Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202023
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%205%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%205%20RGB

Samfunn og sosialt

Line%2031

Arbeidsmiljø og kompetanse i Petoro AS

I Petoro er menneskene selskapets viktigste ressurs, og selskapets verdier; handlekraftig, ansvarlig, inkluderende og spenstig, ligger til grunn for visjonen om å være en drivkraft på norsk sokkel.

Petoros ansatte har lang erfaring fra petroleumsvirksomheten og høy faglig kompetanse. Den enkelte ansatte er avgjørende for selskapets leveranser og suksess, og styret legger vekt på at selskapet tilbyr konkurransedyktige betingelser og et stimulerende arbeidsmiljø som tiltrekker personer med riktig kompetanse. Muligheter for faglig og personlig utvikling bidrar til å beholde, utvikle og tiltrekke dyktige medarbeidere. Selskapets personalpolitikk skal sørge for at Petoro er en attraktiv arbeidsplass for dagens og nye ansatte.
 
I henhold til likestillings- og diskrimineringsloven har alle virksomheter i Norge en aktivitetsplikt for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Petoro jobber aktivt, målrettet og planmessig innenfor nevnte område. Petoro sitt arbeid tilfredsstiller de krav loven stiller. Når det gjelder mangfold, inkludering og likestilling, utarbeides det en årlig en plan med konkrete tiltak, som dekker disse områdene.
 
Selskapet hadde 73 ansatte ved utgangen av året, tre flere ansatte sammenlignet med i fjor. Det var syv nyansettelser i 2023. I tillegg hadde én ansatt signert kontrakt med oppstart i 2024. Et av Petoros sentrale bærekraftsmål er å rekruttere like mange kvinner som menn. I 2023 ble det rekruttert tre kvinner og fire menn. Tilsvarende ble det i 2022 rekruttert fire kvinner og to menn.

Snittalder er 52 år i selskapet, 53 år for menn og 50 år for kvinner. Kvinneandelen i Petoro har siden 2009 vært i overkant av 30 % og var 37 % i 2023, en økning sammenlignet med 34 % i 2022. Selskapet har hatt minst 40 % kvinner i selskapets styre etter oppstart. Reglene for valg av ansattes representanter til styret krever en representant for hvert kjønn. Kvinneandel i selskapets styre er 57 %. I dag er andel kvinner i selskapets ledelse 50 %, samme andel som i 2022. I arbeidsmiljøutvalget og samarbeidsutvalget er det fire kvinner av totalt seks representanter, samme andel som i 2022.

Selskapet har flere medarbeidere med ulik kulturell og etnisk bakgrunn. Blant selskapets ansatte er det ni ulike nasjonaliteter utenom norsk.
Det var i 2023 to tilfeller av frivillig deltid i Petoro og ingen midlertidige ansatte. Fem personer har tatt ut foreldrepermisjon i løpet av året. Alle disse har vært menn og har i gjennomsnitt tatt ut 38 dager.

Sykefraværet var 2,5 % mot 3,1 % året før. Selskapet vurderer dette som lavt. For å fremme god helse og forebygge frafall, vektlegger selskapet tett oppfølging og dialog slik beskrevet i avtale om inkluderende arbeidsliv. Det var ingen arbeidsulykker blant selskapets ansatte i løpet av året.

Som et ledd i arbeidet med å ivareta et godt arbeidsmiljø gjennomfører selskapet årlige medarbeiderundersøkelser som følges opp med tiltak. Selskapet har arbeidet aktivt for å sikre godt arbeidsmiljø i løpet av året, og tilbakemeldingene fra ansatte tyder på at de er fornøyde med arbeidsmiljø. Erfaringene med hjemmekontor fra tidligere år har imidlertid vært nyttige. Petoro har derfor lagt til rette for fleksibilitet når det gjelder hvor de ansatte utfører arbeidet, samt tilgang på utstyr for hjemmekontor.  

 
Nokkeltall_for_arbeidsmiljo_og_kompetanse_i_Petoro_AS-2023-2

Nøkkeltall for arbeidsmiljø og kompetanse i Petoro AS

Det er ingen systematiske eller vesentlige forskjeller mellom kjønn og aldersgrupper, hverken med hensyn til lønn, lønnsutvikling, prestasjonsvurderinger eller utviklingsmuligheter. 84 % av Petoros ansatte tilhører stillingskategori "senior rådgiver", mens 8 % tilhører stillingskategori "rådgiver" og 8 % "ledelsen". Figurene nedenfor viser kvinners lønnsprosent sammenlignet med menns.
 
I ledelsen utgjør kvinners fastlønn 99 % av menns fastlønn. Når man ser på den totale kompensasjonspakken for ledelsen, utgjør kvinners totale kompensasjonspakke 100 % av menns. Tilsvarende prosentandel for senior rådgivere og rådgivere er 97 % og 109 %.

Total kompensasjonspakke

Kvinners%20l%C3%B8nnsprosent%20i%20forhold%20til%20menns

Petoro ønsker å styrke mangfoldet i selskapet ytterligere. Petoros plan for mangfold, inkludering og likestilling prioriterer følgende områder:

Mangfold, inkludering og likestilling integrert i alle HR-prosesser: Petoro er opptatt av mangfold i selskapet, i sammensetning av enheter, fora, prosjekter eller arbeidsgrupper. Ulike perspektiver skaper bedre diskusjoner, mer kreative ideer, mer effektive løsninger, bedre beslutninger og resultater. Rekruttering av ansatte til selskapet er den viktigste kilden til mangfold. Petoro ønsker en balansert demografi ved ekstern rekruttering og har systematisk fokus på alder og kjønn i rekrutteringsprosesser. Petoro legger vekt på likestilling mellom kjønnene når det gjelder lønnsutvikling og mulighetene for faglig og personlig utvikling. Som en del av prosessen for årlig lønnsoppgjør, prosessen for prestasjonsvurdering og forfremmelser blir det vurdert om det er noen systematiske lønnsforskjeller mellom kjønn og alder.
 
Bygge inkluderende lederskap, kultur og arbeidsmiljø: Gjennom systematisk HMS-arbeid tilrettelegger Petoro for et inkluderende arbeidsmiljø. Petoro har nulltoleranse for trakassering, mobbing eller diskriminering. Petoro innhenter tilbakemelding om diskriminering gjennom medarbeiderundersøkelse. I tillegg har Petoro en ekstern varslingskanal og det er utarbeidet retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Internrevisjonen er uavhengig varslingskanal med rett og plikt til å rapportere videre til styret. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten omfatter også konsulenter som utfører oppdrag for Petoro. Ansattes forening Petoro Aktiv organiserer en rekke aktiviteter for ansatte sosialt, kulturelt og sportslig. Det er god deltakelse på de ulike arrangementene.

Tilrettelegge for fleksibel tilpasning av arbeidstiden og arbeidsforhold: Petoro legger til rette for fleksibel tilpasning av arbeidstiden og hjemmekontor. Selskapet har full lønn ved fødselspermisjoner. Det legges til rette for tilpasning av arbeidsforhold slik at også ansatte med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i Petoro.

Kunnskapsdeling i næringsfora og eksterne nettverk: Petoro deltar i næringsfora og eksterne nettverk hvor mangfold, inkludering og likestilling står på agenda. Petoro deltar i den eksterne benchmarken EY SHE index. EYs SHE-index er et verktøy der bedrifter kan se egen utvikling om likestilling og måle seg mot andre. Metodikken belønner både resultater og tiltak som drar i rett retning. Resultatene fra benchmark bidrar til intern bevisstgjøring og gir nyttige innspill i arbeidet med mangfold, inkludering og likestilling.

Petoro oppnådde 78 poeng («very high») på EY SHE index i 2023, sammenlignet med 89 poeng året før.  Petoro er rangert på 34. plass, som er en nedgang på 20 plasser. Selskapene i energibransjen i Norden hadde til sammenligning et snitt på 74 poeng. Petoro er på tredjeplass blant energiselskapene i Norge.