Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Ledelsen i Petoro AS

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Anne Lise Norheim
Foto: Anne Lise Norheim

Ole Njærheim

- Direktør marked og avsetning
Utdanning: 
Siviløkonom og autorisert finansanalytiker.

Karriere: 
Har bred erfaring innen finansiell og kommersiell rådgivning som Managing Director i ECON Consulting Group . Njærheim har også vært investeringsdirektør i IKM Invest AS og Spring Capital AS. Han har tidligere blant annet jobbet i Lyse Energi og Standard and Poor's/DRI. 

Marked og avsetning avdelingen: 
Hovedoppgaven for avdelingen Marked og avsetning er, i samsvar med avsetningsinstruksen gitt av Olje- og energidepartementet, å sikre høyest mulig verdiskaping fra statens olje- og gassproduksjon og en rettmessig fordeling av inntekter og kostnader mellom Equinor og staten. Dette arbeidet omfatter oppfølging av Equinor som i henhold til avsetningsinstruksen markedsfører og selger statens olje og gass. For å kunne utføre Petoros rolle under denne instruksen på best mulig måte er det avgjørende at selskapet har omfattende kompetanse på energimarkedene med spesiell fokus på gassverdikjeden. Gassmarkedene i Europa gjennomgår store strukturelle forandringer. Denne utviklingen sammen med en stadig større globalisering av gassmarkedet og større vekt på miljøhensyn i energipolitikken representerer store utfordringer for den norske stat som en betydelig gassprodusent og leverandør til gassmarkedet. Disse endringene vil få betydelig innvirkning på statens verdier.