Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202023

Miljøutslipp til luft og sjø

fn-bkmM%C3%A5l%2014%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB
Petoros mål for miljøutslipp til luft og sjø er at det ikke skal være noen alvorlige, utilsiktede utslipp.
 
Utviklingen i utslipp til luft og sjø av NOx, SOx, nmVOC, produsert vann og miljøskadelige kjemikalier går i riktig retning, og er vist i tabellene nedenfor. Sentrale utviklingstrekk omtales i avsnittene nedenfor.
Nokkeltall_utslipp_av_NOx_SOx_og_nmVOC_2023

Nøkkeltall utslipp av NOx, SOx og nmVOC

Utslipp av NOX

Nitrogenoksider (NOX) er avgasser som utskilles ved forbrenning av olje og gass. NOX fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg kan NOX gi helseskader for mennesker.
 
Utslippene av NOX fra SDØE-porteføljen var i 2023 på 7 840 tonn, en nedgang på rundt 15 % fra året før (9 199 tonn).  Utslipp fra turbiner utgjør nær 80 % av utslippene.

Totale SDØE-utslipp av NOx, fordelt på felt, landanlegg og flyttbare innretninger og per kilde

Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20av%20NOx%2C%20fordelt%20p%C3%A5%20felt%2C%20landanlegg%20og%20flyttbare%20innretninger%20og%20per%20kilde%20-%202023%20-%20graf
Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20av%20NOx%2C%20fordelt%20p%C3%A5%20felt%2C%20landanlegg%20og%20flyttbare%20innretninger%20og%20per%20kilde%20-%202023-pie
SDØE-porteføljens NOX-utslipp fra flyttbare innretninger (rigger) i 2023 var på om lag 760 tonn og er en nedgang på 50 % fra 2022 (1 446 tonn). NOX-utslipp fra flyttbare innretninger utgjorde 10 % av SDØE-porteføljens totale NOX-utslipp i 2023.
 
De største bidragsyterne til NOX-utslipp er som i tidligere år Troll, Heidrun, Oseberg, Gullfaks og Snorre. Disse fem feltene utgjør rett i underkant av 60 % av de totale NOX-utslippene fra SDØE-porteføljen.

Høyest utslipp NOX (tonn)

H%C3%B8yest%20utslipp%20NOX%20(tonn)%202023

Størst endring i NOX-utslipp fra året før (tonn)

St%C3%B8rst%20endring%20i%20NOx-utslipp%20i%20tonn%202023-2
Elektrifiseringstiltak vil føre til at NOx-utslippene går ned for SDØE-porteføljen i årene som kommer. Trenden med en gradvis reduksjon i NOx-utslipp fra porteføljen forventes derfor å fortsette.

Utslipp av SOX

SOX (svoveldioksider) kommer fra svovelinnhold i brensler som gass, diesel og olje. Svovelet forekommer for eksempel i form av H2S. Utslipp av svoveldioksider er årsak til forsuring av miljøet.
 
De totale utslippene av SOX fra SDØE-porteføljen var på rundt 94 tonn i 2023. Dette er en nedgang på rundt 6 % fra året før da utslippene var på 100 tonn.

Totale SDØE-utslipp av SOX, fordelt på felt, landanlegg og flyttbare innretninger og per kilde

Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20av%20SOx%20fordelt%20p%C3%A5%20felt%2C%20landanlegg%20og%20flyttbare%20innretninger%20og%20per%20kilde%20-%202023%20-%20graf2
Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20av%20SOX%2C%20fordelt%20p%C3%A5%20felt%2C%20landanlegg%20og%20flyttbare%20innretninger%20og%20per%20kilde%202023-pie
Feltene Åsgard, Gullfaks, Norne og Troll er de fire feltene med høyest SOX-utslipp, og feltene utgjør cirka 60 % av de totale SOX-utslippene fra SDØE-porteføljen. Det er jevnt over en nedgang i utslipp av SOX fra alle felt i SDØE-porteføljen. SOX-utslipp fra flyttbare innretninger i 2023 var på rundt 22 tonn, og er en nedgang på ca 17 tonn, eller 43 % fra året før.

Utslipp av nmVOC

Flyktige organiske forbindelser unntatt metan (nmVOC) reagerer med NOX under påvirkning av sollys. Da dannes ozon og høye ozonnivåer nær bakken kan skade helse, vegetasjon og materialer. Noen av forbindelsene kan være kreftfremkallende. Utslipp av nmVOC fra olje- og gassvirksomheten kommer i første rekke fra lasting av råolje, enten på feltene eller ved landanleggene. Nytt utstyr ved lasting av råolje i form av gjenvinning av oljedamp er en viktig årsak til at utslippene har gått ned de siste årene.

De totale utslippene av nmVOC fra SDØE-porteføljen var på 4 848 tonn i 2023. Dette er en betydelig nedgang på om lag 13 % målt mot året før (5.542 tonn).
 
Gullfaks, Heidrun og Åsgard er felt i SDØE-porteføljen som har store nmVOC-utslipp som skyldes oljelasting fra disse feltene. I tillegg har Oseberg Transport System (Stureterminalen) nmVOC-utslipp.

Totale SDØE-utslipp nmVOC, fordelt på felt, landanlegg og flyttbare innretninger og per kilde

Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20av%20nmVOC%20fordelt%20p%C3%A5%20felt%2C%20landanlegg%20og%20flyttbare%20innretninger%20og%20per%20kilde%20-%202023%20-%20graf
Totale%20SD%C3%98E-utslipp%20nmVOC%2C%20fordelt%20p%C3%A5%20felt%2C%20landanlegg%20og%20flyttbare%20innretninger%20og%20per%20kilde%202023%20-%20pie

Utslipp til sjø (produsert vann og kjemikalier)

Utslipp til sjø omfatter i hovedsak produsert vann, borekaks og rester etter kjemikalier og sement fra boreoperasjoner. Utslippsreduserende tiltak omfatter rensing av vann før utslipp til sjø, deponering eller injeksjon i undergrunnen eller frakt til land for behandling. Vann som blir produsert sammen med olje og gass inneholder olje og andre organiske komponenter. Det produserte vannet blir enten reinjisert i undergrunnen eller renset før det blir sluppet ut i sjøen.
 
Kjemikalier omfatter alle tilsetnings- og hjelpestoffer som benyttes ved bore- og brønnoperasjoner og ved produksjon av olje og gass. Det meste av kjemikalieutslippene er knyttet til borevirksomhet og varierer med aktivitetsnivået. Kjemikalier deles inn i grønne, gule, røde og svarte kategorier i henhold til Aktivitetsforskriften. Grønne kjemikalier er vurdert til å ha ingen eller svært liten miljøeffekt. Disse tillates sluppet ut uten spesielle vilkår. Røde og svarte kjemikalier kategoriseres som miljøfarlige. De kjemikaliene som ikke dekkes av noen av de andre kategoriene, defineres som gule. Kjemikalier er fortsatt nødvendige på norsk sokkel av tekniske og sikkerhetsmessige årsaker, og bransjen jobber kontinuerlig for å finne mer miljøvennlige kjemikalier som ikke har negativ innvirkning på det marine miljøet.
Nokkeltall_utslipp_av_vann_olje_og_kjemikalier-2023

Nøkkeltall utslipp av vann, olje og kjemikalier

Utslipp av produsert vann til sjø fra SDØE-porteføljen var på 25,6 millioner Sm3 i 2023, en reduksjon på om lag 9 % fra året før. Som de siste årene er det Troll, Gullfaks, Snorre, Norne og Draugen som står for majoriteten (over 90 %) av utslippene av produsert vann fra SDØEs portefølje. Som nevnt innledningsvis, varierer mengden produsert vann med aktivitetsnivået på feltene, og blant de større feltene er det både reduksjon og økning i produsert vann. Troll, Gullfaks, Draugen og Norne hadde alle et vannkutt på mellom 80 % og 95 %, noe som er med på å forklare de store utslippene av produsert vann fra disse feltene.
 
Oljeutslippet var 311 tonn i 2023 (357 tonn i 2022). Størsteparten av oljeutslipp skjer gjennom utslipp av olje via produsert vann (cirka 95 %). Andre kilder til utslipp av olje er olje i drenasjevann, fortregningsvann og oljeholdig vann fra jetting (en metode blant annet benyttet for vasking av separatorer), samt uhellsutslipp.
 
Myndighetskravet til oljekonsentrasjonen i produsert vann er 30 milligram olje per liter produsert vann sluppet ut til sjø. Det er ellers et gjennomgående krav at utslippene skal være så lave som mulig, slik feltene er forpliktet til å forbedre renseteknologien der det er mulig selv om de er under det generelle kravet på 30 mg/l.

Utslipp produsert vann

Utslipp%20av%20produsert%20vann%202023

Utslipp olje

Utslipp%20av%20olje%202023
For kjemikalier er det en økning i bruken av både grønne (+ 118 %) og gule (+ 8%). Økningen i grønne kjemikalier skyldes brønnaktivitet på Martin Linge-feltet. Det var en reduksjon av sorte kjemikalier (- 4 %). Bruken av røde kjemikalier er på omtrent samme nivå som 2022.

Totale SDØE-utslipp av kjemikalier

Utslipp%20av%20kjemikalier%20-%20gr%C3%B8nne%20og%20gule%20-%202023
Utslipp%20av%20kjemikalier%20-%20r%C3%B8de%20-%202023
Veslefrikks utslipp av sorte kjemikalier utgjorde rundt 20 % av totalutslippet fra SDØE-porteføljen i 2021. Feltet ble stengt ned 17. februar 2022 og har derfor bidratt til nedgangen i utslipp av sorte kjemikalier fra SDØE-porteføljen i 2022. Tabellen nedenfor viser de feltene i SDØE-porteføljen med størst forbruk av kjemikalier i 2023.

Kjemikalier (utslipp SDØE-andel / 2023)

Kjemikalier_utslipp_SDOE-andel-2023