Oseberg, i tillegg til hel-elektrifisering av Melkøya (Snøhvit) og Draugen. Videre har det vært modnet frem nye elektrifiseringsprosjekter på Haltenbanken og i Tampen-området, samt på Grane og Kårstø. Samlet har prosjektene potensial til å redusere porteføljens CO2-utslipp, slik at Petoros mål om 55 % reduksjon innen 2030 kan nås. Dette er imidlertid prosjekter i en tidlig fase med stor usikkerhet.  
Credit -    - Copyright - Equinor - Hywind Tampen floating wind farm Gullfaks platform - illustration - 1869953
Foto: Equinor