Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202023
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%205%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%205%20RGB

Samfunn og sosialt

Line%2031

Helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel

Petoros mål for alvorlig hendelsesfrekvens er lik eller lavere enn 0,50 for 2024. På lang sikt har Petoro en nullvisjon.

Petoro er del av en industri med sikkerhetsrisiko, og som hele tiden må arbeide for å redusere denne til et minimum. Gjennom HMS-forskriftene stilles det krav til Petoro som rettighetshaver på sokkelen og deltaker i enkelte landanlegg på vegne av staten som eier. Sentralt er kravet om et eget styringssystem og påseplikt. Gjennom utøvelsen av påseplikten bidrar Petoro til kontinuerlig forbedring av HMS-resultatene for felt og anlegg der Petoro er rettighetshaver.

Petoro forvalter en stor og bredt sammensatt portefølje, og prioriterer oppfølgingsnivå ut ifra forretningsmessige kriterier, inkludert aktiviteter og resultater relatert til HMS. Som del av selskapets årlige planprosess gjøres det en HMS-risikovurdering i porteføljen. Denne gjøres med basis i historisk utvikling av HMS resultater, utvikling i anleggets tekniske tilstand, endringer i operatørsituasjonen, samt aktiviteter som beskrevet i arbeidsprogrammet for kommende år som påvirker risikobildet. Gjennomføring av årlige risiko workshops er en viktig del av interessentskapenes sikkerhetsarbeid. Petoro deltar i tillegg hvert år på ledelsesbesøk for helse, miljø og sikkerhet på utvalgte felt og anlegg.
Nokkeltall_for_HMS_for_SDOE-portefoljen

Nøkkeltall for HMS for SDØE-porteføljen*

* I disse nøkkeltallene inngår resultater fra felt i produksjon med egen plattform, landanlegg og infrastruktur, flyttbare innretninger knyttet til felt i produksjon samt subseafelt
I 2023 var det totalt 18 alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,56, og representerer en svak forverring fra 0,54 i 2022. Fallende gjenstander dominerer fortsatt hendelsesbildet. Personskadefrekvensen var 4,11, om lag på samme nivå som i 2022.
 
Havindustritilsynets resultater fra den årlige kartleggingen av risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) viser i 2023 en positiv utvikling offshore hvor risikonivået er vurdert å være på et stabilt, lavt nivå, med forbedring på viktige områder. På landanleggene går imidlertid utviklingen i motsatt retning hvor antall hendelser med storulykkepotensial øker markant. Det er særlig omfanget av uantente hydrokarbonlekkasjer Havindustritilsynet trekker fram. Petoro følger dette opp med operatørene for de enkelte anleggene.

Utvikling i alvorlig hendelsesfrekvens

Utvikling%20i%20alvorlig%20hendelsesfrekvens%20og%20personskadefrekvens
Petoro setter alltid sikkerhet først, og denne holdningen blir tydelig kommunisert gjennom selskapets forventninger til HMS-ledelse og HMS-kultur i lisensene. I et storulykkeperspektiv er Petoro opptatt av læring på tvers av porteføljen samt å sikre kvalitet i risikovurderinger. Petoro har i løpet av året gjennomført flere ledelsesbesøk med fokus på HMS på utvalgte felt og landanlegg.