Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202023
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%209%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%209%20RGB

Samfunn og sosialt

Line%2031

Bidrag til økonomisk vekst, forskning og utvikling og innovasjon

Som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) er det Petoros overordnete mål å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten. Kontantstrømmen fra SDØE-porteføljen overføres til staten.

Resultat/kontantstrøm

Resultat-kontantstr%C3%B8m2023

Olje- og gasspris

Olje-gasspris-2023
Petoro leverte 277 milliarder kroner i kontantstrøm til staten i 2023. Det er den nest høyeste kontantstrømmen i selskapets historie. Siden Petoro ble opprettet i 2001 har selskapet levert over 3000 milliarder kroner til staten fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

Samlede overføringer fra Petoro til staten

Samlede%20overf%C3%B8ringer%20fra%20Petoro%20til%20staten%202023
Petoro bidrar til forskning og utvikling (FoU) ved at SDØE dekker sin andel av operatørens kostnader til generell forskning og utvikling i henhold til regnskapsavtalen for de respektive interessentskap. Midlene disponeres av de respektive operatørene. SDØEs bidrag til FoU utgjorde totalt 703 millioner kroner i 2023 (2022: 638 millioner kroner). I tillegg kommer prosjekter rettet mot feltspesifikk kvalifisering av nye løsninger eller førstegangs bruk av teknologi hvor kostnadene belastes interessentskapene. Petoro initierer ikke egne teknologiutviklings- og forskningsprosjekter.

Petoros midler til forvalteroppgavene og drift av selskapet tildeles ved bevilgninger fra staten. Petoro har i henhold til sitt mandat ikke anledning til å gi pengestøtte til samfunnsformål.