Om Petoro

Petoro er et statlig aksjeselskap som ivaretar statens direkte eide andeler i petroleumsvirksomheten (SDØE) på et forretningsmessig grunnlag. Disse andelene omfatter en tredjedel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros rolle er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Mål, visjon og verdier

Mål

Petoros formål er på vegne av staten, for statens regning og risiko å ha ansvaret for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til SDØE. Selskapet har som mål å maksimere den økonomiske verdien av SDØE, på et forretningsmessig grunnlag. 

Les mer her

Visjon: Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Petoro er ikke operatør, men rettighetshaver  – vanligvis kalt ”partner”. Selskapets evne til å skape verdier henger nøye sammen med evnen til å samarbeide med og påvirke operatører og andre partnere.
Petoro har de samme rettigheter og plikter som øvrige rettighetshavere eller partnere på norsk sokkel.

Kombinasjonen av mål om størst mulig økonomisk verdiskaping, en i internasjonal sammenheng meget stor portefølje og en begrenset organisasjon, gjør at Petoro må arbeide på en helt spesiell måte for å kunne skape en "positiv forskjell".

Hovedarenaen for selskapets virke er de enkelte utvinningstillatelsene og prosjektene. Et betydelig bidrag fra Petoro vil være å se muligheter for økt verdiskaping også gjennom samhandling mellom disse.

Det er ut fra en slik rolle og arbeidsmåte Petoro har etablert visjonen om å være en drivkraft på norsk sokkel.

Visjonen peker særlig i retning av samhandling med øvrige rettighetshavere. Men Petoro ønsker også å gjøre den gjeldende for andre relasjoner - til leverandørindustrien, teknologimiljøer, myndigheter og samfunnet for øvrig.

Verdier

Petoro har utdypet sine verdier ved å beskrive de holdninger som ligger bak verdiene – og de handlinger de er ment å støtte opp om:
Handlekraftig 
Vi griper muligheter til verdiskaping, vi etablerer egne posisjoner, tar initiativ og avklarer forventninger og vi leverer

Ansvarlig
Vi er aktive når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, vi bryr oss, og vi utfører våre oppgaver solid, profesjonelt og med høy integritet

Inkluderende
Vi verdsetter andres kompetanse og erfaring og gjør hverandre gode. Vi er åpne og søkende og vi samhandler internt og eksternt for å skape resultater

Spenstig
Vi tenker nytt, er endringsvillige for å oppnå resultater. Vi tør å prøve og lærer av feil. Vi utfordrer etablerte sannheter.

Mandat

Petoro ble etablert som følge av vedtak i Stortinget 26. april 2001. Du kan lese mer om forberedelsene til etablering av en ny forvaltningsordning for SDØE i Stortingsproposisjon nr. 36 (2000-2001), Kapittel 6 beskriver Statens direkte engasjement før privatiseringen av Equinor.
Kapittel 8 inneholder vurderinger rundt en fremtidig forvaltningsordning og som førte til konklusjonen at det skulle opprettes et nytt statsaksjeselskap som skal forvalte SDØE-porteføljen..


Det juridiske fundamentet for den nye forvalterordningen ble lagt i form av et nytt kapittel 11 i petroleumsloven.