Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202023

Petoros strategi for bærekraftig verdiskaping

FN-baerekraftsmaal

Petoro og utvalgte FN-bærekraftsmål

Petoros bærekraftsrapport tar utgangspunkt i FNs 17 Bærekraftsmål for 2030, slik de ble definert av FN i 2015. Petoro stiller seg bak bærekraftsmålene.

Petoros hovedmål og oppgaver

Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Selskapets hovedmål er å skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE-porteføljen.

Petoros formål er å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel, og virksomhet i tilknytning til dette. Forvaltningen utøves for statens regning og risiko.

Selskapet har tre hovedoppgaver:

  • Ivaretakelse av statens direkte deltakerandeler i de interessentskap der staten til enhver tid har slike.
  • Oppfølging av Equinors avsetning av den petroleum som produseres fra statens direkte deltakerandeler, i tråd med Equinors avsetningsinstruks.
  • Økonomistyring for statens direkte deltakerandeler.


Petoro bidrar til verdiskaping gjennom å balansere økonomiske, miljømessige og sosiale forhold i sin virksomhet. Denne balansen er reflektert i Petoros mål, strategi og prioriteringer. Gjennom å identifisere og håndtere risikoen som påføres miljø, samfunn og mennesker sørger Petoro for å opptre ansvarlig ovenfor sine omgivelser.

Petoro forvalter statens eierandeler i en bredt sammensatt portefølje av lisenser, infrastruktur og landanlegg på norsk sokkel; fra leting, funn, utbygging, drift og endelig leveranse til markedet. Ved utgangen av 2023 bestod porteføljen av 175 utvinningstillatelser, 43 produserende felt og 16 rørledninger og landanlegg samt oppfølging av 12 utvinningstillatelser med netto-overskuddsavtale. Størrelsen og bredden i porteføljen gir Petoro et unikt overblikk over norsk sokkel og dets aktører.

Virksomheten er organisert i interessentskap med flere eiere, hvor Petoro arbeider sammen med operatøren og de andre partnerne. Petoro har samme rettigheter og forpliktelser som andre partnere. Petoro har demonstrert at de beste løsningene oppnås gjennom et godt og tillitsfullt samarbeid mellom et mangfold av aktører som kan utfordre hverandre og finne de beste løsningene.

Petoro skal være en drivkraft på norsk sokkel og prioriterer innsatsen inn mot utvalgte områder hvor selskapet ser et potensiale for å øke samt sikre verdien av porteføljen.

Arbeid med bærekraftsforhold er forankret i Petoros styre og er en integrert del av selskapets virksomhetsstyring, inkludert strategi og risikostyring.

Petoros verdier og samfunnsansvar

Petoro har et verdigrunnlag som er integrert i selskapets forretningsmessige virksomhet. Petoros verdier - handlekraftig, ansvarlig, inkluderende og spenstig – er fundamentet som skal prege måten de ansatte arbeider på og slik støtte opp under selskapets mål og strategi.
 
Retningslinjer for utøvelse av samfunnsansvar er forankret i selskapets styre og er en integrert del av Petoros virksomhetsstyring.

Om Petoro

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Petoros viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler – verdier som kommer hele Norge til gode.

Oppsummering av nøkkeltall for bærekraft