Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202023
Kristin%20leder

Administrerende direktør har ordet

Produksjonen av olje og gass fra norsk sokkel er et viktig bidrag til en løsning av energitrilemmaet. Sokkelen bidrar med infrastruktur og energiressurser for å sikre energi til Europa. Den er konkurransedyktig, og den leverer olje og gass produsert med lavt karbonavtrykk. Petoro er en stor og viktig aktør i dette bildet. Det gir oss både muligheter og utfordringer. 

En av utfordringene som kommer i mot oss først er EUs nye bærekraftsdirektiv, som forventes å bli innlemmet i norsk lov i løpet av året. Vi har et pågående arbeid med å avklare hva det nye lovverket vil bety for Petoro og SDØE, blant annet hvordan vi integrerer bærekraft i selskapets virksomhetsstyring og rapportering.

I påvente av konklusjonene fra det arbeidet holder vi fast på tidligere års tilnærming. Vår bærekraftsrapport er basert på FNs 17 globale mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene. Vi har valgt å sette søkelys på de målene som er mest relevante for vår virksomhet, og som kan påvirkes mest gjennom våre handlinger. Vi rapporterer om våre bidrag, utfordringer og planer for å nå disse målene.

Petoro er den nest største aktøren på norsk sokkel med en produksjon på rundt en million fat oljeekvivalenter per dag og eierandeler i 195 lisenser og 43 produserende felt. Vi forvalter statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten, som i 2023 bidro med 277 milliarder kroner i inntekter til staten. Disse midlene er med på å finansiere velferd, utdanning, helse og infrastruktur som vil komme dagens og fremtidens generasjoner til gode.
Vår virksomhet har en påvirkning på omgivelsene rundt oss. Vi er særlig opptatt av å redusere vårt klimaavtrykk, og vi har et mål om å redusere utslippene fra SDØE-porteføljen med 55 % innen 2030. Dette er i tråd med Parisavtalen og regjeringens ambisjon om å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn frem mot 2050.

For å nå de ambisiøse målene må vi elektrifisere våre aktiviteter. Tilgangen til kraft fra land er for tiden under press, og vi i næringen har sammen med myndighetene en viktig jobb med å få på plass ordninger som i sum gir best mulig løsning for kraftsystemet, industrien og miljøet. Ingen valg vi tar er uten konsekvenser.

Vi har som den største partneren på norsk sokkel et ansvar for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for de som jobber i vår næring. Våre aktiviteter innebærer risiko, og denne må vi minimalisere. Vi har en risikobasert tilnærming til oppfølgingen av HMS, og vi samarbeider tett med operatørene og myndighetsapparatet for å ivareta denne. 

En ting er helt sikker - verdenssamfunnet vil være avhengig av olje og gass i flere tiår fremover. Det gir oss både utfordringer og muligheter. Vi skal fortsette å være en sterk pådriver for å redusere utslippene ytterligere samtidig som vi skal jobbe for på best mulig måte å sikre energiforsyningen til Europa og verden.

Ingenting av dette er gjort over natten. Dette blir som en maraton. Vårt viktigste bidrag i dette langløpet er å gjøre jobben vår så bra som mulig hver dag og til enhver tid sørge for at olje- og gassporteføljen vi forvalter blir realisert til en høyest mulig verdi. Der er hensynet til mennesker, natur og omgivelser en forutsetning.
Med vennlig hilsen
signatur
Kristin F. Kragseth
Administrerende Direktør