Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202023

Utslipp av klimagasser

fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB

Klimarisiko, -mål og -strategi

Petoro vil bidra til at olje- og gassindustrien på norsk sokkel blir ledende i å møte klimautfordringene.  Klima er en integrert del av Petoros virksomhetsstyring og selskapet arbeider for at et bredt spekter av energieffektive løsninger og ny teknologi vurderes i utvalgte lisenser.

Utslipp av klimagasser fra SDØE-porteføljen

Klimagasser er en samlebetegnelse på de seks gassene som omfattes av Kyoto-protokollen; karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og de tre fluorholdige gasstypene HFK-er, PFK-er og svovelheksafluorid (SF6). For SDØE er det karbondioksid og metan som utgjør de relevante utslippene.

Tiltak for reduserte utslipp av klimagasser i SDØE-porteføljen

Petoro har et mål om å redusere utslippene fra SDØE-porteføljen (målt i eierandel) med minst 55 % innen 2030 sammenlignet med 2005 (scope 1). Utslippsmålet tar utgangspunkt i vedtatte og fremtidige tiltak og prosjektmuligheter. 

Utslipp av klimagasser Petoro AS

Utslippene av klimagasser fra ansattes reisevirksomhet var i 2023 på til sammen 64.345 kg CO2. Til sammenlikning var dette 54.425 kg CO2 i 2022, en økning på rundt 18 %. Av dette utgjorde innenlands flyreiser ca. 67 %. Økningen kan tilskrives at 2023 var det første hele året etter Covid-pandemien uten begrensninger på mulighetene for reisevirksomhet.